Instrukser

Publisert 10.09.2013     Sist endret 14.03.2014

 

Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Instruks fra Mattilsynet ved Hovedkontoret til Debio og det regionale Mattilsynet om utøving av delegert myndighet etter økologiforskriften 02.07.2019 961
Instruks til kommune og fylkesmann om utøvelse av delegert myndighet etter plantevernmiddelforskriften 28.05.2015 556
Forskrift om minstekrav til kontroll med identifikasjon og registrering av sauer og geiter 14.09.2007 1058
Instruks om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg 29.06.2007
Instruks om overvåkning av og tiltak mot salmonella i ferskt kjøtt 29.06.2007
Instruks til Mattilsynet, avdelingskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr 14.02.2006 199
Instruks om bekjempelse av visse A- og B-sjukdommer 08.07.2004 0
Instruks til tilsynsveterinæren i Mattilsynet - distriktskontoret for kartlegging av og tiltak mot Campylobacter i fjørfe og ferskt fjørfekjøtt i fjørfeslakterier 23.06.2004 1033
Instruks for hvalkjøttkontroll 08.05.2003 594
Instruks for selkjøttkontroll 13.03.2003 292
Instruks om grensekontrollstasjoner mv. 14.02.2003 253
nstruks for transport av varepartier til veterinær grensekontrollstasjon som er ulovlig innført 10.01.2003 28
Instruks om utstedelse av sertifikater for levende dyr og animalske næringsmidler mv. 29.03.2001 423
Instruks for tilsyn og kontroll ved import og transitt mv. av animalske næringsmidler og produkter av animalsk opprinnelse mv. fra tredjeland 27.10.1999 1166