Regelverksprosess

Utsettelse nytt økologiregelverk, og videreføring av unntak inntil nytt regelverk trer i kraft

Publisert 04.02.2021     Sist endret 20.05.2021

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt nye endringsforordninger.

Nytt økologiregelverk (forordning (EU) 2018/848) skulle tre i kraft i EU 1.1.2021. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien blir ikrafttredelse utsatt med ett år. Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2020/1693 endrer forordning (EU) 2018/848 ved at virkningsdato blir utsatt fra 1.1.2021 til 1.1.2022. Videre blir datoer for overgangsordninger og rapporteringsforpliktelser forskjøvet tilsvarende med ett år.

Med bakgrunn i at nytt økologiregelverk blir utsatt med ett år til 01.01.2022, er det nødvendig å videreføre unntak for å sikre en god overgang til det nye regelverket. EU har vedtatt en forordning som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling i 2021 (D069033/06). Videre har EU utarbeidet en rettsakt som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet (D071066/01).

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som utsetter ikrafttredelse av økologiregelverket i EU med ett år til 1.1.2022 jf. forordning (EU) 2020/1693 ble vedtatt i EU 11.11.2020.

 

Rettsakten som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling i 2021 ble vedtatt i EU 22.01.2021 (D069033/06).

 

Rettsakten som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier er foreløpig ikke vedtatt i EU (D071066/01).

 11.11.2020
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 18.01. og 02.02. klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 11.01.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling (D069033/06), og som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente (D071066/01). I tillegg sendes på høring en forordning som utsetter ikrafttredelse av økologiregelverket i EU med ett år til 1.1.2022 jf. forordning (EU) 2020/1693.

 

 

Høringsfrist er  19.03.2021
Se innspillene (4)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (4)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Fant du det du lette etter?