Brucellose

Publisert 11.12.2012     Sist endret 18.06.2021

Brucellose er en infeksjonssykdom som kan forekomme hos flere dyrearter, inklusive menneske. Det finnes mange ulike arter brucellabakterier som gir ulik grad av sjukdom hos mottakelig dyrearter. Noen av artene kan smitte mennesker og gi alvorlig sjukdom.

Brucellabakteriene har spesiell evne til å etablere seg i kjønnsorganer hos storfe, småfe og gris, og fører til abort hos hunndyr og til betennelse i testikler og bitestikler hos hanndyr. Smitte til menneske kan skje med upasteurisert melk og andre produkter som ikke er tilstrekkelig varmebehandlet. Mennesker som er i direkte kontakt med smittebærende dyr og materiale, er mest utsatt.

Norge har offisiell fristatus for brucellose hos storfe etter EØS-avtalen. For å opprettholde fristatus er det i EØS-regelverket angitt minimumstiltak som må gjennomføres ved mistanker om og utbrudd av brucellose.

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

Seksjon landdyr og dyrehelsepersonell, hovedkontoret

Skjema

Denne tabellen viser skjemaer knyttet til dette temaet, med lenke til Altinn eller til dokument
SkjemaType

Mistanke om sykdomstilfelle / skadegjørerAltinn

Beredskap

Brucellose er en A-sykdom etter husdyrloven. Verdens dyrehelseorganisasjon (OIE) klassifiserer brucellose som en B-sykdom fordi sykdommen ikke har det samme spredningspotensiale og de samme alvorlige konsekvenser som sykdommene på OIEs A-liste. A-sykdommene er de som regnes som mest alvorlige og som fører til de mest omfattende bekjempelsestiltakene fra dyrehelsemyndighetene.

Norge har offisiell fristatus for brucellose hos storfe etter EØS-avtalen. For å opprettholde fristatus er det i EØS-regelverket angitt minimumstiltak som må gjennomføres ved mistanker om og utbrudd av brucellose.

Ved mistanke om brucellose iverksettes omfattende restriksjoner på dyreholdet. Omfanget av restriksjoner vil variere etter mistankens karakter. Som et minimum får dyreeier et forbud mot å føre levende dyr inn i eller ut av besetningen. Persontrafikk til og fra besetningen begrenses. Det blir forbudt å levere melk fra dyr med mistanke om brucellose til meieri, samt et forbud mot alt frambud av upasteurisert melk/melkeprodukter fra gården. Evt. slakting av dyr fra gården kan kun skje etter særskilt tillatelse. Ved påvisning av brucellose vil som et minimum det dyret som har sykdommen bli pålagt avlivet og destruert. Dersom bekjempelsen skjer ved avliving av enkeltdyr, blir det iverksatt et omfattende undersøkelsesprogram i resten av besetningen. Restriksjonene blir tidligst hevet tre måneder etter at det syke dyret er fjernet og alle de øvrige dyrene har vist negative prøveresultater i to omganger. Ved indikasjon på smittespredning innen besetningen, blir hele besetningen pålagt avlivet og destruert.

Overvåkings- og kartleggingsprogrammer