Kontrollforordningen

Publisert 28.09.2020     Sist endret 05.09.2023

Mattilsynets kontrollaktiviteter er regulert i kontrollforordningen.

Avvik fra kontrollforordningen

Dersom driftsansvarlige, forbrukere eller andre mener at Mattilsynet ikke etterlever kontrollforordningens krav, kan de melde fra via vårt meldeskjema:

Mattilsynets eksterne varslingstjeneste

Kort om kontrollforordningen

Kontrollforordningen stiller krav til hvordan Mattilsynet planlegger, rapporterer, gjennomfører og følger opp offentlig kontroll for å verifisere at de vi fører tilsyn med etterlever regelverket, sikrer trygg mat, god dyrehelse og dyrevelferd. Kontrollforordningen er gjennomført til norsk rett gjennom kontrollforskrifter.

Mattilsynet er regulert gjennom EØS-avtalen, i likhet med de andre matmyndighetene i EU, Kontrollforordningen har eksistert siden 2004 og var gjenstand for en stor revisjon i 2017. Plantehelsen er for Norges del ikke omfattet. Kontrollforordningen stiller også krav til annen offentlig aktivitet, som for eksempel når Mattilsynet vil gjennomføre overvåkingsprogrammer, utstedelse av sertifikater, og lignende.

Hva er målet med kontrollforordningen?

Forordningen har som mål å sikre at europeiske myndigheter gjennomfører sine kontroller på en enhetlig måte, og at de har systemer, organisering og tiltak på plass for å sikre etterlevelse av regelverket på matområdet.    Kontrollforordningen skal være en paraply for alle kontrollbestemmelser.

Når EFTAs overvåkingsorgan ESA inspiserer Mattilsynet fire til seks ganger i året, tar de utgangspunkt i kontrollforordningen, og påser at kontrollforordningens krav etterleves.

Hva krever kontrollforordningen av Mattilsynet?

Den stiller detaljerte krav til matmyndighetenes gjennomføring av risikobasert kontroll, krav til prøvetaking og analyser, behov for ressurser, kompetanse og opplæring, gjennomføring av etatsrevisjoner, beregning og innkreving av gebyrer mm.

Kontrollforordningen krever at den offentlige kontrollen Mattilsynet gjennomfører skal være effektiv og hensiktsmessig, upartisk og uten interessekonflikter. Den skal også være uanmeldt så langt det lar seg gjøre fordi det vil gi et best mulig bilde av hvorvidt regelverket etterleves.

Den krever også at de som blir gjenstand for offentlig kontroll legger til rette for denne, gir informasjon og gir tilgang så den kan gjennomføres.

Det er utarbeidet mye utfyllende regelverk til kontrollforordningen. Mer om dette kan du lese nedenfor:

Fant du det du lette etter?