Risikovurderinger

Publisert 16.11.2012     Sist endret 30.04.2019

Mattilsynet skal benytte risikoanalyse som metode ved utvikling av regelverk og valg av tiltak som skal sikre helsemessig trygg mat og trygt drikkevann, fremme god helse hos planter, fisk og landdyr og god dyrevelferd, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Metoden kan også brukes ved behov for vitenskapelig vurdering av effekten av risikoreduserende og helsefremmende tiltak.

Risikoanalysen består av tre sammenhengende deler; risikovurdering, risikohåndtering og risikokommunikasjon.

Risikovurderingen skal gjøres av Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). www.vkm.no

Alle planlagte bestillinger til VKM fra Mattilsynet legges ut på høring på mattilsynet.no. Etter avsluttet høring sendes bestillingen til VKM som publiserer bestillingen, orienterer om fremdrift, samt publiserer endelig risikovurdering på sine nettsider.

Fullstendig oversikt over pågående og avsluttede risikovurderinger finnes på VKMs nettsider.

Kort omtale av mottatte risikovurderinger publiseres på mattilsynet.no under relevant tema.

Fullstendig oversikt over mottatte risikovurderinger finner du under. Velg tema for å avgrense.

Tabell over risikovurderinger
Tittel Offentliggjort Tema

"Andre stoffer" – mikroorganismer – i kosttilskudd 06.12.2016 Kosttilskudd
Dendrolimus sibiricus og Dendrolimus superans 19.04.2018 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Alle risikovurderinger av plantevernmidler 25.05.2005 Plantevernmidler
Antimikrobiell resistens i avløpsslam og avløpsvann 01.10.2020 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Berikning av mat - oppdatering av modell 17.06.2021 Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer
Bioforsk: (2004) Risikovurdering av Phytophthora ramorum 01.11.2004 Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)
Bruk av ferskvann i behandling av laks i oppdrettsnæringen 07.07.2017 Lakselus
Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg som gjødsel kan spre fiskesykdommer 21.01.2011 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Dekontaminering av pattedyrslakt ved bruk av damp eller varmt vann som metode på slakteriene 15.04.2010 Smitte fra mat og drikke
E. coli i den norske kjøttkjeden 02.03.2007 E. coli
EFSA: (2011) Scientific Opinion on the Pest Risk Analysis on Phytophthora ramorum 28.06.2011 Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)
EFSAS risikorapporter om dyrehelse fra 2005 til i dag 20.09.2005 Nytt regelverk for dyrehelse
EPPO: (2013) Pest Risk Management for Phytophthora kernoviae and Phytophthora ramorum 30.09.2013 Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)
Energidrikker - vurdering av eventuelle negative helseeffekter hos barn og unge 01.02.2019 Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer
Eppos risikovurdering av TOBRFV Tomatbrunflekkvirus (ToBRFV)
Er utsetting av stokkender uheldig for biologisk mangfold, dyrehelse og dyrevelferd? 15.06.2017 Dyrevelferd
European food safety authority (EFSA) med risikovurdering av mekanisk utbeina kjøtt (MUK) 27.03.2013 Kjøtt og kjøttprodukter
Fiskehelse og fiskevelferd i ferskvannsoppdrett 13.11.2014 Fiskevelferd
Helse- og miljørisikovurdering av plantevernmidlet Talius – Proquinazid 26.06.2012 Plantevernmidler
Helserisiko ved radioaktivitet i mat og drikke 23.08.2017 Radioaktivitet og atomberedskap
Helserisikovurdering av genmodifiserte planter med Cry-proteiner 25.04.2012 Genmodifisering (GMO)
Helserisikovurdering av plantevernmidlet Axial 50 EC 22.01.2010 Plantevernmidler
Helserisikovurdering av plantevernmidlet Neemazal – Azadiraktin 18.01.2012 Plantevernmidler
Helserisikovurdering av plantevernmidlet Plenum 50 WG – Pymetrozin 26.06.2012 Plantevernmidler
