Varsle oss

Publisert 27.09.2012     Sist endret 09.02.2018

Bekymringsmelding

Bruk Mattilsynets elektroniske skjema for å melde frå til oss dersom:

- Du mistenkjer at du er blitt sjuk av noko du har ete eller drukke.
- Du oppdagar dyrevelferdsproblem.
- Du oppdagar manglande merking eller feilmerking av allergen.
- Du mistenkjer at det er forureining eller smitte i fôr, eller uloveleg import av fôr.
- Du oppdagar andre forhold du ynskjer å melde til Mattilsynet.

Innmelding av døde produksjonsdyr

Meld frå om dødt eller avliva produksjonsdyr via dette skjemaet eller på tlf. 22 40 00 00.

Varslinga er viktig for overvaking av sjukdomar som kugalskap og skrapesjuke. Mattilsynet tar hjerneprøve av desse dyra og er avhengig av å få melding så snart som mogleg.

Varsle andre etatar:

Sjukt eller skada kjæledyr eller husdyr: Kontakt den lokale veterinærtenesta.

Sjukt eller skada vilt dyr: Kontakt viltnemnda i kommunen du er i.

Dyr utan eigar, laushund eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på telefon 02800 eller sjå www.politi.no

Du varslar Mattilsynet direkte på tlf. 22 40 00 00 ved:

 1. Ei alvorleg dyrevelferdssak som ikkje kan vente til neste arbeidsdag. Andre dyrevelferdsaker kan du tipse oss om ved å følgje lenka "Bekymringsmelding".
   
 2. Symptom på smittsam sjukdom hjå dyr.Ved symptom som opptrer brått og spreier seg til fleire dyr, til dømes  blærer på slimhinner, utslett, høg feber og dyr som dør, er det viktig å ta kontakt på telefon så raskt som mogleg. Dersom det er symptom som utviklar seg over tid, som avmagring eller to eller fleire abortar i ein og same besetning, kan du alternativt melde dette på Mattilsynets skjemateneste.
   
 3. Mistanke eller påvising av sjukdom, auka død på akvatiske dyr eller forhold som gjev dårlig fiskevelferd via skjemasiden for mistenkte sjukdomar/skadegjerarar, ved å ringe 22 40 00 00 eller sende epost (sjå liste i rettleiaren til varslingsplikt).

  Tidlig og korrekt varsling til Mattilsynet er avgjerande for å stanse sjukdomsutbrot. Viss det er mistanke om eller påvising av «ny sjukdom» (liste 1- eller liste 2-sjukdom) bør varsling skje med ein gong per telefon i tillegg til varsling via skjema eller epost.
   
 4. Mistanke om karanteneskadegjerarar på planter. Alternativt kan ein melde dette på Mattilsynets skjemateneste.
   
 5. Utbrot av matboren sjukdom med potensial for å smitta mange menneske eller menneske som har nedsett immunforsvar. Alternativt kan du tipse oss om dette ved å følgje lenka "Bekymringsmelding".
   
 6. Vassverkseigarane skal varsle Mattilsynet straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Ring 22 40 00 00. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse