Forskrifter

Publisert 20.08.2012     Sist endret 16.07.2020

Her er forskriftene som Mattilsynet forvalter.

I listen er alle sentrale forskrifter listet opp kronologisk etter vedtatt-dato. Du finner også forskriftene på temasidene.

Særskilte beskyttelsestiltak og Lokale forskrifter er skilt ut i egne lister. Dersom du er på jakt etter forskrifter på et spesielt område, finner du de relevante forskriftene på temasidene.

Informasjonen om dyrehelse er under revisjon

På denne siden vises det til forskrifter om dyrehelse som er, eller om kort tid vil bli, opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. Se oversikt over erstatninger.

De nye forskriftene trer i kraft i slutten av april 2022. For informasjon om nøyaktig ikrafttredelsesdato, følg med på kunngjøring fra Mattilsynet. Abonner på nyhetsbrev om dyrehelse.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om legemidler til dyr 08.09.2022 1573
Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) 11.06.2022 1171
Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. 02.06.2022 977
Forskrift om offentlig kontroll – positivlisten 2021 – forordning (EU) 2021/630 og forordning (EU) 2021/632 (positivlisten 2021) 02.06.2022 1010
Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) 28.04.2022 631
Forskrift om helsesertifikater – akvatiske dyr og visse animalske produkter derav – forordning (EU) 2020/2236 (akvakulturhelsesertifikatforskriften) 28.04.2022 626
Forskrift om helsesertifikater – næringsmidler og dyr – forordning (EU) 2020/2235 (mathelsesertifikatforskriften) 28.04.2022 625
Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) 28.04.2022 627
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) 28.04.2022 633
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om krav til biosikkerhet ved godkjenning av akvakulturanlegg og forflytninger av akvatiske dyr mv. (akvabiosikkerhetsforskriften) 28.04.2022 624
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) 28.04.2022 630
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) 28.04.2022 636
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) 28.04.2022 634
Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) 28.04.2022 632
Forskrift om medisinfôr (medisinfôrforskriften) 07.04.2022 587
Forskrift om opprettelse av risiko- og observasjonssone for å bekjempe høypatogen aviær influensa (AI-soneforskriften) 12.11.2021 3193
Forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften) 07.06.2021 1407
Forskrift om særlige importbetingelser for næringsmidler og fôrvarer i forbindelse med ulykken ved atomkraftverket i Tsjernobyl 24.08.2020 1675
Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften) 15.07.2020 1573
Forskrift om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS (mateksportforskriften) 13.07.2020 1547
Forskrift om offentlig kontroll – lister over tredjestater det er tillatt å innføre visse dyr og varer fra forordning (EU) 2019/626 07.04.2020 701
Forskrift om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715 07.04.2020 715
Forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 07.04.2020 718
Forskrift om offentlig kontroll – importkontroll av ikke animalske produkter – forordning (EU) 2019/1793 07.04.2020 717
Forskrift om offentlig kontroll – IMSOC – forordning (EU) 2019/1715 07.04.2020 718
Forskrift om offentlig kontroll – særlige regler om grensekontrollen, forordning (EU) 2019/1873, forordning (EU) 2019/2074 og beslutning (EU) 2019/2098 07.04.2020 712
Forskrift om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128 07.04.2020 711
Forskrift om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602 07.04.2020 710
Forskrift om offentlig kontroll – grensekontrollstasjoner – forordning (EU) 2019/1012, forordning (EU) 2019/1014 og forordning (EU) 2019/1081 07.04.2020 709
