Døde produksjonsdyr

Publisert 22.08.2012     Sist endret 15.06.2020

Dette skjema skal berre nyttas av deg som bur i Finnmark, eller andre stader der Biosirk Norge ikkje køyrer.

Alle andre skal melde frå om døde dyr til Biosirk Norge AS når du bestiller henting av det døde dyret. Det gjer du på skjema hos Biosirk Norge AS eller på telefon til Biosirk Norge si kundeteneste tlf. 941 35 475. Biosirk Norge AS sine sjåførar tek prøve når dei hentar kadaveret.

Følgjande dyr skal takast prøver av

  • Døde storfe over 4 år *
  • Døde sauer og geiter over 18 månader
  • Døde hjortedyr (inkludert tamrein) over 12 månader

Aldersgrensene over gjeld ikkje når dyret har endringar i åtferd eller har mista evna til å bevege seg naturleg. Det kan vera teikn på hjernesjukdom. I slike tilfelle må du ringe Mattilsynet på tlf. 22 40 00 00.

Første steg av utfyllinga:

Vi finn ikkje produsentnummeret.
Du kan likevel fortsetja utan å fylle inn dette nummeret.
Neste side har eit felt for kvar dyret er å finna.