Regelverksprosess

Utsettelse nytt økologiregelverk, og videreføring av unntak inntil nytt regelverk trer i kraft

Publisert 04.02.2021     Sist endret 20.05.2021

Økologiforskriften gjennomfører rådsforordning (EF) nr. 834/2007, kommisjonsforordning (EF) nr. 889/2008 og kommisjonsforordning (EF) nr. 1235/2008 med endrings- og gjennomføringsrettsakter. EU har vedtatt nye endringsforordninger.

Nytt økologiregelverk (forordning (EU) 2018/848) skulle tre i kraft i EU 1.1.2021. Med bakgrunn i Covid-19 pandemien blir ikrafttredelse utsatt med ett år. Parlaments- og Rådsforordning (EU) 2020/1693 endrer forordning (EU) 2018/848 ved at virkningsdato blir utsatt fra 1.1.2021 til 1.1.2022. Videre blir datoer for overgangsordninger og rapporteringsforpliktelser forskjøvet tilsvarende med ett år.

Med bakgrunn i at nytt økologiregelverk blir utsatt med ett år til 01.01.2022, er det nødvendig å videreføre unntak for å sikre en god overgang til det nye regelverket. EU har vedtatt en forordning som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling i 2021 (D069033/06). Videre har EU utarbeidet en rettsakt som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier etter ekvivalensprinsippet (D071066/01).

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Rettsaktene vedtatt i EU

Rettsakten som utsetter ikrafttredelse av økologiregelverket i EU med ett år til 1.1.2022 jf. forordning (EU) 2020/1693 ble vedtatt i EU 11.11.2020.

 

Rettsakten som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling i 2021 ble vedtatt i EU 22.01.2021 (D069033/06).

 

Rettsakten som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente til å føre kontroll med økologisk produksjon i angitte tredjeland og produktkategorier er foreløpig ikke vedtatt i EU (D071066/01).

 11.11.2020
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2021
NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Forslag sendt til Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet

Mattilsynet mottar den 18.01. og 02.02. klarering av høringsdokumentene fra henholdsvis Nærings- og fiskeridepartementet og Landbruks- og matdepartementet.

 11.01.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2021
NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Høring

Mattilsynet sender utkast til endringsforskrift på høring som viderefører muligheten for å bruke inntil 5% ikke-økologiske proteinfôrmidler i økologisk fôr til svin og fjørfe og bruk av ikke-økologiske livkylling (D069033/06), og som forlenger endelig dato for når kontrollorgan og kontrollmyndighet i tredjeland kan sende søknad til EU kommisjonen om å bli anerkjente (D071066/01). I tillegg sendes på høring en forordning som utsetter ikrafttredelse av økologiregelverket i EU med ett år til 1.1.2022 jf. forordning (EU) 2020/1693.

 

 

Høringsfrist er  19.03.2021
Se innspillene (5)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (5)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 23.03.2021
NORSØK 16.03.2021
NNN 15.03.2021
Debio 10.03.2021
Stiftelsen Matmerk 09.02.2021

Regelverksendringen blir gyldig i Norge

Regelverksendringen blir først gjeldende i Norge etter en prosess for inkludering i EØS-avtalen.

 
Fant du det du lette etter?