Forskrift om offentlig kontroll – generelle regler for grensekontroll forordning (EU) 2019/2123, forordning (EU) 2019/2126, forordning (EU) 2019/2129 og forordning (EU) 2019/2130 07.04.2020 708
Forskrift om offentlig kontroll for å sikre etterlevelse av regelverket for mat, fôr, plantevernmidler, dyrehelse og dyrevelferd (Forskrift om offentlig kontroll på matområdet) 07.04.2020 704
Forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet (covid-19-forskriften) 27.03.2020 470
Forskrift om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627 09.03.2020 720
Forskrift om fastsettelse av metoder for prøvetaking og analyse i forbindelse med offentlig kontroll av fôrvarer (fôranalyseforskriften) 28.02.2020 702
Forskrift om kontrollområder for å forebygge, begrense og bekjempe pærebrann (Erwinia amylovora) 08.01.2020 51
Forskrift om tiltak mot akrylamid i næringsmidler 12.07.2019 1008
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler fra sjøpattedyr 01.04.2019 397
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler fra sjøpattedyr (Sjøpattedyrkontrollforskriften) 01.04.2019 397
Forskrift om avl av storfe, svin, sau, geit og hest 01.11.2018 145
Forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr 22.10.2018 1599
Forskrift om produksjon og eksport av næringsmidler og fôrvarer til land utenfor EØS på særskilte vilkår 31.08.2018 1319
Forskrift om godkjente (reinavla/registrerte) dyr av hestefamilien 25.01.2018 104
Forskrift om godkjente (reinavla) avlssvin og hybridavlssvin 25.01.2018 101
Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av storfe 25.01.2018 102
Forskrift om godkjente (reinavla) avlsdyr av sau og geit 25.01.2018 103
Forskrift om smitteforebyggende tiltak mot visse antibiotikaresistente bakterier hos svin 01.01.2018 247
Forskrift om kontrollområde for å bekjempe sykdommen Marteiliose hos bløtdyr, Bømlo kommune, Hordaland 08.09.2017 1377
Forskrift om tiltak for å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr 29.08.2017 1318
Forskrift om ny mat 25.07.2017 1215
Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) 01.07.2017 840
Forskrift om forbud mot å innføre, omsette og holde eksotiske dyr 11.05.2017 597
Forskrift om kaseiner og kaseinater 08.05.2017 561
Forskrift om innredning, rekreasjonstilbud, kost og forpleining på skip 21.04.2017 515
Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg (Forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv.) 04.04.2017 426
Forskrift om gebyr til dekning av utgifter ved tilsyn og kontroll med fiskehelse og fiskevelferd i akvakulturanlegg (Forskrift om gebyr ved tilsyn og kontroll med fiskehelse mv.) 03.04.2017 426
Forskrift om sertifikatmodell for handel med uflådd slakt av viltlevende storvilt mellom EU/EØS-land 06.02.2017 141
Drikkevannsforskriften 22.12.2016 1868
Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på konsum (animaliebiproduktforskriften) 14.09.2016 1064
Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 06.09.2016 1035
Forskrift om tiltak for å begrense spredning av Chronic Wasting Disease (CWD) 11.07.2016 913
Forskrift om ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr (kjæledyrforskriften) 19.05.2016 542
Forskrift om omsetning og midlertidig hold av dyr 01.01.2016 958
Forskrift om drikkevann og drikkevannsanlegg på flyttbare innretninger 04.12.2015 1406
Forskrift om offentliggjøring av resultater fra Mattilsynets tilsyn med serveringssteder (smilefjesforskriften) 25.09.2015 1141
Forskrift om prøvetaking og analyse for offentlig kontroll av visse forurensende stoffer i næringsmidler (Forskrift om prøvetaking mv. for forurensende næringsmidler) 03.07.2015 871
Forskrift om visse forurensende stoffer i næringsmidler 03.07.2015 870
Forskrift om floghavre 22.06.2015 752
Forskrift om bruk av dyr i forsøk 18.06.2015 761
Forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter 03.06.2015 607
