Varsle oss

Publisert 27.09.2012     Sist endret 04.09.2019

Her finn du alle varslingskanalane til Mattilsynet.

Bekymringsmelding

Nytt lenka for å melde frå til oss dersom:

 • du er bekymra for at dyr har det vondt
 • nokon har blitt sjuke av mat eller drikke
 • mat blir produsert, omsett eller innført ulovleg
 • det er mangelfulle opplysningar om allergen
 • dyrefôr er forureina, smittefarleg eller innført ulovleg
 • du er bekymra for noko anna som gjeld mat, drikkevatn, dyr, plantar, dyrehelsepersonell eller kosmetikk

Døde produksjonsdyr

Meld frå om døde produksjonsdyr så snart som mogleg. Det gjer du til Norsk Protein AS samstundes som du melder frå om henting. Deira sjåførar tek prøve når dei hentar kadaveret.

Du som bur i Finnmark eller på andre stader Norsk Protein ikkje køyrer, må melde frå til Mattilsynet via dette skjemaet eller på tlf. 22 40 00 00.

Andre kritikkverdige høve 

Nytt lenka for å varsle om:

 • kritikkverdige forhold på din eigen arbeidsplass i Mattilsynet
 • kritikkverdige oppførsel frå medarbeidar i Mattilsynet eller Dyrevernnemnd
 • misbruk av myndigheit
 • systemfeil ved tilsynsrutinar og oppfølging

 

Varsle Mattilsynet direkte på tlf. 22 40 00 00 ved:

 1. Ei alvorleg dyrevelferdssak som ikkje kan vente til neste arbeidsdag. Andre sakar melder du om på Bekymringsmelding.
   
 2. Symptom på smittsam sjukdom hjå dyr, som opptrer brått og spreier seg til fleire dyr, til dømes blærer på slimhinner, utslett, høg feber og dyr som dør. Dersom det er symptom som utviklar seg over tid, som avmagring eller to eller fleire abortar i ein og same besetning, kan du alternativt melde dette på Mattilsynets skjemateneste.
   
 3. Mistanke eller påvising av sjukdom, auka død på akvatiske dyr eller forhold som gjev dårlig fiskevelferd via skjemasiden for mistenkte sjukdomar / skadegjerarar, ved å ringe eller sende e-post (sjå liste i rettleiaren til varslingsplikt).

  Tidlig og korrekt varsling til Mattilsynet er avgjerande for å stanse sjukdomsutbrot. Viss det er mistanke om eller påvising av «ny sjukdom» (liste 1- eller liste 2-sjukdom) bør varsling skje med ein gong per telefon i tillegg til varsling via skjema eller e-post.
   
 4. Mistanke om karanteneskadegjerarar på planter. Alternativt kan ein melde dette på Mattilsynets skjemateneste.
   
 5. Utbrot av matboren sjukdom med potensial for å smitta mange menneske eller menneske som har nedsett immunforsvar. Alternativt kan du tipse oss om dette ved å følgje lenka Bekymringsmelding.
   
 6. Vassverkseigarane skal varsle straks ved mistanke om at drikkevatnet ikkje er helsemessig trygt. Etter arbeidstid, tast 2 for å bli satt over til nasjonal beredskapsvakt. Bruk i tillegg Mattilsynets skjemateneste for å varsle hendinga. Velg Meldeskjema for meldepliktig hendelse.

 

Varsle andre etatar

Sjukt eller skada kjæledyr eller husdyr: Kontakt den lokale veterinærtenesta.
Sjukt eller skada vilt dyr: Kontakt viltnemnda i kommunen du er i.
Dyr utan eigar, laushund eller ulovleg hunderase, kontakt politiet på telefon 02800 eller sjå www.politi.no