Kunngjøring

Endringer i dyrehelseforskrifter på grunn av brexit

Publisert 30.12.2020     Sist endret 18.01.2021

En rekke rettsakter på veterinærområdet må endres i forbindelse med brexit-avtalen, der Storbritannia forlater EU og blir definert som et tredjeland.

Endringene nevnt her gjelder krav ved import eller flytting til Norge fra Storbritannia. Mattilsynet har ansvaret for flere rettsakter som følger forenklet prosedyre, der Norge er forpliktet til å gjennomføre regelverket samtidig som EU. Rettsaktene ble vedtatt 29. desember, og trer i kraft 01.01.2021.

Disse rettsaktene blir ikke oversatt av Utenriksdepartementet før de innlemmes i EØS-avtalen. Under er en forklaring på de enkelte endringene.

Kjæledyr

Forordning (EU) 2020/2016 som endrer forordning (EU) nr. 577/2013, og forordning (EU) 2020/2017 som endrer forordning (EU) 2018/878.

Endringen av forordning (EU) nr. 577/2013 listefører Det forente kongeriket (uten Nord-Irland), Guernsey, Isle og Man og Jersey på tredjelandslisten som gjelder ved flytting av kjæledyr til EU. Endringen av forordning (EU) 2018/878 begrenser listeføringen av Det forente kongeriket i listen over medlemsstater som kan kreve behandling mot dvergbendelmark til kun Nord-Irland.

Endringene gjennomføres i kjæledyrforskriften § 3 og § 4.

Hester og avlsprodukter fra hest

Forordning (EU) 2020/2203 som endrer forordning (EU) 2018/659

Endringen av forordning (EU) 2018/659 setter Det forente kongeriket (unntatt Nord-Irland) på listen over tredjeland som det kan importeres alle typer av hester (registrerte hester, hester til slakt, produksjons og avlshester), samt sæd, egg og embryo i fra.

Guernsey, Isle of Man og Jersey settes også på tredjelandslisten for import av alle typer av hester, unntatt hester til slakt. Guernsey, Isle of Man og Jersey er ikke listeført på tredjelandslisten for import av sæd, egg og embryo.

Endringene gjøres i hesteimportforskriften § 6.

Fjørfe og fjørfeprodukter

Forordning (EU) 2020/2205 som endrer forordning (EF) nr. 798/2008

Endringen av forordning (EF) nr. 798/2008 setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) og Guernsey på listen over tredjeland/territorier som det kan importeres fjørfe og fjørfeprodukter ifra (vedlegg I del 1). Men på grunn av utbrudd av fugleinfluensa i høst åpnes det bare for import fra visse deler av Storbritannia.

Endringen gjøres i forskrift 19. juli 2010 nr. 1135 om import og transitt av fjørfe mv. § 2.

Avlsprodukter

Beslutning (EU) 2020/2214 som endrer beslutning 2012/137/EU

Endringen av beslutning 2012/137/EU setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) på tredjelandslisten rånesæd kan importeres ifra. Endringen gjøres i forskrift 17. juli 2003 nr. 972 om handel med rånesæd vedlegg A.

Beslutning (EU) 2020/2215 som endrer beslutning 2011/630/EU

Endringen av beslutning 2011/630/EU setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) og Jersey på tredjelandslisten oksesæd kan importeres ifra. Endringen gjøres i forskrift 6. oktober 2003 nr. 1242 om oksesæd vedlegg A.

Beslutning (EU) 2020/2216 som endrer beslutning 2006/168/EF

Endringen av beslutning 2006/168/EF setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) og Jersey på tredjelandslisten embryoer fra storfe kan importeres ifra. Endringen gjøres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1486 om handel med embryo av storfe vedlegg A.

Beslutning (EU) 2020/2217 som endrer beslutning 2010/472/EU

Endringen av beslutning 2010/472/EU setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) på tredjelandslisten sæd, egg og embryoer fra småfe kan importeres ifra. Endringene gjøres i forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om handel med dyresæd mv vedleggene I og K.

Visse dyr og kjøtt

Forordning (EU) 2020/2204 som endrer forordning (EU) nr. 206/2010

Endringen av forordning (EU) nr. 206/2010 setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland), Guernsey, Isle of Man og Jersey på listen over tredjeland/-områder hvor det kan importeres hov- og klovdyr unntatt hestedyr (vedlegg I del 1) og ferskt kjøtt i fra.

Fotnoten XI under kolonnen om særlige betingelser for dyr (vedlegg I del 2) og fotnoten K om tilleggsgarantier for ferskt kjøtt (vedlegg II del 2) er også endret til «unweaned domestic swine less than five weeks of age are exempt from Trichinella testing» i tråd med forordning (EU) 2020/2204, istedenfor en henvisning til hygieneregelverket. Bakgrunnen for dette er at Storbritannia har informert Kommisjonen om at de vil benytte unntaket fra trikintesting iht. eksisterende forordning (EU) 2015/1375 artikkel 3(2). De listeføres derfor som et tredjeland som benytter seg av unntaket for visse levende svin og kjøtt fra slike. Storbritannia er det eneste tredjelandet som har bedt om et slikt unntak fra trikintesting.

Endringen gjøres i forskrift 23. juli 2010 nr. 1137 om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr § 1.

Forordning (EU) 2020/2206 som endrer forordning (EU) nr. 119/2009

Endringen av forordning (EU) nr. 119/2009 setter Det forente kongeriket (uten Nord-Irland) på tredjelandslisten følgende produkter kan importeres ifra: Kjøtt av viltlevende haredyr, kjøtt fra viltlevende pattedyr unntatt hov- og klovdyr og haredyr, kjøtt fra oppdrettskaniner.

Endringen gjøres i forskrift 28. mai 2009 nr. 577 om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater § 1.

Regleverksendringer på andre områder

Se Brexit - Endring av norske forskrifter.

Fant du det du lette etter?