Animaliebiprodukter

Publisert 10.01.2022     Sist endret 10.01.2022

Animaliebiproduktregelverket er EUs hygieneregler for animalske biprodukter og avledede produkter som ikke er beregnet på konsum. Regelverket innføres i norsk rett ved animaliebiproduktforskriften. Vi bruker begrepet animaliebiprodukter om både animalske biprodukter og avledede produkter som definert i forordning (EU) 1069/2009, artikkel 3.

Animalske biprodukter oppstår hovedsakelig under slakting av dyr til konsum, men også når dyr dør på annen måte og i forbindelse med sykdomsbekjempelse.  Uansett kilde innebærer animalske biprodukter en mulig risiko for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet.  Denne risikoen må kontrolleres på en hensiktsmessig måte ved at animalske biprodukter håndteres og disponeres slik at helserisikoen reduseres mest mulig.

Animalske biprodukter oppstår både fra akvatiske dyr inkludert fisk og fra landdyr.

Mer om animaliebiprodukter

Generelt

Privat kompostering og bokashi – hva har du lov til å gjøre hjemme?  

Bruk av hestegjødsel 

Bruk og import av animalske biprodukter til forskning og diagnostikk 

Informasjon om eksport av næringsmidler, animaliebiprodukter, fôrvarer, levende dyr og avlsprodukter til land utenfor EØS 

Håndtering av død oppdrettslaks etter algeoppblomstring  

Skillet mellom biprodukt- og avfallskjeden – forbehandling av spillvann 

Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge

Ethoxyquin i fiskefôr

Hvordan håndtere kjøkken- og matavfall fra transportmidler i internasjonal trafikk

ESA rapport fra revisjon av biproduktområdet i februar 2017

Identifisering og transport av animalske biprodukter

Insekter til bruk i fôr

Krav til handelsdokument for animalske biprodukter

Animaliebiprodukter fra behandling av spillvann

Åtejakt

Typer operatører og anlegg som håndterer animalske biprodukter og avledede produkter

Primær – og matprodusenter der animalske biprodukter oppstår

Plikter for virksomheter der biprodukter oppstår
Virksomheter der animalske biprodukter oppstår, som er godkjent eller registrert for næringsmidler, trenger ikke egen registrering eller godkjenning for biprodukter.

Mellomliggende aktiviteter/lager animalske biprodukter (seksjon I)

Fartøy som slakter oppdrettsfisk til animalske biprodukter

Servicebåter som kverner og ensilerer dødfisk skal godkjennes 

Forbrenningsanlegg (seksjon III)

Anlegg som forbrenner animalske biprodukter og avledede produkter

Bearbeidingsanlegg (seksjon IV)

Bearbeiding og omsetning av hydrolysert protein av fisk til fôr

Eksport av fisk og sjømat til Tyrkia

Standard norsk fiskemelprosess – metode 7

Krav til godkjenning og registrering av virksomhet som produserer fiskeolje og fiskeprotein til bruk både som næringsmiddel og fôr 

Biogassanlegg (seksjon VI) og Komposteringsanlegg (seksjon VII)

Tilsyn med komposterings- og biogassanlegg i 2021

Bokashi og kompostering av kjøkken- og matavfall fra restauranter, kantiner, barnehager og skoler

Kjæledyrfôranlegg (seksjon VIII)

Krav til produksjon av kjæledyrfôr som benytter animalske biprodukter 

Andre registrerte operatører inkludert transport og handel (seksjon XIII)

Forhandlere av animaliebiprodukter skal registrere seg
Transportører av animaliebiprodukter skal registrere seg

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Animaliebiprodukter Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer