Åpen yngelråte

Publisert 11.12.2012     Sist endret 12.06.2020

Åpen yngelråte er en svært smittsom tarmsjukdom hos bienes yngel. Den forårsakes av bakterien Melissococcus plutonius. Sykdommen kan forårsake alvorlige tap av yngel og bisamfunn. Bakterien er motstandsdyktig og kan overleve i flere år på veggene i vokstavlene i bikubene.

Åpen yngelråte er en B-sykdom. Sykdommen bekjempes vanligvis i Norge ved å gi påbud om avlivning og destruksjon av bisamfunnene  og sanering av bigårdsplassen, materiell og utstyr.

Det er ikke farlig for mennesker å spise honningen fra de smittede bigårdene.

Regelverk og veiledning

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Veterinærinstuttet - vurdering av desinfeksjonsmiddel for åpen yngelråte PDF

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn

Beredskap

Åpen yngelråte er en B-sykdom. Det innebærer at veterinærer og laboratorier umiddelbart skal varsle Mattilsynet muntlig dersom de påviser eller får grunn til mistanke om sykdommen. Varselet skal i tillegg og så snart som mulig sendes skriftlig via Mattilsynets meldesystem. Birøktere har også meldeplikt og skal straks varsle Mattilsynet ved forekomst eller mistanke om sykdommen.

Ved mistanke om åpen yngelråte vil Mattilsynet normalt pålegge flytterestriksjoner og utrede smittestatus i birøktervirksomheten. Dersom sykdommen påvises vil Mattilsynet normalt opprettholde flytterestriksjonene og gi pålegg om at biene skal avlives og destrueres og at virksomheten skal saneres. Mattilsynet vil i tillegg spore opp og legge flytterestriksjoner på virksomheter som har hatt smittefarlig kontakt med virksomheten der sykdommen er påvist til smittestatus i disse er undersøkt. Tiltakene er nærmere beskrevet i Mattilsynets retningslinje om bekjempelse av åpen yngelråte hos bier.