Forskrifter

Publisert 15.02.2021     Sist endret 30.05.2022
Tabell over regelverk
Tittel Vedtatt Nummer

Forskrift om import av dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien fra tredjestater (hesteimportforskriften) 15.07.2020 1573
Forskrift om offentlig kontroll – særlige hygieneregler ved import – forordning (EU) 2019/625 07.04.2020 718
Forskrift om offentlig kontroll – krav til transporten ved import og transitt, forordning (EU) 2019/1666, forordning (EU) 2019/2124 og forordning (EU) 2019/2128 07.04.2020 711
Forskrift om offentlig kontroll – dokumentasjonskrav ved import, forordning (EU) 2019/1013 og forordning (EU) 2019/1602 07.04.2020 710
Forskrift om tilleggskrav ved import av høy og halm til dyrefôr 22.10.2018 1599
Forskrift om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater (Forskrift om betingelser ved import av melkeprodukter) 11.03.2013 269
Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra Ukraina av visse produkter av animalsk opprinnelse beregnet til dyrefôr (Forskrift om tiltak mot ukrainsk dyrefor) 21.10.2002 1166
Forskrift om redusert kontroll ved import av næringsmidler som har vært kontrollert før eksport 04.05.2012 807
Forskrift om ytterligere krav til transport, omsetning og import av akvakulturdyr og produkter av disse (Forskrift om transport mv. av akvakulturdyr) 18.01.2011 60
Forskrift om import fra tredjestater av visse levende dyr, bier, humler og ferskt kjøtt av visse dyr (Forskrift om import av levende dyr) 23.07.2010 1137
Forskrift om import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater (Forskrift om import og transitt av fjørfe mv.) 19.07.2010 1135
Forskrift om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater (Forskrift om import av kjøtt mv. fra tredjestater) 10.09.2009 1186
Forskrift om import og transitt av ferskt kjøtt av viltlevende haredyr, visse viltlevende landpattedyr og oppdrettskanin fra tredjestater (Forskrift om import og transitt av fersk kjøtt) 28.05.2009 577
Forskrift for produksjon, import og omsetning mv. av tatoveringsprodukter og andre produkter til injisering i huden i kosmetisk hensikt (Forskrift om tatoveringsprodukter) 03.11.2008 1189
Forskrift om import av matpoteter fra Egypt 16.11.2007 1259
Forskrift om gjennomføring av forordning (EF) nr. 136/2004 om fastsettelse av fremgangsmåtene for veterinærkontroller ved EØS grensekontrollstasjoner ved import av produkter fra tredjestater 30.11.2005 1347
Forskrift om generelle dyrehelsemessige betingelser for produksjon, bearbeiding, omsetning og import fra tredjeland av næringsmidler av animalsk opprinnelse til konsum (Forskr om dyrehelsemessige betingelser, konsum) 09.09.2005 1045
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av småfe (Forskrift om innførsel og utførsel av småfe) 14.03.2005 232
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel av hundesæd til Norge (Forskrift om innførsel av hundesæd til Norge) 14.07.2004 1123
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, lagring, import og eksport av oksesæd (Forskrift om oksesæd) 06.10.2003 1242
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for produksjon, import, eksport og bruk av rånesæd (Forskrift om handel med rånesæd) 17.07.2003 972
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av storfe (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser storfe) 25.03.2002 305
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for innførsel og utførsel av svin (Forskr. om dyrehelsemessige betingelser for svin) 25.03.2002 304
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for omsetning og import av visse animalske produkter til konsum (Forskrift om animalske produkter) 13.08.1999 1074
Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien (Forskrift om handel med hestedyr) 31.12.1998 1488
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av embryo av storfe (Forskrift om handel med embryo av storfe) 31.12.1998 1486
Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, egg og embryoer fra visse dyrearter (Forskrift om handel med dyresæd mv) 31.12.1998 1477
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.) 31.12.1998 1484
Forskrift om tilsyn og kontroll ved import og eksport av næringsmidler og av produkter av animalsk opprinnelse innen EØS, og av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland (Importkontrollforskriften) 23.12.1998 1471
Forskrift om forbud mot innførsel av dyr og smitteførende gjenstander (Forskrift om forbud mot innførsel av dyr m.m.) 02.07.1991 507