Hvilke risikofaktorer for smittespredning av infeksiøs lakseanemi (ILA) må det utarbeides forvaltningsstrategi for? 26.01.2007 Infeksiøs lakseanemi (ILA)
Ikke skadelige mengder kadmium i vanlig norsk kosthold 15.06.2015 Miljøgifter
Import og spredning av tarmpatogene bakterier med friske krydderurter og bladgrønnsaker fra Asia 10.06.2008 Bakterier i mat og drikke
Kadmium i mineralgjødsel og jord 06.06.2019 Mineralgjødsel og kalk
Karanteneskadegjørere og potensielle karanteneskadegjørere i avfall fra mottaksvirksomheter 25.09.2018 Bakterier og fytoplasma i planter
Kombinasjonseffekter av plantevernmiddelrester i mat 24.06.2022 Rester av plantevernmidler i mat
Kombinert effekt av kjemiske stoffer i mat og drikke 07.04.2008 Rester av plantevernmidler i mat
Komposterings- og biogassanlegg: Vurdering av plantehelse og fremmede arter 03.12.2021 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Kunnskapsbase - et verktøy for å prioritere overvåkning av uønskede kjemiske stoffer i mat 09.06.2022 Miljøgifter
Kvalitetskrav for vann til jordvanning 07.05.2014 Produksjon og omsetning av planter
Listeria monocytogenes i sushi - Vurdering av helseråd til gravide og andre utsette grupper 21.06.2019 Listeria
Listeriabakterier – vurdering av råd til gravide og andre utsatte grupper 06.06.2018 Listeria
Liten risiko for plantevernmiddelrester gjennom drikkevann 19.01.2015 Rester av plantevernmidler i mat
Mattilsynet anbefaler ikke riskaker til små barn 03.05.2016 Miljøgifter
Mattilsynet vil følge opp risikovurdering om akrylamid 17.12.2015 Akrylamid
Mikroorganismer i gjødsel 28.06.2017 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Bontima – Cyprodinil + Isopyrazam 26.06.2012 Plantevernmidler
Miljørisikovurdering av plantevernmidlet Infinito – Fluopikold + Propamokarb-Hcl 26.06.2012 Plantevernmidler
Moderat risiko for gyrospredning på Nordkalotten 14.03.2016 Gyrodactylus salaris
Morsmelkerstatninger og barnemat tilsatt Lactobacillus rhamnousus strain GG (LGG) 02.03.2005 Barnemat
Norge bør redusere innholdet av sink og kobber i fôr 19.05.2014 Fôr
Ny risikovurdering av bisfenol A fra EFSA sier ingen helsemessig risiko 21.01.2015 Matkontaktmaterialer (emballasje)
Nytte- og risikovurdering av jodberikning med hovedvekt på tilsetning av jod til salt 26.05.2019 Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnegrøt med fokus på bakterien Bifidobacterium lactis Bb12 14.05.2010 Barnemat
Nytte- risikovurdering av probiotika i barnemat med fokus på bakterien Lactobacillus paracasei ssp. paracasei F19 23.06.2011 Barnemat
Oppdatert risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)
Plantehelserisiko knyttet til utvalgte Epitrix-arter 18.12.2019 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Plantehelserisiko ved import av ”Hoppebønne” fra USA - Sebastiana spp. og Cydia deshaisiana 02.07.2008 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Rapport om dyrevern ved bekjempelse av rotter og mus 07.07.2010 Dyrevelferd
Revens dvergbendelorm kan komme til Norge 17.02.2012 Parasitter i mat og drikke
Revidert risikovurdering av D-ribose i kosttilskudd 06.10.2020 Kosttilskudd
Risiko for smitte i forbindelse med innlands fiskeoppdrett 26.03.2021 Fiske- og skjellsykdommer
Risikoanalyse (PRA) for Chaetosiphon fragaefolii (liten jordbærbladlus) 21.10.2014 Liten jordbærbladlus (Chaetosiphon fragaefolii)
Risikoanalyse (PRA) for Strawberry mottle virus 21.10.2014 Virus i jordbær
Risikorangering av fremmedstoffer for overvåking i mat, drikke og kosttilskudd 16.09.2019 Miljøgifter
Risikorangering av smittestoffer i næringsmidler som grunnlag for Mattilsynets overvåking 09.06.2021 Bakterier i mat og drikke