Forskrift om deklarering av kjemikalier til produktregisteret (deklareringsforskriften) 01.06.2015 541
Forskrift om plantevernmidler 06.05.2015 455
Forskrift om frivillig merking av næringsmidler med Nøkkelhullet 18.02.2015 139
Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr på Svalbard 01.01.2015 1841
Forskrift om fangstbasert akvakultur 15.12.2014 1831
Forskrift om matinformasjon til forbrukerne (matinformasjonsforskriften) 28.11.2014 1497
Forskrift om gjennomføring av forordning (EU) nr. 1025/2012 av 25. oktober 2012 om europeisk standardisering 09.09.2014 1164
Forskrift om overtredelsesgebyr etter dyrevelferdsloven 30.06.2014 925
Forskrift om transfettsyrer i næringsmidler 16.01.2014 34
Forskrift om næringsmidler til særskilte grupper 10.01.2014 21
Forskrift om kvalitet på fisk og fiskevarer 01.09.2013 844
Forskrift om grenseverdier for koksidiostatika eller histomonostatika i næringsmidler som følge av uunngåelig krysskontaminering med slike stoffer i fôr 01.07.2013 814
Forskrift om fruktjuice og lignende produkter (juiceforskriften) 13.05.2013 509
Forskrift om kosmetikk og kroppspleieprodukter 08.04.2013 391
Forskrift om vin (vinforskriften) 21.03.2013 370
Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater (Forskrift om betingelser ved import av melkeprodukter) 11.03.2013 269
Forskrift om narkotika (narkotikaforskriften) 14.02.2013 199
Forskrift om avliving av dyr 13.01.2013 60
Forskrift om bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg 05.12.2012 1140
Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP-forskriften) 16.06.2012 622
Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr 30.05.2012 512
Forskrift om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport 04.05.2012 807
Forskrift om godtgjørelse for nødhjelp til dyr 17.04.2012 330
Forskrift om ikke-næringsmessig transport av dyr og transport av sirkusdyr 08.02.2012 129
Forskrift om næringsmessig transport av dyr 08.02.2012 139
Forskrift om kontroll av kjøkkenartikler i plast importert fra Kina og Hongkong 29.06.2011 695
Forskrift om næringsmiddelenzymer 06.06.2011 667
Forskrift om innføring av en felles framgangsmåte for godkjenning av tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler 06.06.2011 666
Forskrift om aroma og næringsmiddelingredienser med aromagivende egenskaper til anvendelse i og på næringsmidler (Aromaforskriften) 06.06.2011 669
Forskrift om tilsetningsstoffer til næringsmidler 06.06.2011 668
Forskrift om sporbarhet av svin 10.05.2011 482
Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer (Forskrift om merking mm av forvarer) 02.04.2011 360
Forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse (Forskrift om transport mv. av akvakulturdyr) 18.01.2011 60
Forskrift om helse, miljø og sikkerhet i petroleumsvirksomheten og på enkelte landanlegg 01.01.2011 158
Forskrift om utføring av aktiviteter i petroleumsvirksomheten (aktivitetsforskriften) 01.01.2011 613
Forskrift om segmenter for fjørfe og andre fugler i fangenskap med hensyn til aviær influensa 15.11.2010 1451
Forskrift om etablering og drift av karanteneanlegg for akvakulturdyr 11.11.2010 1458
Forskrift om opplysninger til Mattilsynet 28.09.2010 1302
Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Forskrift om import av levende dyr) 23.07.2010 1137
Forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Forskrift om import og transitt av fjørfe mv.) 19.07.2010 1135
Forskrift om sporbarhet og merking av storfe og storfekjøtt (Forskrift om sporbarhet og merking av storfe) 09.07.2010 1131
Forskrift om samordning og tidsfrister i behandling av akvakultursøknader 18.05.2010 708
Forskrift om utforming og utrustning av innretninger med mer i petroleumsvirksomheten (innretningsforskriften) 29.04.2010 634
Forskrift om identifikasjon av dyr av hestefamilien (Forskrift om identifikasjon av hestedyr) 28.04.2010 631
