Regelverksprosess

Endringer av TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften

Publisert 15.06.2020     Sist endret 17.07.2020

Oppdatert kunnskap vedrørende spredningsrisiko for BSE gir grunnlag for en noe mindre restriktiv holdning til import av levende storfe og eksport av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler med bearbeidet animalsk protein fra drøvtyggere.

Videre foreslås en harmonisering av EU-regelverk med OIE standarder for import av bearbeidet animalsk protein. Flere av endringene i TSE-forskriften krever endring av diverse sertifikater i animaliebiproduktforskriften.

Forslaget bygger på forordning (EU) 2019/319 som endrer vedlegg til TSE-forordningen og vedlegg til gjennomføringsforordningen for animalske biprodukter, og på forordning (EU) 2019/1091 som endrer vedlegg til TSE-forordningen. Forslaget forventes ikke å få vesentlige økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet eller bransjen.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Forskriftsendringene vil fastsettes av Mattilsynet, men ikke før rettsakten har trådt i kraft i EØS-avtalen. Ettersom rettsakten allerede er vedtatt i EU, er det i høringen svært begrensede muligheter til å påvirke innholdet i den norske gjennomføringsforskriften. Høringen av slike saker gjennomføres derfor hovedsakelig av informasjonshensyn.

Høringsfrist 06.07.2020
 
Fastsettelse av forskrift

Mattilsynet har fastsatt forskrift 10. juli 2020 nr. 1549 om endring i Forskrift om TSE og animaliebiproduktforskriften.

TSE-forskriften og animaliebiproduktforskriften er endret 

 

 10.07.2020
Fant du det du lette etter?