Faktaartikkel

Brexit: Endring av norske forskrifter

Publisert 29.12.2020     Sist endret 30.12.2020

1. januar 2021 utløp overgangsperioden i forbindelse med Storbritannias uttreden fra EU. Det er nødvendig å endre flere forskrifter for å tilpasse dem til denne endringen.

29. desember 2020 fastsatte Mattilsynet en endringsforskrift som samler flere endringsrettsakter som gjennomfører endringer på grunn av Brexit. Denne endringsforskriften trer i kraft 1. januar 2021.

Denne artikkelen inneholder videre en oversikt over hvilke endringer som er tatt inn i norsk regelverk, og hvor man finner dem.

Endringene er knyttet til at Storbritannia ikke lenger er EU-medlem og føres opp som stat utenfor EØS-området. Disse endringene gjøre for å sikre at Storbritannia fortsatt kan handle med EU/EØS-området den 1. januar 2021. Det er også gjort endringer i transittreglene for å sikre at forsendelser lettere transporteres gjennom Storbritannia på vei mellom fastlands-EU og EU-medlemmet Irland.

Det er også avtalt en særordning for statusen for Nord-Irland, der det gjøres tilpasninger i forhold til Nord-Irland, her beholder sin status innenfor det indre markedet i EU/EØS-området for å sikre vareflyten.

Oppsummering av endringene i norsk regelverk

 • Forordning (EU) 2020/2190
  forskrift 9. mars 2020 nr. 711 om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128.
  Endringen omfatter en forenkling av transitt-reglene for frakten av forsendelser mellom fastlands EU og EU-medlemmet Irland, via UK. Denne forenklingen dekker kun forsendelser som ikke er regulert av dyrehelsekrav, og gjelder forhåndsvarsling og dokument- og id kontrollen. Ellers gjøres det noen presiseringer i flere bestemmelser for å fremheve ansvaret til operatøren og levering til NATO/US-baser eller ut av EU fra varehus.
   
 • Forordning (EU) 2020/2196
  forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Regelverket for økologisk produksjon og regler for import av økologiske produkter fra tredjeland er endret slik at kontrollorgan i Storbritannia blir anerkjente til å sertifisere og kontrollere økologiske virksomheter og produkter produkter (forordning (EU) 1235/2008 vedlegg IV). Denne anerkjennelsen gjelder i første omgang frem til 31.12.2021. Mer informasjon: .
   
 • Forordning (EU) 2020/2202
  forskrift 18. januar 2011 nr. 60 om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse. Endringen omfatter en endring av vedlegg III i forordning (EF) nr. 1251/2008 hvor Storbritannia tas inn i liste over tredjestater, territorier, soner eller segmenter.
   
 • Forordning (EU) 2020/2108
  forskrift 9. mars 2020 nr. 720 om offentlig kontroll – animalsk produksjon, forordning (EU) 2019/624 og forordning (EU) 2019/627.
  Endringen oppdaterer listen i forordning (EU) 2019/627 som beskriver hvordan utseendet skal være på det stempelmerke som skal brukes av godkjente virksomheter for å indikere at kjøtt er egnet til mat. Blokkbokstavene for Storbritannia, UK, oppdateres til Storbritannia med hensyn til Nord-Irland, UK(NI). Dette fordi UK, unntatt av Nord-Irland, vil fra 1. januar 2021 være et tredjeland.
   
 • Beslutning (EU) 2020/2212
  forskrift 30. mars 2004 nr. 595 om forebygging av, kontroll med og utryddelse av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE).
  Endringen av TSE-forskriftens vedlegg A listefører Storbritannia som tredjeland i listen som viser kategoriseringen av land etter BSE-risiko. Samtidig rettes BSE-kategoriseringen av Jersey og Skottland i tråd med vedtak på OIE-møtet mai 2020. Jersey og Nord-Irland listeføres derfor under delen om steder med neglisjerbar BSE-risiko, mens Storbritannia unntatt Nord-Irland listeføres under delen om steder med kontrollert BSE-risiko. Litauen hadde falt ut av listen ved en ved feil og er nå tatt inn igjen

De tre første forskriftene i denne opplistingen vil ikke ha oppdatert hjelpetekst i forhold til disse endringene, men de vil oppdateres med en gang vi har en oversatt tekst å sette inn. For å se endingene som gjøres må man se i vedleggene til denne meldingen.

Alle forskriftsendringene trer i kraft 1. januar 2021.

Rettsakter om Brexit som går etter forenklet prosedyre (ikrafttredelse med en gang)

Her finner du en endringer som er tatt rett inn i norsk rett:

 • Forordning (EU) 2020/2208 - Storbritannia er nå ført opp i listen over stater utenfor EØS-området som kan eksportere høy og halm til EU/EØS

Fant du det du lette etter?