Faktaartikkel

Hovedprinsipper for bekjempelse av utbrudd av alvorlige smittsomme dyresykdommer (A-sykdommer)

Publisert 14.12.2012     Sist endret 11.02.2019

Ved mistanke om eller utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom i et dyrehold, vil Mattilsynet undersøke mistanken. Ved opprettholdt mistanke eller påvist sykdom vil Mattilsynet fastsette nødvendige tiltak for å stoppe smittespredningen og å utrydde smitten fra landet så raskt som mulig.

Her er hovedprinsippene for arbeidet med bekjempelse av utbrudd.

I mistenkt smittet eller smittet dyrehold

  • Sperre dyreholdet slik at bevegelser ut og inn i dyreholdet som kan spre smitte stoppes. 
  • Undersøke dyrene og ta ut prøver.
  • Kartlegge om smitten kan ha blitt spredt til andre dyr eller dyrehold.
  • Prøve å finne ut når og hvordan evt. smitte har skjedd.

Ved svært alvorlige dyresykdommer vil Mattilsynet i enkelte tilfeller stoppe all transport av dyr, evt. også folk, biler eller produkter som har vært i kontakt med dyr i noen dager, slik at man får oversikt over situasjonen. Eksport av produkter av dyr vil i de fleste tilfeller også stoppes.

Smittet dyrehold, eller dyrehold der det er stor sannsynlighet for smitte, vil bli sanert ved:

  • Avliving av mistenkt smittede eller smittede dyr
  • Fjerne kadaver og annet smittefarlig materiale i dyreholdet ved for eksempel destruksjon, brenning eller nedgraving.
  • Rengjøring og desinfisering av bygninger og utearealer i dyreholdet.

Det vil i de aller fleste tilfeller bli opprettet en eller flere soner der dyreholdene får ulike begrensninger i forhold til transport av dyr, folk og smittefarlig materiale. Mattilsynet vil undersøke og ta ut prøver i disse dyreholdene for å finne ut om de kan være smittet. I tillegg til disse tiltakene vil andre tiltak som vaksinering av dyr, tiltak i slakterier, meierier og andre virksomheter kunne være aktuelle.

Bare det innledende arbeidet ved mistanke om eller utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom i et dyrehold vil ta flere dager. Det kan ta uker før alt saneringsarbeid i dyreholdet er ferdigstilt. Bekjempelse av et stort utbrudd av slike sykdommer vil holde på i måneder og vil kreve ekstremt store ressurser på mange måter.

Store konsekvenser

Store deler av samfunnet vil kunne bli påvirket ved et stort utbrudd av alvorlig smittsom dyresykdom (A-sykdommer).

Bekjempelse av alvorlig smittsomme dyresykdommer kan kreve svært omfattende tiltak som berører både dyreeiere, Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer, slakterier, transportører, kjøttprodusenter, meierier og andre virksomheter som har nær kontakt med dyr. I tillegg vil Mattilsynet ha behov for bistand fra politiet, sivilforsvaret, fylkesmenn, kommuner og en rekke private og offentlige virksomheter for å gjennomføre arbeidet.

Tiltakene som må gjennomføres for å bekjempe sykdommen vil også kunne påvirke store deler av befolkningen.

Fant du det du lette etter?

Les mer


Les mer