Veiledere

Publisert 10.09.2013     Sist endret 27.04.2020

Her finner du alle regelverksveilederne våre. En veileder er en beskrivelse av hvordan du skal forstå en forskrift.

Du kan sortere veilederne på tema.

Tabell over veiledere til regelverk
Tittel Publisert Type

Veileder for utfylling av kjæledyrpass 04.09.2023 PDF
Veileder for foredling import og omsetning av økologiske produkter 26.04.2023 PDF
Veileder om kosttilskudd 15.02.2023 PDF
Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter .pdf 21.12.2022 PDF
Veileder for kontrollplan i fôrvirksomhet 16.12.2022 PDF
Veileder for flytting av småfe 18.10.2022 PDF
Veileder medisinfôr 17.10.2022 PDF
Veileder for økologisk landbruk 28.06.2022 PDF
Veileder: Økologisk akvakultur 28.06.2022 PDF
Veileder om merking av såvarer som krever offisiell merking 13.05.2022 PDF
Veileder til regelverket om omsetning av frø til hobbymarkedet og import av frø til eget bruk 13.05.2022 PDF
Veileder om TSE-regelverket 02.05.2022 PDF
Veiledning Desinfeksjon av avløpsvann fra fiskeslakterier 13.01.2022 PDF
Veileder Fiskeslakterier: Fiskehelse og -velferd ved slakting av oppdrettslaks 13.01.2022 PDF
Veileder for import av sertifikatpliktig tre (tømmer, trelast, flis og andre produkter av tre) 06.01.2022 PDF
Veileder vask og desinfeksjon i havbruksnæringen 21.10.2021 PDF
Veileder til Nøkkelhullsforskriften 14.09.2021 PDF
Veileder fra Mattilsynet - kjøttkontroll og MKI 28.04.2021 PDF
Veileder om flytting av bløtdyr (produkter av bløtdyr), og utstedelse av dyrehelsesertifikat 09.04.2021 PDF
Slik varsler du mistanker og påvisninger av sykdommer på oppdrettsfisk, villfisk og andre akvatiske dyr 25.03.2021 PDF
Veiledning om bruk og import av prøver til forskning og diagnostikk 15.03.2021 PDF
Veiledning til utfylling av søknadsskjema om import av prøver 15.03.2021 PDF
Veileder til forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser 10.03.2021 PDF
Veileder om nødslakt 09.03.2021 PDF
Veileder om veterinærers ansvar for medikamentell immobilisering av ville dyr 04.03.2021 PDF
Veileder for slakte- og bløggebåter 26.02.2021 PDF
Veileder for merking av fôrvarer 19.01.2021 PDF
Veileder for kjæledyrfôranlegg 07.01.2021 PDF
Veiledning til skjematjenesten for drikkevann 03.01.2021 PDF
Veileder om import / samhandel av fôrvarer 21.12.2020 PDF
Veileder for komposteringsanlegg 16.12.2020 PDF
Veileder for biogassanlegg 10.12.2020 PDF
Retningslinje for tilsyn med bruk av piggtråd 06.10.2020 PDF
Veileder om oppdrett av insekter til fôr 23.09.2020 PDF
Veiledning til drikkevannsforskriften 04.08.2020 Veiledningsartikkel
Veileder om hold av svin 28.07.2020 PDF
Veileder til mateksportforskriften 14.07.2020 PDF
Veileder om kravene for å oppnå og vedlikeholde sykdomsfri status slik at man kan omsette levende akvakulturdyr til friområder 30.06.2020 PDF
Veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 26.06.2020 PDF
Veileder til forskrift om tilsetningsstoffer 23.06.2020 PDF
Veileder om prosesshygienekriterium Campylobacter spp. 19.06.2020 PDF
Veileder om mengdeangivelse av ingredienser (QUID) 15.05.2020 PDF
Veileder om tiltak som gir avdriftsreduksjon ved bruk av plantevernmidler 11.05.2020 PDF
Veileder om vegeterte buffersoner mot plantevernmidler i overflatevann - Versjon 1.1 11.05.2020 PDF
Veileder om tildeling av aktivitets- og rotemateriale til gris 30.04.2020 PDF
Veiledning om kravene til søknader om å bruke nye metoder for å telle og rapportere lakselus 15.04.2020 PDF
Kort og overordnet om regler for tilsetning av vitaminer mineraler og visse andre stoffer 14.04.2020 PDF
Veileder om sporbarhet for næringsmidler 28.01.2020 PDF
Veileder om hold av storfe 09.01.2020 PDF
Veileder - Trygg mat i barnehager 08.01.2020 PDF
