Skjema

Bekymringsmelding

Dette melder du her:

Akutt sjukt dyr
Gjeld meldinga di eit akutt sjukt dyr eller skada dyr, kontakt veterinærvakta i kommunen. (Sjå nettsidene til kommunen din eller Gule Sider).

Eigarlaust dyr eller påkøyrt dyr
Gjeld meldinga di eit eigarlaust eller påkøyrt dyr eller ein laus hund, kontakt politiet på telefon 02800.

Alvorleg dyrevernsak
Kan det ikkje vente til neste arbeidsdag, kontakt beredskapsvakta til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.

Alvorleg smittsam dyresjukdom
Kontakt beredskapsvakta til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00.


Kvar skjer eller skjedde dette?

Kjenner du ikkje nøyaktig adresse, må du forklare så godt du kan korleis vi kan finne staden i feltet "andre opplysningar".
Dersom du ikkje har fylt ut adressa, må du beskrive adressa nærmare her.

Kven er det som varslar?

Du vel sjølv om du vil vere anonym. Dersom du skriv namnet ditt, vil den du varslar om som hovudregel ha rett til å få vite namnet ditt dersom han eller ho ber om det. Dersom du skriv namnet ditt, kan det vere enklare å følgje opp saka. Les meir om dette nedanfor.

Vedlegg

Filnamn:
Dersom du har eit bilete eller anna dokument som inneheld tilleggsopplysningar, kan du laste det opp her. Det må vere gif, jpg, png, bmp eller pdf.
Bruk dette skjemaet dersom filene er store.

  NB! Gjeld dette ein alvorleg dyretragedie som bør handsamast straks, må du kontakte beredskapsvakta til Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

  Meldingar via internett vert handsama i kontortida. Mattilsynet følgjer opp alle tips om dyr

  • Vi vurderer kva som er rett og hensiktsmessig oppfølging.
  • Vi vurderer karakter og alvor i meldinga. Vi får bekymringsmeldingar om alt frå tilhøve som ikkje er i strid med regelverket til svært alvorlege brot på dyrevelferdsregelverket.
  • Meld alltid frå til oss dersom du kjem over tilhøve som du trur kan vere dyr som lir. Vi dreg ofte på inspeksjon etter slike tips, men andre gonger vert ikkje inspeksjon vurdert som rette tiltak frå vår side der og då. Kanskje vi kjenner saka og har ho under kontroll.

  Kva skjer vidare no?

  • Meldinga vert handsama i kontortida av avdelingskontoret nærmast det postnummeret som du har registrert.
  • Meldinga vert registrert i Mattilsynets offentlege journal. Har du varsla som privatperson, vil namnet ditt ikkje synast. Har du varsla anonymt, vil den du melder om sjølvsagt ikkje få vite kven du er.
  • Dersom andre krev å få sjå meldinga, vert dette vurdert etter reglane i offentleglova.

  Hugs: Du vert ikkje rekna som part i saka sjølv om du har sendt oss melding. Vi har ikkje høve til å orientere deg om den vidare saksgangen.