Forskrift om fra hvilke tredjestater det kan importeres muslinger og fiskerivarer 16.04.2010 520
Forskrift om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll 03.03.2010 307
Forskrift om tilsetning av vitaminer, mineraler og visse andre stoffer til næringsmidler (Forskrift om vitamintilsetning mv. til næringsmidler) 01.03.2010 247
Forskrift om ernærings- og helsepåstander om næringsmidler 17.02.2010 187
Forskrift om fôrhygiene 14.01.2010 39
Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Forskrift om import av kjøtt mv. fra tredjestater) 10.09.2009 1186
Forskrift om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer (Plantevernmiddelrestforskriften) 18.08.2009 1117
Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr 03.07.2009 971
Forskrift om særskilte krav til akvakulturrelatert virksomhet i eller ved nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder (Forskrift om beskyttelse av laksebestander) 22.06.2009 961
Forskrift om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater (Forskrift om import og transitt av fersk kjøtt) 28.05.2009 577
Forskrift om birøkt (Birøktforskriften) 06.04.2009 416
Forskrift om rett til å arbeide som dyrehelsepersonell eller seminpersonell etter EØS-avtalen (Forskrift om dyrehelsepersonell) 19.01.2009 77
Forskrift om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse (animaliehygieneforskriften) 22.12.2008 1624
Forskrift om næringsmiddelhygiene (næringsmiddelhygieneforskriften) 22.12.2008 1623
Forskrift om allmenne prinsipper og krav i næringsmiddelregelverket (Matlovsforskriften) 22.12.2008 1620
Forskrift om dypfryste næringsmidler 19.12.2008 1618
Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (Forskrift om tatoveringsprodukter) 03.11.2008 1189
Forskrift om bruk av krumkniv 30.07.2008 866
Forskrift om hvilke sammensatte produkter som skal gjennom offentlig kontroll ved en grensekontrollstasjon 26.06.2008 726
Forskrift om kompensasjon for utgifter, merarbeid og økonomiske tap som reineiere påføres som følge av tiltak mot radioaktivitet i reinkjøtt 19.06.2008 712
Forskrift om transport av akvakulturdyr 17.06.2008 820
Forskrift om godkjenning og bruk av desinfeksjonsmidler i akvakulturanlegg og transportenheter 17.06.2008 821
Forskrift om drift av akvakulturanlegg (Akvakulturdriftsforskriften) 17.06.2008 822
Forskrift om etablering og utvidelse av akvakulturanlegg, zoobutikker m.m. 17.06.2008 823
Forskrift om håndtering av dyrekadaver ved utbrudd av smittsomme dyresjukdommer (Forskrift om håndtering av dyrekadaver) 07.05.2008 438
Forskrift om kontroll med, overvåkning av bluetongue og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for bluetongue (Forskrift om bluetongue) 30.04.2008 416
Forskrift om krav til identifikator, avleser og prøvingslaboratorium i forbindelse med elektronisk identifikasjon av småfe (Forskrift om elektronisk småfe-identifikasjon) 23.04.2008 395
Forskrift om bruk av elektrisk strøm ved trening av hund 14.03.2008 256
Forskrift om meldeplikt for helsepersonell ved mistanke om bivirkninger av kosmetikk og kroppspleieprodukter 27.02.2008 219
Forskrift om ansvar og oppgaver til nasjonale referanselaboratorier for salmonella (Forskrift om referanselaboratorier for salmonella) 02.01.2008 16
Forskrift om import av matpoteter fra Egypt 16.11.2007 1259
Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med innlemmelsen av Bulgaria og Romania i EØS-avtalen 29.10.2007 1199
Forskrift om minstekrav til kontroll med identifikasjon og registrering av sauer og geiter (Forskrift om kontroll med id av sau og geit) 14.09.2007 1058
Forskrift om krav til dyrehelse ved forflytning av sirkusdyr innenfor EØS 10.08.2007 955
Forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap (Forskrift om bekjempelse av fugleinfluensa) 03.07.2007 842
Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 08.06.2007 603