Risikovurdering av tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord 29.03.2022 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Risikovurdering av "andre stoffer" i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 3 27.06.2016 Kosttilskudd
Risikovurdering av Amauromyza maculosa 01.11.1996 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Aquaterra® olje fra genmodifisert raps til bruk i fiskefôr 24.03.2023 Om Mattilsynet
Risikovurdering av Artioposthia triangulata 25.01.1998 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Colletotrichum spp. 29.02.2000 Soppsjukdommer
Risikovurdering av Eriosoma lanigerum 01.02.1996 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Giardia og Cryptosporidium i norsk drikkevann 19.06.2020 Drikkevannshensyn
Risikovurdering av Influens of earthworm on soil properties and crop production 28.01.1998 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Leptinotarsa decemlineata (1996) 01.01.1996 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Phytophthora fragariae – rød marg i jordbær 14.09.2010 Planteskadegjørere
Risikovurdering av Phytophthora ramorum i Norge 12.10.2009 Ramorum greinvisning (Phytophthora ramorum)
Risikovurdering av Potato Leafroll Virus (1996) 01.02.1996 Virus og viroider i planter
Risikovurdering av Potato Spindle Tuber Viroid (2000) 05.01.2000 Virus og viroider i planter
Risikovurdering av Puccinia horiana (1996) Soppsjukdommer
Risikovurdering av Puccinia pelargoniii-zonalis (1997) 01.01.1997 Soppsjukdommer
Risikovurdering av Quadraspidiotus perniciosus 01.01.1996 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av Ralstonia solanacearum (1999) Bakterier og fytoplasma i planter
Risikovurdering av Salmonella diarizonae 18.02.2008 Salmonellainfeksjoner hos småfe
Risikovurdering av Tomato Spotted Wilt Virus (1996) Virus og viroider i planter
Risikovurdering av Virus på jordbær (2001) Virus og viroider i planter
Risikovurdering av Xanthomonas fragariae (2000) Bakterier og fytoplasma i planter
Risikovurdering av agurkgrønnmosaikkvirus (CGMMV) 12.02.2008 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av aminosyrene histidin, metionin, S-adenosylmetionin og tryptofan 11.03.2013 Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer
Risikovurdering av amøbeindusert gjellesykdom hos fisk 30.10.2014 Fiske- og skjellsykdommer
Risikovurdering av australsk rødklokreps 30.11.2016 Fiske- og skjellsykdommer
Risikovurdering av avløpsslam som jordforbedring 21.08.2009 Miljøgifter
Risikovurdering av betakaroten i kosttilskudd 19.01.2015 Kosttilskudd
Risikovurdering av bly og kadmium i skjell 06.01.2006 Miljøgifter
Risikovurdering av bruk av akupunkturbehandling av dyr 11.02.2010 Dyrehelsepersonell
Risikovurdering av bruken av triklosan i kosmetiske produkter 31.01.2005 Kosmetikk
Risikovurdering av de intense søtstoffene aspartam, acesulfam K og sukralose og konserveringsmiddelet benzosyre fra drikkevarer 20.12.2013 Tilsetningsstoffer
Risikovurdering av dyrevelferd ved metoder for merking og sporing av oppdrettsfisk 15.12.2016 Fiskevelferd
Risikovurdering av fang og slipp 17.03.2010 Fang og slipp
Risikovurdering av floghavre (Avena fatua L.) i Norge 17.12.2008 Risikovurderinger
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 1 26.09.2008 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av furuvednematode (Bursaphelenchus xylophilus) i Norge - Del 2 31.08.2010 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av humanpatogener i sjøpattedyr 12.05.2011 Sjøpattedyr
Risikovurdering av import av grovfôr 18.02.2022 Fôr
Risikovurdering av konsekvenser av en innenlands forvaltning av pærebrann i Norge tilsvarende EUs minstekrav 22.10.2013 Pærebrann
