Tilsyn med sjømatområdet i 2023

Publisert 23.01.2023     Sist endret 29.03.2023

Mattilsynets vil i 2023 kontrollere at godkjente virksomheter og fartøy sikrer trygg sjømat gjennom god hygienepraksis. Tilsynet skal være risikobasert. Fiskefartøy vil bli inspisert i aktuelle sesonger og i hovedsak i forbindelse med inspeksjoner av virksomheter på land.

Risikobasert tilsyn med standardiserte tilsynsmaler

Tilsynet skal være risikobasert og Mattilsynet bruker felles maler ved tilsyn med samme type virksomheter. Dette gjør tilsynet mer enhetlig.

På sjømatområdet vil vi bruke felles maler for tilsynene:

Tilsynsmal - Mottak, slakting og bearbeiding av fisk

Tilsynsmal - Foredling av fisk

Tilsynsmal - Spiseferdig sjømat der Listeria kan vokse

Tilsynsmal - Fangst og produksjon av kjøtt fra sjøpattedyr 

Tilsynsmal - Frysefartøy og fabrikkskip

Tilsynsmal - Fartøy som koker krepsdyr og bløtdyr

Tilsynsmal - Fiskefartøy

Tilsynsmal - Muslinger, rense- og ekspedisjonssentraler

Tilsynsmal - Muslinger, klassifiserte høsteområder 

Tilsynsmalene inneholder et gitt antall bestemmelser i regelverket som Mattilsynet vil kontrollere på tilsynet.

Utvalget av regelverksbestemmelsene er gjort med bakgrunn i resultater fra tidligere års tilsyn, og for å rullere aktuelle deler av regelverket, slik at vi over tid får resultater som dokumenterer regelverksetterlevelse innen ulike områder.

Inspeksjonene skal som hovedregel være uanmeldte.

Dette ser vi etter

Tilsyn med godkjente virksomheter og fartøy

Her vil vi kontrollere at virksomhetene og fartøyene har god hygienepraksis, og har tiltak som sikrer tilfredsstillende renhold, vedlikehold, vannkvalitet mv.

I 2023 vil vi også vurdere å sjekke andre forhold når vi er på tilsyn. Dette gjelder krav til merking, matkontaktmateriale og tilsetningsstoff hos virksomheter som foredler fiskerivarer. I virksomheter hvor det er relevant vil vi se på hvordan sortering og feilretting av oppdrettet fisk følges opp. Vi vil også vurdere å sjekke at reglene om kategorisering og merking av animalske biprodukter som oppstår i virksomheten blir fulgt.

Tilsyn med registrerte fiskefartøy

Her vil vi se på fangstbehandling, kjøling, hygienekrav, bruk av vann og renhold.

Tilsyn med produksjonsområder for levende muslinger

Her vil Mattilsynet undersøke grunnlaget for klassifiseringsstatus og dokumentasjon. Det vil bli sett på rutiner for utførelse av prøvetaking for alge- og skjellprøver, og at prøvetakingsutstyret er egnet og hygienisk rent.

I tillegg vil vi kontrollere bruk av registreringsdokumentet, dets innhold og at det følger med varen fra produksjonsområdet til siste ekspedisjonssentral som omsetter muslingene.

Fant du det du lette etter?