Faktaartikkel

Regelverksutvalget for økologisk produksjon

Publisert 15.01.2013     Sist endret 02.03.2022

Regelverksutvalget for økologisk produksjon legger til rette for godt samarbeid mellom myndigheter, næring og andre berørte parter om regelverksutvikling innen økologisk produksjon. Utvalget gir råd til Mattilsynet om regelverksutvikling på økologiområdet.

Utvalget kan også komme med selvstendige forslag og uttalelser i den offentlige debatten om økologisk produksjon.

Regelverksutvalget for økologisk produksjon ble opprettet av Mattilsynet i 2008, på oppdrag fra Landbruks- og matdepartementet etter at dette tidligere var avtalt gjennom Jordbruksavtalen.

Landbruks- og matdepartementet har gitt Regelverksutvalget for økologisk produksjon følgende mandat :

 • Tilrettelegge for et bredere samarbeid med berørte parter innen økologisk produksjon
 • Fange opp regelverksendringer tidlig i prosessen og formidle dette til næringa
 • Forberede innspill til internasjonale fora for regelverksutvikling, med hovedvekt på EØS-arbeidet
 • Identifisere behov for og vurdere mulighetene for forenklinger og tilpasning til norske driftsforhold og rammebetingelser

Alle viktige spørsmål knyttet til de to siste kulepunkter forelegges departementet for avklaring.

Utvalget er bredt sammensatt, og har medlemmer fra følgende organisasjoner og institusjoner:

 • NORSØK (Norsk senter for økologisk landbruk)
 • Debio
 • Biologisk-dynamisk Forening
 • Norsk Landbruksrådgiving
 • Norsk Bonde- og Småbrukarlag
 • Norges Bondelag
 • Økologisk Norge
 • Norsk Landbrukssamvirke
 • Nofima AS
 • Landbruks- og matdepartementet (observatør)
 • Landbruksdirektoratet (observatør)

Gerald Altena fra Debio er leder for utvalget.

Mattilsynet, avdeling planter og dyr, seksjon planter, er sekretariat for utvalget.

For å kunne drøfte enkelte problemstillinger og saksområder ekstra grundig kan utvalget få utført faglige utredninger og eventuelt også opprette underutvalg. I slike tilfeller kan det være aktuelt å trekke inn andre fagpersoner og –miljøer.

Referater fra Regelverksutvalgets møter publiseres fortløpende, og er vedlagt under publikasjoner nederst.

Utredninger og utvikling:

 

Referater

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Gerald Altena, Debio, tlf.: 415 35 150
Monica Wear Stubberud, Mattilsynet, tlf.: 22 77 91 42Kontaktinformasjon

Gerald Altena, Debio, tlf.: 415 35 150
Monica Wear Stubberud, Mattilsynet, tlf.: 22 77 91 42