Regelverksprosess

Forslag til endringer i regler for økologisk produksjon

Publisert 13.12.2018     Sist endret 11.02.2021

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter.

EU har vedtatt to nye endringsforordninger:

Forordning (EU) 2018/1584 gjelder oppdatering av lister over bruk av gjødsel og plantevernmidler i økologisk produksjon. Videreføring av overgangsordningen for bruk av inntil 5 prosent ikke-økologiske proteinråvarer i fôr til økologisk fjørfe og svin fra 31.12.2018 til 31.12.2020, og en klargjøring av at kaustisk soda er tillatt å benytte som rengjøringsmiddel i økologisk birøkt.

Forordning (EU) 2018/949 endrer forordning (EF) nr.1235/2008 om regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Rettsaktene oppdaterer informasjon om kontrollorgan, kontrollmyndigheter og produktkategorier tredjeland har godkjenning for.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som endrer regler for import av økologiske produkter fra tredjeland jf. forordning (EU) 2018/949 ble vedtatt 3.7.2018. Rettsakten som endrer positivlister og forlenger unntaket for bruk av konvensjonelle proteinfôrmidler i fôr til fjørfe og svin jf. forordning (EU) 2018/1584 ble vedtatt 22.10.18.

 22.10.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 13.11.2018 utkast til endringsforskrift og høringsbrev til LMD og NFD for klarering før høring.

 13.11.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 10.12.2018 klarering av høringsdokumentene.

 10.12.2018
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som gjelder endring i positivlister, regler for bruk av ikke-økologisk proteinfôr og import av økologiske produkter jf. forordningene (EU) 2018/1584 og (EU) 2018/949.

 

Høringsfrist 08.02.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Forordning (EU) 2018/1584 er vedtatt

 

 09.05.2019
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Forordning (EU) 2018/949 vedtas

 

I prosess 2019-2021 
Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Fiskeridirektoratet 21.01.2019
NNN Forbund 29.01.2019
NORSØK 28.01.2019
Norges Birøkterlag 19.12.2018

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, Mattilsynet, Hovedkontor, Avdeling planter og dyr, seksjon planter, tlf: 22 77 91 42