Veiledning om søknad om tillatelse til avliving av oppdrettshjort på oppdrettsenheten 08.01.2020 PDF
Veileder om hold av kanin 04.12.2019 PDF
FSMS-HACCP veileder for gjennomføring av styringssystem for mattrygghet 31.10.2019 PDF
Retningslinje: Tap av sau til fredet rovvilt 28.06.2019 PDF
Veileder for import av potet 18.06.2019 PDF
Veileder om import av planter 07.05.2019 PDF
Veileder om kjemiske forurensninger i mat 28.03.2019 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i avlsregelverket for husdyr 26.03.2019 PDF
Veiledning om opprinnelsesmerking og system for identifisering og registrering av kjøtt fra storfe, svin, sau, geit og fjørfe 06.03.2019 PDF
Veileder til vedlegg IV om toleransegrenser til Forskrift om merking og omsetning av fôrvarer 14.02.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av pærebrannvertplantene 24.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Malus Mill (eple) 24.01.2019 PDF
Veileder for tilleggserklæringer på importsertifikater 02.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale med røtter som er dyrket på friland 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pyrus L. (pære) 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Rubus L. (rubus) 01.01.2019 PDF
Produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Fragaria L. (jordbær) 01.01.2019 PDF
Veileder til smilefjesordningen 20.12.2018 PDF
Brukerveiledning for import av planter i skjematjenesten 18.12.2018 PDF
Veileder - Slik søker du godkjenning for slakting av oppdrettsfisk på båt 28.11.2018 PDF
Retningslinje for bekjempelse av fotråte 28.09.2018 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 852/2004 om næringsmiddelhygiene (engelsk 2018) 07.09.2018 PDF
Helsekontroll av skjell 16.07.2018 PDF
Veileder om fiskevelferd ved utvikling og bruk av metoder, utstyr, teknologi mv i akvakultur (oppdatert juni 2020) 02.07.2018 PDF
Veileder: Klassifisering av næringsmidler til spesielle medisinske formål 22.06.2018 PDF
Kortversjon av veiledning om bruk av ernæringspåstander og helsepåstander 19.04.2018 PDF
Matmerking - Veiledning om god opplysningspraksis 11.04.2018 PDF
Veileder om import av frø til forskningsformål 12.01.2018 PDF
Guidance: Commission Notice on the classification of Food for Special Medical Purposes 25.11.2017 PDF
Veileder til forskrift om gjødselvarer mv av organisk opphav 22.09.2017 PDF
Veileder for transportører av levende fisk i brønnbåt 19.09.2017 PDF
Veiledning om vurdering av analyseresultater på fôrområdet 29.08.2017 PDF
Rettleiar: Internkontroll i akvakulturnæringa 23.06.2017 PDF
Trygt innhold vitaminer og mineraler i kosttilskudd 08.06.2017 PDF
Veileder om transportegnethet og skille mellom dyr under transport 05.04.2017 PDF
Matmerking - opplysninger om allergener 13.03.2017 PDF
Veileder til forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr 20.01.2017 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om animaliehygieneforordningen (853/2004) 08.12.2016 PDF
Veileder - Behandling mot lakselus i deler av anlegg 24.10.2016 PDF
Veileder til fiskehelsepersonell - legemiddelforskrivning 15.09.2016 PDF
Veiledning om bruk av betegnelser på ulike typer spiseis 05.07.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantevernmidler 03.06.2016 PDF
Veileder for oppdrettere - legemiddelbruk i oppdrettsanlegg 02.05.2016 PDF
Veiledning om forskrift om kvalitet på melk og melkeprodukter 04.03.2016 PDF
Veileder internkontroll plantehelse 29.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av vertplanter til minérfluer (Liriomyza) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av poteter 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Pelargonium (pelargonium) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av visse arter av Prunus L. (prunus) 24.02.2016 PDF
