Faktaartikkel

Ulovlig å bruke legemidler med kloramfenikol til matproduserende dyr

Publisert 23.04.2021     Sist endret 23.04.2021

Mattilsynet minner om at legemidler med virkestoffet kloramfenikol ikke er tillatt å bruke til matproduserende dyr. Dette gjelder også for hester som ikke er tatt ut av matkjeden. Kloramfenikol er et stoff som ofte finnes i legemidler som brukes til lokalbehandling av øyebetennelser.

Kan ikke levere melk eller dyr til slakt

Ifølge regelverket kan ikke matproduserende dyr som er behandlet med legemidler med virkestoffet kloramfenikol, holdes, slaktes eller omsettes. Dette gjelder også hester som ikke er tatt ut av matkjeden ved å bekrefte dette i hestepasset. Det kan heller ikke leveres melk fra disse dyrene. Melka kan heller ikke brukes til dyrefôr. Slakt og melk fra dyr som har fått legemidler med kloramfenikol, må derfor kasseres.

Det er forbudt å bruke kloramfenikol til matproduserende dyr fordi kloramfenikol står oppført på Tabell 2 (forbudslisten) i Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Tap for dyreeier i forbindelse med kassering av dyr og melk blir en sak mellom dyreeier og veterinæren som har forskrevet legemiddelet.

Husk at forskrevne legemidler til dyr kun skal benyttes for den aktuelle sykdommen og til det dyret det er forskrevet til.

Helseopplysninger må dokumenteres av dyreeier

Driver du et næringsretta dyrehold, er det ditt ansvar som dyreeier å sikre at det føres en oppdatert journal med nødvendige individuelle og kollektive helseopplysninger om dyrene i besetningen/dyreholdet ditt.

Mattilsynet stiller ingen krav til hvordan journalen skal se ut. Du kan selv velge om den skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

All bruk av legemidler til dyr, også forebyggende behandling, som f.eks. vaksiner, behandling mot lus, skal skrives inn i journalen. Det må stå hvilket dyr som er behandlet, hvilket preparat som er brukt, tilbakeholdelsestid, hvilken veterinær som har gitt behandlingen eller om det er egenbehandling. Du må også skrive ned informasjon om dyr som dør eller blir avlivet, individnummer eller annen beskrivelse av dyret, og mulige årsaker til at de dør eller blir avlivet. I tillegg må du i journalen spesifisere konkrete sjukdommer og skader og mulige årsaker, i tillegg til eventuell behandling og forebyggende helsearbeid.

Husk at journal for helseopplysninger kommer i tillegg til driftsenhetsregisteret eller det vi kaller dyreholdjournal, som du finner krav om i sporbarhetsforskriftene. Du kan lese mer om merking og registrering av produksjonsdyr her.

Aktuelle forskrifter:

Forskrift om grenseverdier for legemiddelrester i næringsmidler fra dyr.

Forskrift om kontrolltiltak for restmengder av visse stoffer i animalske næringsmidler, produksjonsdyr og fisk for å sikre helsemessig trygge næringsmidler.

Dyrehelseforskriften.

Fant du det du lette etter?