Forskrift om forbud mot visse kosttilskudd 09.05.2007 481
Forskrift om bruk av visse legemidler til dyr av hestefamilien 16.01.2007 50
Forskrift om rammer for vannforvaltningen (Vannforskriften) 15.12.2006 1446
Forskrift om slakterier og tilvirkingsanlegg for akvakulturdyr (Forskrift om slakterier mv. for akvakulturdyr) 30.10.2006 1250
Forskrift om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. 11.10.2006 1148
Forskrift om velferd for produksjonsdyr 03.07.2006 885
Forskrift om berekraftig skogbruk 07.06.2006 593
Forskrift om journal for dyrehelsepersonell 20.02.2006 229
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 745/2004 om fastsettelse av tiltak med hensyn til import av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på eget forbruk (Forskrift om import av animalske produkter) 31.01.2006 103
Forskrift om kjøttkontrollgebyr 27.12.2005 1726
Forskrift om kontroll av Salmonella og andre matbårne zoonotiske smittestoffer (Forskrift om kontroll av Salmonella mv.) 23.12.2005 1703
Forskrift om krav til fartøy som skal fiske og føre fangsten levende 22.12.2005 1682
Forskrift om forebyggende tiltak for å hindre smitte av høypatogen aviær influensa fra ville fugler til fjørfe og andre fugler i fangenskap (Forskrift om høypatogen aviær influensa) 05.12.2005 1417
Forskrift om merking, registrering og rapportering av småfe 30.11.2005 1356
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 599/2004 om vedtakelse av en harmonisert sertifikatmodell og en inspeksjonsrapport for handel innenfor EØS-området med dyr og produkter av animalsk opprinnelse (Forskrift om harmonisert sertifikatmodell) 30.11.2005 1349
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater 30.11.2005 1347
Forskrift om gjødsel som markedsføres som EF-gjødsel 09.11.2005 1313
Forskrift om smittefarlig avfall fra helsetjeneste og dyrehelsetjeneste mv. (Forskrift om smittefarlig helseavfall) 11.10.2005 1196
Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum (Forskr om dyrehelsemessige betingelser, konsum) 09.09.2005 1045
Forskrift om soneinndeling i forbindelse med nedfôring pga. radioaktivitet 25.06.2005 693
Forskrift om velferd for hest (Forskrift om hestevelferd) 02.06.2005 505
Forskrift om autorisering av dyrehelsepersonell fra andre EØS-land 12.05.2005 429
Forskrift om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer 12.04.2005 319
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe (Forskrift om innførsel og utførsel av småfe) 14.03.2005 232
Forskrift om velferd for småfe 18.02.2005 160
Forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret 22.12.2004
Forskrift om tillatelse til akvakultur for laks, ørret og regnbueørret (laksetildelingsforskriften) 22.12.2004 1798
Forskrift om utøvelse av fisket i sjøen 22.12.2004 1878
Forskrift om naturlig mineralvann og kildevann 04.10.2004 1316
Forskrift om erstatning etter offentlige pålegg og restriksjoner i plante- og husdyrproduksjon 21.07.2004 1131
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge (Forskrift om innførsel av hundesæd til Norge) 14.07.2004 1123
Forskrift om kosttilskudd 20.05.2004 755
Forskrift om tekniske tilpasninger og overgangsordninger på matområdet i forbindelse med EØS-utvidelsen 20.05.2004 756
Forskrift om hold av storfe 22.04.2004 665
Forskrift om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE) (Forskrift om TSE) 30.03.2004 595
Forskrift om internkontroll for å oppfylle akvakulturlovgivningen (IK-Akvakultur) 19.03.2004 537
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for godkjenning av institusjoner, institutter og sentra og overføring av dyr, sæd, egg og embryoer til og fra godkjente anlegg 20.02.2004 453
Forskrift om betaling av gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet (Forskrift om gebyrer til Mattilsynet) 13.02.2004 406
