Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om høypatogen fugleinfluensa

Publisert 01.12.2020     Sist endret 05.01.2022

Her finner du svar på ofte stilte spørsmål om fugleinfluensa.

Fugleinfluensa i Rogaland

I november 2021 ble det påvist høypatogen fugleinfluensa (H5N1) på  verpehøns på to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland og på villfugler i området rundt. 

Mattilsynet har innført:

 • Portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap i Rogaland sør for Boknafjorden.
 • Jaktforbud: Det er jaktforbud på fugl i deler av Rogaland. Det er også restriksjoner på transport av skutt fuglevilt.

Se også: Utbrudd av fugleinfluensa

Generelt

Hva gjør Mattilsynet?

Mattilsynet har skjerpet overvåking og prøvetaking av døde viltlevende ender, gjess, svaner, vadefugler, måker, kråkefugler og rovfugl over hele landet.

Dersom det er mistanke om fugleinfluensa hos tamme fugler, undersøker vi dette nærmere.

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av smitte til menneske. FHI vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvordan smittes fugler av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr, og utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Hva er høypatogen fugleinfluensa?

Dette er et influensavirus som først og fremst smitter mellom fugler.

Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvor kommer smitten fra? 

Undersøkelser Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har utført viser at det er sannsynlig at fugleinfluensaviruset som ble påvist hos verpehøns i Rogaland i november 2021 kom med trekkfugler. Hvordan smitteoverføringen til fjørfebesetningene fant sted er ikke klarlagt. 

Det er påvist fugleinfluensa hos både ville og tamme fugler mange steder i Europa i høst. Det er også påvist hos ville fugler flere steder i Norge denne høsten.

Svineprodusenter med fjørfe

Dersom du driver både med fjørfe og svin, må du være oppmerksom på at ved en eventuell påvisning av fugleinfluensa i fjørfebesetningen din, vil Mattilsynet også undersøke svin for smitte

Svin kan ikke flyttes før analyseresultatene foreligger.

En slik prøvetaking må gjennomføres så lenge en ikke kan dokumentere at dyrene holdes helt smittemessig adskilt. Dette gjelder uavhengig av om det er et stort fjørfehold eller kun noen få hobbyhøner i hagen. For de som driver kommersielle besetninger på fjørfe ved siden av svinehold, er det svært viktig å ha god kontroll på smittevernet

Kan jeg fortsette å spise egg kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsette å spise egg fra butikken som før. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise egg fra butikk, selv om de spises rå.

Kan jeg fortsette å spise kylling kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsatt  spise kylling. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise kylling solgt i Norge.

Det er en generell anbefaling at alt fuglekjøtt gjennomstekes eller gjennomkokes før det spises. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

Er det lov å mate småfugler og ville fugler ute?

Det er ingenting i veien for å mate småfugler ute i hagen som vanlig. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. Det er et generelt hygieneråd, og er ikke knyttet spesielt til fugleinfluensa.

Vi ber imidlertid om at du nå ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

I tillegg har flere kommuner et ønske om å begrense slik mating med brødrester osv. fordi dette også trekker til seg rotter og mus. Mattilsynet oppfordrer alle til å respektere eventuelle informasjonsskilt som er satt opp for å begrense slik aktivitet.

Jeg fant en død fugl på min eiendom. Hva skal jeg gjøre med fuglen?

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)

Se mer informasjon om varsling til Mattilsynet om døde fugler her: Utbrudd av fugleinfluensa.

Dersom det ikke skal tas prøve eller fuglen er av en annen art, bør den fjernes fra eiendommen av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Jeg pleiet en forkommen fugl/ tok på en død fugl uten å bruke hansker. Har jeg blitt smittet med fugleinfluensa?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl påvises sjelden hos mennesker, selv om det har vært flere utbrudd blant fugler i andre land. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav. Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller tatt på en død fugl.

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er svært lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir smittet, syke eller bidrar til spredning av dette viruset. Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

Kan jeg fortsette å ringmerke ville fugler?

Les mer om ringmerking av ville fugler

Hobbyfjørfe

Hvilke regler gjelder for meg som har hobbyfjørfe?

Les mer: Informasjon om fugleinfluensa til deg som har høner i hagen

Jeg har hobbyfjørfe og en fugl er død, hva gjør jeg nå?

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos dine høner/fjærkre kan være:

 • dyr som dør plutselig
 • de legger færre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist alvorlige symptomer på forhånd.  Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Ta kontakt med veterinær dersom du har mistanke om sykdom i flokken din, og husk å varsle Mattilsynet på 22 40 00 00 dersom du har mistanke om alvorlig smittsom sykdom.

Må jeg registrere hobbyholdet mitt?

I områder med portforbud er det obligatorisk å registrere fjørfeholdet ditt.

Av hensyn til den generelle sykdomsberedskapen, oppfordrer vi i tillegg alle, også utenfor høyrisikoområdene, til fortsatt å registrere eller oppdatere endringer om fugleholdet sitt. 

Les mer om hvordan du registrerer fjørfeholdet ditt hos Mattilsynet

Eventuell sykdom hos hønene dine kan få store konsekvenser for andre fjørfehold i nærheten av deg. Det er derfor viktig for oss i Mattilsynet å vite hvor mange fjørfehold som finnes og hvor de finnes, slik at vi hurtig og effektivt kan sette inn tiltak for å forebygge og forhindre videre smittespredning.

Hvorfor er det nødvendig med portforbud?

Det er nødvendig for å hindre at fugleinfluensaviruset sprer seg fra ville fugler til våre tamme fugler. Viruset smitter lett mellom fugler, blant annet via avføring og dråpesmitte.

Portforbud for fjørfe og andre fugler holdt i fangenskap er det viktigste virkemiddelet vi har for å forhindre at ville fugler smitter disse med fugleinfluensa. Når det er risiko for introduksjon av en alvorlig smittsom dyresykdom, slik som høypatogen fugleinfluensa, er Mattilsynet forpliktet til å sette i verk forebyggende tiltak, ofte for en periode. De ulempene det medfører må veies opp mot risiko for sykdom, død og avlivinger, som også har store dyrevelferdsmessige konsekvenser.

Hvor lenge varer portforbudet?

Portforbudet vil vare så lenge det er smittevernmessig nødvendig, og oppheves så raskt det er forsvarlig.

Vil det bli portforbud hvert år fremover/flere ganger?

Vi vet ikke hvordan smittesituasjonen for fugleinfluensa vil utvikle seg i tiden som kommer. Vi forventer at fugleinfluensa i fremtiden vil kunne finnes hos i villfuglbestanden i Norge, hele eller deler av året. 

Dyreeiere har en generell plikt til å beskytte dyrene sine mot eventuell smitte. For eksempel må ikke ville fugler få tilgang på mat og vann som gis til tamme fugler.

Det er viktig at de som har høner og andre fugler ute i friluft, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal beskytte fuglene sine mot eventuell smitte fra ville fugler. Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk.

Hva er symptomene på fugleinfluensa?

Symptomer på fugleinfluensa hos dine fjørfe kan være:

 • plutselig død uten forutgående symptomer
 • de legger færre egg enn vanlig
 • de spiser og drikker mindre enn vanlig
 • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt, uten å ha vist symptomer på forhånd. Av og til får dyra luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer som bevegelsesforstyrrelser og lammelser.

Er det trygt å spise egg fra høner i hagen?

Ja, det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

Hva gjør jeg dersom jeg er engstelig for fugleinfluensa hos mine høner?

Ta kontakt med veterinæren din. Informasjon til privatpraktiserende veterinærer om fugleinfluensa

Fant du det du lette etter?