Høring: Utkast til bestilling av risikovurdering av dyrevelferd ved merking av ville fugler

Publisert 15.03.2023     Sist endret 16.03.2023

Mattilsynet og Miljødirektoratet vil be Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) om en oppdatert risikovurdering knyttet til dyrevelferd ved innfanging, håndtering og merking av villfugl. Bestillingen er ikke en del av utforming av nytt regelverk.

Mattilsynet ba i 2012 VKM om en risikovurdering av velferd ved merking av visse ville arter av terrestriske og marine pattedyr og fugler. Mattilsynet ba VKM om å utrede hvordan de mest brukte innfangings- og håndteringsmetodene, samt merkemetodene, vil påvirke velferden til disse artene. Rapporten «Risk assessment concerning the welfare of certain free ranging wild mammals and birds subjected to marking» ble publisert av VKM i 2013.

Rapporten ga den gang forvaltningsmyndighetene en oppdatert kunnskapsstatus på risiko og risikoreduserende tiltak ved innfanging, håndtering og merking av vilt i vitenskapelig øyemed og innenfor forvaltning.

All innfanging, håndtering og merking av fugler vil påvirke individene det gjelder og Mattilsynet og Miljødirektoratet mener nå det er behov for en oppdatering av kunnskapsgrunnlaget.

Aktuelt regelverk:
Lov om dyrevelferd (dyrevelferdsloven)
Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)
Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskning og dyrepark (viltforskriften)
Forskrift om bruk av dyr i forsøk (forsøksdyrforskriften)

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til VKM-bestilling

Vi ønsker kommentarer til vårt utkast til bestilling av risikovurdering fra VKM.

 

Innspillsfrist: 30.03.2023
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 30.03.2023
Privat innsender 20.03.2023

Bestilling sendes VKM

 

April 2023 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 30.03.2023
Privat innsender 20.03.2023

Publisering av risikovurdering

 

Januar 2024 
Se innspillene (2)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (2)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Privat innsender 30.03.2023
Privat innsender 20.03.2023

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Bjørn Groven, seniorrådgiver, veterinær, seksjon dyrevelferd, hovedkontoret, e-post: bjorn.groven@mattilsynet.no.

Jo Anders Auran, seniorrådgiver, viltseksjonen, avd. for land og friluftsliv, e-post: jo.anders.auran@miljodir.no