Veileder til forskrift om plantehelse § 5 vedlegg 4B – Generelle krav 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av kepaløk (Allium cepa L. var. cepa) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dianthus (nellik) 24.02.2016 PDF
Slik oppfyller dere kravene til produksjon og omsetning av planter og formeringsmateriale av Dendranthema (krysantemum) 24.02.2016 PDF
Guidance: Information on allergens in non-prepacked foods 11.01.2016 PDF
Veiledning - Registrering til Russland i MATS skjematjenester 01.11.2015 PDF
Veiledning om matinformasjonsforskriftens krav til næringsdeklarasjon 21.09.2015 PDF
Informasjon om allergener for ikke-ferdigpakket mat 10.06.2015 PDF
Veileder om bruk av påstander ved omsetning av fôr 09.02.2015 PDF
Veileder animalske biprodukter (1069/2009 og 142/2011) 07.01.2015 PDF
Veiledning om krav til bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk 19.12.2014 PDF
Veiledning til enkelte bestemmelser i dyrevelferdsloven - Hold av rein 17.12.2014 PDF
Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 17.12.2014 PDF
Tilsynsveileder for katt 19.11.2014 PDF
Tilsynsveileder - hund 19.11.2014 PDF
Veileder – særskilte merkebestemmelser fisk og fiskevarer 28.08.2014 PDF
Veileder fiskevelferd ved slakteri for akvakulturdyr (oppdatert oktober 2022) 18.09.2013 PDF
EU-kommisjonens veileder til artikkel 10 i påstandsforordningen 25.06.2013 PDF
Guidelines on the setting of targets, evaluation of progress and reporting 18.03.2013 PDF
Allmenne prinsipper som skal følges dersom ordlyden i en godkjent helsepåstand endres 08.03.2013 PDF
Retningslinjer til forskrift om velferd for hest 14.02.2013 PDF
Regelverksveileder for genmodifiserte næringsmidler og fôrvarer 20.01.2013 PDF
Veileder for hold av hund utendørs 19.11.2012 PDF
Leseveileder for forskrifter som regulerer regelverket for genmodifisering 17.10.2012 PDF
Veileder for utarbeidelse av nasjonale retningslinjer for god hygienepraksis og anvendelse av HACCP-prinsippene 11.10.2012 PDF
Veileder til barnematforskriften 05.10.2012 PDF
Tilleggsinformasjon vedr. regler for innførsel av hest, hund og katt i tilknytning til sirkus 26.09.2012 PDF
Veileder for prøvetaking av slam, kompost og andre avfallsbaserte gjødselvarer 26.02.2012 PDF
Technical guidance on water-related disease surveillance 18.03.2011 PDF
Policy guidance on water-related disease surveillance 18.03.2011 PDF
Retningslinjer for fôring i ulike soner og til ulike dyreslag p.g.a. radioaktivitet 24.06.2010 PDF
Veileder for virksomheter som eksporterer planter og plantemateriale 14.12.2009 PDF
Protocol on Water and Health 18.03.2009 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 852/2004 om næringsmiddelhygiene 16.02.2009 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 853/2004 om næringsmiddelhygiene 16.02.2009 PDF
Veileder til animaliehygieneforordningen, forordning EF nr. 853/2004 16.02.2009 PDF
Veileder for utstedelse av eksportdokumenter for fiskebiprodukter 01.06.2008 PDF
EU-kommisjonen: Guidance on the implementation of regulation on nutrition and health claims made on foods 14.12.2007 PDF
HACCP veiledningsdokument - norsk oversettelse 03.08.2007 PDF
Veiledningsdokument til gjennomføringen av visse bestemmelser i forordning (EF) nr. 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 21.12.2005 PDF
Veiledning til gjennomføringen av visse bestemmelser i EU-forordning 853/2004 om fastsettelse av særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse 21.12.2005 PDF
Veileder fra EU-kommisjonen om næringsmiddelhygieneforordningen 21.12.2005 PDF
Veiledende liste over frø av planter som inneholder narkotiske stoffer som det ikke er lov å innføre eller omsette i Norge 12.12.2002 PDF