Kunngjøring

Mattilsynet oppretter restriksjonssone for PD i Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad kommuner, Nordland

Publisert 04.10.2023     Sist endret 04.10.2023

Mattilsynet har 4. oktober 2023 fastsatt forskrift om restriksjonssone for bekjempelse av pankreassykdom (PD) hos akvakulturdyr i Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad kommuner, Nordland.

På grunn av nytt regelverk som gjennomfører nytt dyrehelseregelverk i EØS-området, er det foretatt endringer i hjemler og begreper i forskriften sammenlignet med hva som er benyttet i tidligere forskrifter. Det som før ble kalt kontrollområde, heter nå restriksjonssone. Området som tidligere ble kalt bekjempelsessone, heter nå vernesone.

Fiskesykdommen PD er påvist på fisk ved sjølokaliteten 45003 Ystøya i Alstahaug kommune, Nordland fylke. Eier og driver av lokaliteten er LetSea AS, mens Biomar AS samlokaliserer og har også fisk på lokaliteten.

Mattilsynet ble varslet av fiskehelsetjenesten den 19. september 2023 om positivt utslag på PD-prøver fra lokalitet 45003 Ystøya i Alstahaug kommune, Nordland fylke.

Mattilsynet tok ut prøver av fisk ved lokaliteten den 20. september. Prøvene ble analysert av Veterinærinstituttet, og Mattilsynet stadfestet PD-diagnosen den 22. september på bakgrunn av positive analyseresultater fra Veterinærinstituttet.

Pankreassykdom (PD) er en alvorlig og smittsom virussykdom hos laks. Sykdommen er ikke farlig for mennesker.

Med bakgrunn i stadfestet ILA-diagnose ved lokalitet Ystøya, oppretter Mattilsynet forskrift om restriksjonssone for PD i Alstahaug, Vefsn, Dønna, Herøy, Vega, Brønnøy og Vevelstad kommuner, Nordland.

Hovedinnholdet i forskriften:

  • Formålet med forskriften er å forebygge, begrense og bekjempe pankreassykdom (PD) og hindre at PD etablerer seg i området, ved hjelp av smittebegrensede tiltak og samordnet brakklegging
  • Vernesonen omfatter lokalitetene 45003 Ystøya, 18936 Igerøy Ø, 36217 Kalvhylla, 31217 Stokkasjøen, 10961 Skonseng, 45050 Skarvhammaren, 10447 Mefaldskjæret, 31857 Blomsøråsa, 27976 Bukkholmen, 11015 Brattholmen og 33157 Skogsholmen bør, og avgrenses som beskrevet i forskriftens § 2.
  • Overvåkingssonen omslutter vernesonen, omfatter 17 lokaliteter og avgrenser restriksjonsområdets ytre grenser. Se forskriftens § 2 for nærmere angivelse av lokaliteter og utstrekning av sonene.

Hvem gjelder restriksjonssoneforskriften for?

En restriksjonssoneforskrift får betydning for aktører som driver med fiskeoppdrett innenfor et nærmere angitt sjøområde, og andre som utøver aktiviteter som kan medføre smittespredning.

Forskriften legger restriksjoner på aktivitet i sonene for å forhindre smittespredning.

Hvor lenge varer restriksjonssoneforskriften?

Mattilsynet opphever vernesonen når fisken fra anleggene i vernesonen er slaktet ut, anlegg og utstyr er rengjort og desinfisert og sonen har vært brakklagt i samsvar med krav i forskriften. Varigheten av den lokale overvåkningssonen i vernesonen blir besluttet på tidspunktet for opphevelse av vernesonen.

Restriksjonssoneforskriften rundt lokaliteten Ystøya

Forskriften er fastsatt uten høring, jf. forvaltningsloven § 37 fjerde ledd bokstav b og instruks om utredning av statlige tiltak punkt 1-4, og av hensyn til effektiv smittebekjempelse. Berørte parter som ser behov for endring av restriksjonssoneforskriften, kan gi innspill til Mattilsynet. Innspillene vil bli vurdert og fulgt opp. Dersom Mattilsynet ser at det vil være nødvendig eller hensiktsmessig og forholdsmessig, kan det gjøres tilpasninger og endringer i den fastsatte restriksjonssoneforskriften.

Les mer om Pankreasssykdommen og bekjempelse.

Kontrollområder for Pancreas Disease

Fant du det du lette etter?