Risikovurdering av lokaltoksiske virkninger/irritasjon av vitamin A i kosmetikk 28.11.2013 Stoffer i kosmetikk
Risikovurdering av minérfluer (Liriomyza) 25.03.2010 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av muggsoppgiften zearalenon i frokostblandinger 19.01.2012 Muggsoppgifter
Risikovurdering av mørk ringråte og potetimport fra Nederland, VKM 2010 14.12.2009 Sertifisering av settepoteter
Risikovurdering av nematoden Phasmarhabditis californica (strain P19D) 06.07.2021 Godkjenning av plantevernmidler
Risikovurdering av planteskadegjøreren Agrilus anxius for Norge Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av planteskadegjøreren asiatisk askepraktbille Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av planteskadegjøreren heksekost på eple 13.03.2012 Heksekost
Risikovurdering av pukkellaks 15.01.2020 Fiske- og skjellsykdommer
Risikovurdering av pærebrann i Norge (2007) 09.02.2007 Pærebrann
Risikovurdering av resirkuleringsanlegg i fiskeoppdrettsnæringen 10.01.2012 Fiskevelferd
Risikovurdering av rovbillen Atheta coriaria 30.11.2020 Godkjenning av plantevernmidler
Risikovurdering av rovmidden Amblydromalus limonicus 30.11.2020 Godkjenning av plantevernmidler
Risikovurdering av rovmidden Amblyseius andersoni 30.04.2020 Godkjenning av plantevernmidler
Risikovurdering av skogskadegjøreren Ips amitinus 06.06.2008 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Risikovurdering av smitte ved fôring av oppdrettsfisk med ubehandlet villfanget fisk 04.07.2007 Levendelagring av fisk
Risikovurdering av solbeskyttende produkter 26.10.2006 Solkrem
Risikovurdering av utlekking av nikkel, kobolt, sink, jern, kobber og mangan fra keramiske produkter 02.05.2007 Miljøgifter
Risikovurdering av vitamin A (retinol og retinylestere) i kosmetiske produkter 23.08.2005 Kosmetikk
Risikovurdering av vitamin A i kosmetikk 31.01.2005 Kosmetikk
Risikovurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 1 20.11.2015 Kosttilskudd
Risikovurdering om bruk av koksidiostatika i kyllingfôr i Norge 14.12.2015 Fôr
Risikovurdering: Aluminium i næringsmidler og kosmetiske produkter 05.04.2013 Kosmetikk
Risikovurdering: Handel med frossen melke fra oppdrettsfisk - risiko for smitteoverføring 29.03.2019 Fiske- og skjellsykdommer
Risikovurdering: Import av rogn og gytefisk fra Vänern til Femund- og Trysilvassdraget 24.06.2020 Fiske- og skjellsykdommer
Risikovurdering: Ingen grunn til å advare mot kosmetikk som inneholder ftalat 20.12.2005 Ftalater
Risikovurdering: Muggsoppgifter i kornprodukter gir grunn til bekymring Muggsoppgifter
Risikovurdering: Risikokategorisering av planteskadegjørere 14.06.2021 Bakterier og fytoplasma i planter
Risikovurdering: Trygt å dyrke mat der det er spredd avløpsslam 21.01.2011 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Risikovurdering: Velferd for sledehunder og hunder som bor ute 23.03.2017 Dyrevelferd
Risikovurderinga av dioksiner og dioksinlignende PCB i fiskelever 27.11.2007 Miljøgifter
Risikovurderinger av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, del 2 01.03.2016 Kosttilskudd
Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter 28.06.2017 Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Samspilleffekter av plantevernmidler i norske jordbruksbekker 12.12.2013 Godkjenning av plantevernmidler
Scenariaofremstilling av inntak av dioksiner og PCB fra krabbe 05.11.2010 Miljøgifter
Scenarioframstilling: Kvikksølveksponering fra fisk 05.04.2019 Miljøgifter
Store negative konsekvenser som følge av hønsehirse 31.05.2016 Fremmede skadelige arter
Styrket beslutningsgrunnlag i arbeidet med miljøvurdering av plantevernmidler 01.12.2015 Godkjenning av plantevernmidler