Forskrift om karantenestasjon for hund og katt 28.01.2004 360
Forskrift om gebyr i matforvaltningen 28.01.2004 221
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Forskrift om oksesæd) 06.10.2003 1242
Forskrift om tildeling og drift ved havbeiteverksemd (Havbeiteforskrifta) 28.08.2003 1110
Forskrift om omsetning mv. av visse reseptfrie legemidler utenom apotek 14.08.2003 1053
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd (Forskrift om handel med rånesæd) 17.07.2003 972
Forskrift om honning 08.07.2003 931
Forskrift om kondensert melk og melkepulver 08.07.2003 930
Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav (Forskrift om organisk gjødsel) 04.07.2003 951
Forskrift om handel med gjødsel og kalkingsmidler mv. (Forskr om handel med gjødsel og kalkingsmidler) 04.07.2003 1063
Forskrift om syltetøy og lignende produkter 03.07.2003 939
Forskrift om sukker m.m. 03.07.2003 924
Forskrift om dyrepleiere 27.05.2003 657
Forskrift om forbud mot å stille ut hunder som har fått øre og/eller hale kupert 25.04.2003 614
Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum (Werres et al., 2001) (Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum) 17.03.2003 341
Forskrift om hold av svin 18.02.2003 175
Forskrift om fôrvarer (Forvareforskriften – forforskriften) 07.11.2002 1290
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr (Forskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor) 21.10.2002 1166
Forskrift om bearbeidet kornbasert barnemat og annen barnemat til spedbarn og småbarn (Forskrift om barnemat) 18.10.2002 1185
Forskrift om fra hvilke tredjeland det kan importeres egg, eggprodukter, snegler, froskelår, gelatin, honning, melk og melkebaserte produkter samt visse kjøttprodukter (Forskrift om tredjelandsimport av snegler mv) 18.10.2002 1180
Forskrift om kakao- og sjokoladeprodukter 09.09.2002 986
Forskrift om merking, registrering og rapportering av lama og oppdrettshjort 03.09.2002 970
Forskrift om tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard (Tiltak mot sjukdommer og zoonotiske agens hos dyr på Svalbard) 27.06.2002 732
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser storfe) 25.03.2002 305
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser for svin) 25.03.2002 304
Forskrift om samhandel med levende fjørfe og rugeegg i EØS (Forskrift om samhandel, fjørfe og rugeegg) 28.12.2001 1616
Forskrift om innesluttet bruk av genmodifiserte dyr (dyreforskriften) (Forskrift om genmodifiserte dyr (GMO)) 21.12.2001 1602
Forskrift om hold av høns og kalkun 12.12.2001 1494
Forskrift om krav til beredskapsplanlegging 23.07.2001 881
Forskrift om avlsfremmende tiltak på bier 18.04.2001 426
Forskrift om fortegnelse over fremmedstoffer som omfattes av matloven (Forskrift om fremmedstoffer etter matloven) 28.03.2001 357
Forskrift om behandling av næringsmidler med ioniserende stråling (Forskr om behandling med ioniserende stråling) 20.03.2001 504
Forskrift om skadedyrbekjempelse 01.01.2001 1406
Forskrift om planter og tiltak mot planteskadegjørere (Forskrift om plantehelse) 01.12.2000 1333
Forskrift om kaffe- og sikoriekstrakter 31.08.2000 887
Forskrift om advarselsmerking av honning 09.07.2000 764
Forskrift om forbud mot visse genmodifiserte næringsmidler og næringsmiddelingredienser (Forskrift om genmodifiserte næringsmidler) 04.03.2000 257
Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler (Restkontrollforskriften) 27.01.2000 65
Forskrift om prøving og godkjenning av plantesorter (Plantesortforskriften) 01.10.1999 1069
Forskrift om såvarer 13.09.1999 1052
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (Forskrift om animalske produkter) 13.08.1999 1074
Forskrift om matpoteter 30.04.1999 634
Forskrift om forbud mot import av toskallete bløtdyr, pigghuder, sekkedyr og sjølevende snegler samt levende fisk og skalldyr med opprinnelse i Albania (Forskrift om forbud mot sjødyr fra Albania) 26.03.1999 376
