Tilsyn med fôrvirksomheter i 2023

Publisert 19.01.2023     Sist endret 19.01.2023

Produsenter av alle typer fôr (tilsetningsstoffer, premiks, fôrmiddel og fôrblandinger) vil få tilsyn med sin kvalitetskontrollplan. Det skal også kartlegges om det finnes direktefyrte korntørker i Norge og så ha revisjon hos dem for å undersøke om det er utfordringer knyttet til bruk av disse når det gjelder dannelse av visse uønskede (prosessfremkalte) stoffer.

Tilsyn med kvalitetskontrollplan for uønskede stoffer hos produsenter av fôrvarer

Kvalitetskontrollplanen er en naturlig del av virksomhetens kvalitetssystem og de farer som virksomheten har vurdert som relevante, og de kravspesifikasjonene som virksomheten har satt. Å ha en kvalitetskontrollplan er en del av grunnforutsetningene for virksomheten, men må ses i sammenheng med virksomhetens fareanalyse. Virksomhetens kvalitetskontrollplan gjenspeiler risikoen fôrvaren virksomheten produserer, og kontrollplanen følges opp med den prøvetakingen som planen beskriver.

Kvalitetskontrollplanen skal beskrive:

  • hvilke prøver som skal tas og hvor ofte,
  • hva prøvene skal analyseres for,
  • hvilke analysemetoder som skal benyttes,
  • hvilke laboratorier som brukes,
  • hvordan analyseresultatene vurderes og
  • hva som skal gjøres dersom analyseresultatet ikke samsvarer med krav i regelverket eller i interne kravspesifikasjoner.

Veileder: Kvalitetskontrollplan i fôrvirksomheter

Kartlegging og tilsyn med kornmottak som har direktefyrt tørke

Tørking av korn innebærer fjerning av vann. I de fleste tilfeller skjer tørking ved at fuktigheten som kornet inneholder fordampes og ledes bort. Luft som passerer over kornet, tar opp vanndamp og transporterer vanndampen bort. For å oppnå dette, må det tilføres fordampningsvarme.

I en direktefyrt tørke blir luften som strømmer forbi varmet opp med energi som dannes ved forbrenning i en forbrenningsovn. Det er direkte kontakt mellom avgassene fra forbrenningen og luften. Derfor vil det materialet som tørkes også komme i kontakt med avgassene om enn i fortynnet form. Avgassene avhenger av brennstoffet og hvilke tiltak som er brukt for å hindre/redusere utslipp av avgasser og sot. Dersom det forbrennes ren naturgass (ren metan), dannes bare CO2 og vann. Forbrenning av olje, animalske biprodukter, avfall el.l. vil øke sannsynligheten for at det tilføres uønskede stoffer eller at det dannes prosessframkalte uønskede stoffer som f.eks dioksiner og PHA.

Dersom det brukes strøm til oppvarming eller dersom systemet har varmeveksler slik at det ikke er direkte kontakt mellom oppvarmet luft og materiale som skal tørkes, vil sannsynligheten for at det dannes prosessframkalte uønskede stoffer være lav.

Det skal i første omgang kartlegges om det finnes direktefyrte korntørker i Norge og så ha revisjon hos dem for å undersøke om det er utfordringer knyttet bruk av disse når det gjelder dannelse av visse uønskede (prosessframkalte) stoffer.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle produsenter av fôrvare i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Virksomheter som er del av en kjede eller konsern må forvente å få revisjon på hovedkontornivå. Virksomheter som ikke er del av kjede eller konsern vil kunne få tilsyn på fôrfabrikken. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?

Publikasjoner


Publikasjoner