Regelverksprosess

Nye regler for import fra tredjeland og kontroll med økologisk produksjon

Publisert 07.01.2022     Sist endret 26.01.2023

Forordning (EU) 2018/848 gir et nytt regelverk for økologisk produksjon og merking av økologiske produkter, og opphever samtidig rådsforordning (EF) nr. 834/2007. Regelverket ble gjeldende i EU fra 1. januar 2022, og fastsetter overordnede krav til økologisk produksjon og merking av økologiske landbruks- og akvakulturprodukter, og inneholder i tillegg enkelte detaljerte produksjonsregler.

Siden forordning (EU) 2018/848 og tilhørende forordninger erstatter gjeldende forordninger, er det behov for å fastsette en ny økologiforskrift som erstatter forskrift av 18. mars 2017 nr. 355 om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr (økologiforskriften). Den nye økologiforskriften omtales i høringsbrevet. Endringer i forskriften følger av endringer i nytt økologiregelverk allerede omtalt i tidligere utsendte høringer, i tillegg til høring av EU-forordninger omfattet av dette høringsbrevet. Det gis informasjon om overgangsregler for dyrking i avgrenset medium i økologisk veksthus produksjon, og nasjonale regler for import av økologiske produkter fra tredjeland. Mindre endring i bestemmelsen om gebyr i tråd med gjeldende håndtering sendes på høring.

Det er utformet utfyllende regelverk for hovedområdene produksjonsregler, kontroll og handel med tredjeland som ble gjeldende i EU fra 1.1.2022. Høringen vi nå sender ut omhandler nye regler for import av økologiske produkter fra tredjeland og nye regler for kontroll med økologisk produksjon.

Høringen omfatter nye regler for følgende områder i økologisk produksjon:

  • Nye regler og krav til kontrollorgan og tredjeland. Dette omfatter fem ulike rettsakter, og gjelder blant annet regler og lister i overgangsperioden med ekvivalens og ved nye regler og system for samsvarskontroll.
  • Nye regler for kontroll med importerte økologiske varepartier. Dette omfatter tre ulike rettsakter, og gjelder blant annet krav til offentlig importkontroll, utforming av importsertifikat og vilkår for når økologiske varepartier er grensekontrollpliktig. 
  • Nye regler for økologiske virksomheter om å oppbevare dokumentasjon og register over økologisk produksjon, og krav om at økologisertifikatet skal være elektronisk tilgjengelig i Traces.
  • Nye regler for årlig rapportering av økologisk data i henhold til kravene til flerårig kontrollplan i kontrollforordningen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsaktene ble vedtatt i EU i 2021 og skal gjelde fra 1.1.2022 i EU

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Stiftelsen Norsk Mat 12.01.2022

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet sender den 16.12.2021 utkast til høringsdokumenter til LMD og NFD for klarering før høring.

 
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Stiftelsen Norsk Mat 12.01.2022

Klarering fra Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 05.01.2022 og 06.01.2022 klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.

 05.01.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Stiftelsen Norsk Mat 12.01.2022

Høring

Mattilsynet sender nye regler for økologisk produksjon som omhandler nye regler for import fra tredjeland og kontroll med økologisk produksjon på høring.

 

 

Høringsfrist 04.02.2022
Se innspillene (1)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (1)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Stiftelsen Norsk Mat 12.01.2022

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen ble gjennomført i Økologiforskriften 11. juni 2022, og ikrafttredelsesdato var 25. juni 2022.

 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Monica W. Stubberud, seniorrådgiver, seksjon planter og innsatsvarer, telefon 22 77 91 42