Tilsyn med matimportører i 2023

Publisert 16.01.2023     Sist endret 16.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet prioritere tilsyn med virksomheter som importerer grensekontrollpliktige matvarer og importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS. Vi vil fortsatt tilby egen veiledning til nye matimportører.

Dette ser vi etter

Importører av grensekontrollpliktige matvarer

Alle importører av animalske og ikke-animalske grensekontrollpliktige matvarer skal i løpet av første halvdel av første tertial kartlegges av regionene. Dette for å påse at virksomhetene ivaretar plikten til å være registrert med riktig opplysninger i vårt fagdatasystem MATS og at de har oversikt over gjeldende regelverk for sin virksomhet. Vi vil via et spørreskjema i Forms, blant annet kartlegge om importøren er:

 • registrert med aktiviteten «Import av næringsmidler»
 • har oversikt over relevant regelverk for sin virksomhet
 • i tillegg kan vi, der det er aktuelt, kontrollere om importøren er korrekt registrert med varegrupper i henhold til tolltariff, kontaktopplysningene og første mottakere

Alle importører skal til enhver tid holde registreringene oppdatert via Skjematjenesten.

Etter kartleggingsperioden, vil matimportører plukkes ut til enten fysisk eller digitalt tilsyn, hvor vi hovedsakelig vil bruke revisjonsmetodikk. Vi vil velge ut virksomheter etter følgende prioriterte kriterier:

 • Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, tidligere avvik, hendelser knyttet til tilbaketrekkinger mv.)
 • Type produkter og antall ulike varer, etter følgende prioriterte kriterier:
  a. Ferskt kjølt og frosset kjøtt av storfe og svin
  b. Ikke-animalske risikoprodukter som kan inneholde rester av etylenoksid eller aflatoksin iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
  c. Ikke-animalske risikoprodukter fra Tyrkia iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
  d. Øvrige animalske produkter (inkl. fisk og sjømat) og ikke-animalske risikoprodukter iht. vedleggene i forordning (EU) 2019/1793
 • Inspektør må selv foreta en viss prioritering, ut ifra risiko.
 • Innført volum/mengde
 • Distribusjon i Norge (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører tilsyn, enten fysisk eller digitalt vil vi ha søkelys på følgende punkter:

 • Registreringsplikten
 • Forhåndsvurdering av produkt, land og leverandør, som en del av virksomhetens ansvar for å sikre at regelverket følges
 • Mottakskontroll inkl. avtale med første mottaker hvis dette ikke er egen virksomhet
 • Sporbarhet
 • Varslingsrutiner når noe går galt og produkt må trekkes fra markedet
 • For større importører vil vi også se nærmer på deres fareanalyse og kritiske styringspunkter

Her finner du tilsynsmalen vi bruker i 2023.

Husk!

Alle animalske og visse ikke-animalske produkter fra tredjeland (land utenom EU/EØS) er grensekontrollpliktige. Disse produktene skal ved direkte ankomst til Norge grensekontrolleres her, og ved samhandel skal de være grensekontrollert i andre land i EØS-området. Se lister over de grensekontrollpliktige, animalske produktene i Lovdata og Mattilsynets egen oversikt.

Importører av kjøtt av storfe og svin fra eller via EU/EØS

Som en videre oppfølging av saken om funn av Salmonella i storfekjøtt fra Tyskland i 2021, ønsker vi å kartlegge alle virksomheter som importerer/innfører ferskt, kjølt eller frosset kjøtt av storfe og svin fra EU/EØS eller kjøtt av storfe eller svin fra tredjestat via EU/EØS (heretter kalt kjøttimportør). Via kartleggingen vil vi finne ut om virksomhetene ivaretar plikten til å være registrert riktig i vårt fagdatasystem MATS. Vi vil blant annet kartlegge om importørene er:

 • registrert med aktiviteten «Import av næringsmidler»
 • i tillegg kan vi, der det er aktuelt, kontrollere om importøren er korrekt registrert med varegrupper i henhold til tolltariff, kontaktopplysningene og første mottakere

Alle kjøttimportører skal til enhver tid holde registreringene oppdatert via Skjematjenesten.

Etter kartleggingsperioden, skal kjøttimportører plukkes ut til fysisk eller digitalt tilsyn, hvor vi hovedsakelig vil bruke revisjonsmetodikk. Disse plukkes ut etter følgende kriterier:

 • Behov for verifiserende tilsyn etter de siste års Salmonella-hendelse
 • Tidligere historikk (tidspunkt for siste tilsyn, hendelser knyttet til tilbaketrekkinger mv.)
 • Type produkter og antall varelinjer, etter følgende kriterier:
  - Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe og svin i hele etter halve skrotter for videre bearbeiding/nedskjæring
  - Ferskt kjølt/frosset kjøtt av storfe eller svin i emballerte stykningsdeler klar for salg
 • Innført volum/mengde
 • Distribusjon (salg i egen butikk, lokal, regional eller nasjonal distribusjon)

Dette bør dere være forberedt på

Når vi gjennomfører tilsyn (fysisk eller digitalt) for å sjekke om importørene etterlever regelverksvilkårene, vil vi ha søkelys på følgende punkter:

 • Registreringsplikten
 • Forhåndsvurdering av produkt, land og leverandør, som en del av virksomhetens fareanalyse
 • Avtale med første mottaker om oppfyllelse av plikter, hvis dette ikke er egen virksomhet
 • Mottakskontroll, inkludert oppfyllelse av kravene iht. Salmonellagarantien
 • Sporbarhet
 • Varslingsrutiner når noe går galt og produkt må trekkes fra markedet
 • Når vi er på fysisk tilsyn, vil vi prioritere å se på og verifisere dokumentasjonen vi vil etterspørre

Her finner du tilsynsmalen vi bruker i 2023.

Matimportører som importerer andre varer og fra andre land må også kunne forvente at Mattilsynet kan komme på tilsyn. Dette kan være tilsyn knyttet til håndtering og oppfølging av hendelser f.eks. knyttet til meldinger om distribusjon av helsefarlig mat rapportert via EU-meldesystemet RASFF.

Vi tilbyr også en egen veiledning til nye matimportører. Denne veiledningen dekker de punktene vi vil se nærmere på ved et tilsynsbesøk.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle matimportører i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn, gjerne knyttet til en konkret hendelse/avvik. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Veiledning til nye matimportører

For nye matimportører har Mattilsynet etablert en veiledningsordning for å hjelpe til med å navigere i regelverket som gjelder. Vi har utviklet en egen startpakke på våre nettsider.

Fant du det du lette etter?