Tilsyn med virksomheter som importerer, produserer eller omsetter kosmetiske produkter i 2023

Publisert 18.01.2023     Sist endret 18.01.2023

I 2023 vil Mattilsynet føre tilsyn med virksomheter som produserer og/eller omsetter kosmetikk og kroppspleieprodukter på det norske markedet, for å undersøke om virksomhetene er kjent med og etterlever krav i kosmetikkregelverket - herunder regler om produktpåstander

Regelverk:

  • Kosmetikk- og kroppspleieprodukter reguleres under kosmetikkloven og kosmetikkforskriften.
  • Forordning /EU) nr. 655/2013 fastsetter krav til bruk av påstander om kosmetiske produkter – jf. kosmetikkforskriften § 1a.
  • «Teknisk dokument for kosmetikkpåstander» gir eksempler på beste praksis for bruk av de felles kriteriene i forordning (EU) nr. 655/2013, e.g. når det gjelder «fri-for» påstander

Dette ser vi etter

Det viktigste kravpunktet er at distributører, importører og produsenter av kosmetikk og kroppspleieprodukter kjenner sine plikter iht kosmetikkregelverket. Dette omfatter:

  • Registreringsplikt til Mattilsynet - gjelder ikke distributør som selger til sluttbruker.
  • Regler for korrekt merking, advarselsmerking, sporbarhet og tilbakekalling av produkter.
  • Dokumentasjon, inkl. oppbevaring av sikkerhetsrapport for produktet - gjelder kun importør og produsent.
  • Produktpåstander: korrekt bruk av «fri for»-påstander, se Veiledning - om påstandsmerking på kosmetiske produkter (PDF)

Kosmetikkforskriften stiller videre krav til at det finnes en juridisk ansvarlig person (responsible person, RP) for ethvert kosmetisk produkt som omsettes i EU/EØS-området.

Ansvarlig person er pålagt å sørge for at det kosmetiske produktet er trygt i bruk før det settes på markedet. Merking og presentasjon, reklame og annen markedsføring av produktet skal være korrekt, gi mottakeren tilstrekkelig informasjon og ikke være egnet til å villede.

Ansvarlig person må sørge for at det utarbeides en sikkerhetsrapport for det ferdige kosmetiske produktet, som oppbevares på adresse angitt på produktet.

Kosmetikkforskriften (artikkel 13) gir meldeplikt for opplysninger om det kosmetiske produktet til EUs sentraliserte kosmetikkregister (CPNP). Det er den «ansvarlige personen» for produktet og i noen tilfeller distributøren, som skal sørge for at melding blir gjort.

For produsenter gjelder også krav til god fremstillingspraksis (GMP).

Dette bør dere være forberedt på

I tilsynet i 2023 skal vi finne svar på om aktuelle virksomheter er kjent med og etterlever regelverkskrav for kosmetikk- og kroppspleieprodukter, herunder at virksomheten har meldt seg (registrert seg) hos Mattilsynet og at krav om sikkerhetsrapport for det kosmetiske produktet er ivaretatt. Videre at merking og/eller produktpåstander ikke er villedende og antyder at det kosmetiske produktet har egenskaper eller funksjoner som det ikke har.

Produsent eller importør må på kort varsel være forberedt på å fremlegge sikkerhetsrapport og annen relevant dokumentasjon for tilsynsmyndigheten hvis slik informasjon etterspørres.

Hvor?Når?OmfangHva ser vi spesielt etter?Hvilke prøver skal vi ta?
Hele landetHele 2023Virksomheter som produserer, importerer, eller tar inn kosmetikk- og kroppspleieprodukter til Norge fra EØS-området for grossistomsetning

At virksomhetene er kjent med og etterlever krav i kosmetikkregelverket, herunder regler for produktpåstander.

Kontrollere om det er rutiner for merking og ev norsk språk der det er krav om dette.

Distributørens og ansvarlige persons forpliktelser – jf. regler for rollen som ansvarlig person (kosmetikkforskriften art. 4). Ansvarlig person må sørge for at det utarbeides en sikkerhetsrapport for det ferdige kosmetiske produktet, som oppbevares på adressen som er angitt på produktet.

Stikkprøver for å verifisere at regler for korrekt merking og ev krav til norsk språk (der dette er nødvendig) er overholdt.

Alle bør være forberedt på tilsyn

Vi har ikke kapasitet til å føre tilsyn med alle virksomheter som produserer eller omsetter kosmetikk i landet. Alle bør allikevel være forberedt på å få tilsyn. Det er lurt om dere har gjennomgått rutinene på forhånd. Nødvendig dokumentasjon bør være lett tilgjengelig.

Fant du det du lette etter?