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Forskrift om handel med hestedyr) 31.12.1998 1488
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Forskrift om handel med embryo av storfe) 31.12.1998 1486
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Forskrift om handel med dyresæd mv) 31.12.1998 1477
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.) 31.12.1998 1484
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Importkontrollforskriften) 23.12.1998 1471
Forskrift om avliving av hund og katt 11.10.1998 991
Forskrift om hold av strutsefugl 02.10.1998 951
Forskrift om næringsmidler beregnet til bruk i energibegrenset kost for vektreduksjon (Slankeproduktforskriften) 01.10.1998 949
Forskrift om desinfeksjon av inntaksvann til og avløpsvann fra akvakulturrelatert virksomhet (Forskrift om desinfeksjon av vann, akvakultur) 20.02.1997 192
Forskrift om settepoteter 02.07.1996 1447
Forskrift om tiltak mot mørk ringråte i potet (Forskrift om importforbud nederlandsk potet) 14.05.1996 498
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomst av salmonella i ferskt kjøtt (Forskrift om overvåkning av salmonella i kjøtt) 10.04.1995 368
Forskrift om kompetansekrav for bruk av særlige undersøkelses- og behandlingsmetoder (Forskrift om bruk av undersøkelsesmetoder mm) 27.03.1995 276
Forskrift om kunstig sædoverføring hos husdyr utført av andre enn veterinær (Forskrift om sædoverføring hos husdyr) 06.03.1995 239
Forskrift om feltstasjon og samlingsstasjon for kunstig sædoverføring hos rev (Forskrift om sædoverføring hos rev) 06.03.1995 240
Forskrift om overvåkning av og kontroll med forekomsten av salmonella hos levende storfe og svin (Forskrift om salmonella hos levende dyr) 31.01.1995 107
Forskrift om internkontroll for å oppfylle næringsmiddellovgivningen (Internkontrollforskriften for næringsmidler) 15.12.1994 1187
Forskrift om sertifisering av fjørfevirksomheter 18.11.1994 1020
Forskrift om identifikasjonsmerking av næringsmiddelpartier (Lotmerkingsforskriften) 21.12.1993 1384
Forskrift om materialer og gjenstander i kontakt med næringsmidler (Matkontaktforskriften) 21.12.1993 1381
Forskrift om ekstraksjonsmidler til fremstilling av næringsmidler (Ekstraksjonsmiddelforskriften) 21.12.1993 1380
Forskrift om planteforedlerrett 06.08.1993 832
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507
Midlertidig forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl (Forskrift om forbud mot jakt på utsatt fugl) 24.08.1990 761
Forskrift om avlsstasjoner 04.07.1989 541
Forskrift for stevneveterinærassistent ved totalisatorløp og ridestevner (Forskrift om stevneveterinærassistent) 16.02.1987 3898
Forskrift om adgang for viderekomne veterinærstudenter til å utføre kortvarig assistenttjeneste (Forskrift om assistenttjeneste for veterinærstudenter) 10.04.1985 838
Forskrift om forbud mot å bruke levende dyr som lotterigevinster (Forskrift om utlodning av levende dyr) 10.01.1985 16
Generell forskrift for produksjon og omsetning mv. av næringsmidler (Generell forskrift for næringsmidler) 08.07.1983 1252
Forskrift om produkter framstilt av blandinger av findelte animalske råvarer eller blandinger av findelte animalske og vegetabilske råvarer (Blandingsproduktforskriften) 18.02.1983 151
Forskrift om kjøttråvarer og kjøttprodukter (Kjøttvareforskriften) 18.02.1983 150
Forskrift om stevneveterinær ved trav- og galoppløp (Forskr. om stevneveterinær ved travløp m.m.) 01.10.1982 3900
Tillegg til forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (Tillegg til ATP-forskriften) 28.08.1980 9644
Forskrifter om internasjonal transport av lett bedervelige næringsmidler (ATP-forskriften) 14.07.1980 9645
Forskrift om matloven, Svalbard 01.06.1978 3389
Forskrift om å fjerne horn på dyr 20.11.1976 1