Søramerikansk tomatmøll (Tuta absoluta) 15.06.2017 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Tilleggsvurdering for innførsel av grovfôr fra Island, Canada og USA 26.07.2018 Fôr
Tilstrekkelig varmebehandling av biprodukter fra oppdrettsfisk gir trygt fiskefôr 23.04.2012 Animaliebiprodukter
Toalett med avløp til gjødselkjeller kan gi økt risiko for matsmitte Organisk gjødsel, jordforbedringsmidler og dyrkningsmedier
Trenger mer kunnskap om probiotika i barnemat Morsmelkserstatning og tilskuddsblandinger
Trenger mer kunnskap om probiotika i kosttilskudd til de minste 11.03.2016 Kosttilskudd
Trygt og viktig å spise fisk 14.12.2014 Oppdrettsfisk til mat
VKM har risikovurdert bearbeidingsmetode for kategori 2- og 3-materiale av fisk 23.03.2010 Animaliebiprodukter
VKM-vurdering av D-vitamin 13.06.2014 Kosttilskudd
VKM-vurdering av krom i kosttilskudd 14.03.2018 Kosttilskudd
VKM-vurdering av mangan i kosttilskudd 28.02.2018 Kosttilskudd
VKM-vurdering av molybden i kosttilskudd 14.03.2018 Kosttilskudd
VKM-vurdering av vitamin K i kosttilskudd 28.02.2018 Kosttilskudd
VKM-vurdering: Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til Skrantesjuke 30.06.2016 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Nye vurderinger av smitterisiko fra Skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada 29.09.2017 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker 01.06.2021 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av Skrantesjuke 29.03.2017 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge 26.01.2021 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella 14.12.2018 Skrantesjuke (CWD)
VKM-vurdering: Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av Skrantesjuke 02.02.2018 Skrantesjuke (CWD)
VKM: Risikovurdering for spredning av gylle 21.08.2009 Frukt, bær, grønnsaker og korn
Veterinærinstituttet frykter smitte fra gatehunder 13.06.2012 Reise med og innførsel av hund, katt og ilder til Norge
Vi får ikke i oss for mye søtstoffer fra drikkevarer 01.04.2014 Tilsetningsstoffer
Villsvinpopulasjonen i Norge – konsekvenser for helse og miljø 21.06.2018 Smitte mellom dyr og mennesker
Vitenskapelige risikovurderinger av genmodifiserte produkter Genmodifisering (GMO)
Vurdering av LGG brukt i mat til barn under tre år 15.06.2007 Barnemat
Vurdering av PBDE i oppdrettsfisk 30.04.2004 Miljøgifter
Vurdering av betydningen av ny WHO-TEF for dioksiner og dioksinlignende PCB 15.11.2007 Miljøgifter
Vurdering av cyanobakterier og cyanotoksiner i drikkevann 23.06.2021 Beredskap for drikkevann
Vurdering av dyrevelferd knyttet til bedøvelse av oppdrettsfisk før slakt 15.09.2010 Fiskevelferd
Vurdering av faktorer for listeføring av smittsomme sykdommer hos fisk, krepsdyr og bløtdyr på den nasjonale sykdomslisten 15.10.2015 Fiske- og skjellsykdommer
Vurdering av magnesium, kalsium og vitamin C i kosttilskudd 05.04.2016 Kosttilskudd
Vurdering av nytt studium for plantevernmiddelet Mankozeb 22.01.2010 Plantevernmidler
Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier 15.11.2016 Gjødsel, jord og dyrkingsmedier
Vurdering av planteskadegjeraren Anoplophora chinensis 13.03.2011 Insekter, midd, nematoder og flatormer
Vurdering av sannsynlighet for overføring av antibiotikaresistens mellom kjæledyr og mennesker 14.12.2015 Smitte mellom dyr og mennesker
Vurdering av sannsynlighet for overføring av antimikrobiell resistens fra mat og matproduserende dyr i Norge 14.12.2015 Antibiotikaresistente bakterier
Vurdering av «andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler 04.12.2014 Kosttilskudd
«Andre stoffer» i kosttilskudd og andre næringsmidler, 2015 - 2017 05.10.2017 Tilsatte vitaminer, mineraler og andre stoffer
Økologisk eller konvensjonell – hva er forskjellen? 30.04.2014 Økologi