Regelverksprosess

Forslag til ny forskrift om offentlig kontroll – dyrehelse, forordning (EU) 2022/160 og forordning (EU) 2022/671

Publisert 10.01.2023     Sist endret 01.02.2023

Forskriften gjelder offentlig kontroll i:

  • godkjente anlegg med landdyr og rugeegg,
  • godkjente anlegg for avlsmateriale,
  • godkjente akvakulturanlegg og grupper av akvakulturanlegg, og
  • registrerte anlegg med storfe, sauer eller geiter.

Forskriften omfatter i tillegg oppfølgingstiltak ved brudd på regelverket ved transitt av storfe gjennom EØS. 

Forskriften retter seg mot Mattilsynet, men har indirekte betydning for driftsansvarlige for anlegg som Mattilsynet skal foreta offentlig kontroll i. 

Forskriften skal bidra til ensartet offentlige kontroll med overholdelse av dyrehelseregelverket i anlegg som er godkjent for å sende dyr, animalske produkter eller avlsmateriale til EØS-stater.

Forskriften skal også bidra til ensartet offentlige kontroll med overholdelse av bestemmelsene om identifikasjon og registrering av storfe, sauer og geiter i registrerte anlegg der dyr av disse artene holdes. Den skal også bidra til ensartet oppfølging ved brudd på bestemmelsene.

Forskriften gjennomfører forordningene (EU) 2022/160 og 2022/671 til norsk rett.

De to forordningene gir utfyllende bestemmelser til europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/625 artikkel 20, som omhandler særlige regler for offentlig kontroll og for tiltak som treffes av myndighetene i forbindelse med dyr, produkter av animalsk opprinnelse, avlsmateriale, animalske biprodukter og avledede produkter. Forordning (EU) 2017/625 er gjennomført til norsk rett ved forskrift om offentlig kontroll på matområdet.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Klarering for høring sendt til LMD og NFD

Mattilsynet sender utkast til høringsdokumenter til klarering av Landbruks- og matdepartementet (LMD) og Nærings- og fiskeridepartementet.

 07.12.2022
Høring

 

Våren 2023 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse tlf: 22 77 86 30.
Vigdis Anette Finstad, seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, tlf: 22 77 91 02