Klassisk svinepest

Publisert 11.12.2012     Sist endret 25.06.2018

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Klassisk svinepest er en svært smittsom og alvorlig virussykdom hos gris og villsvin. Den er en av de mest tapsbringende virussjukdommene som finnes. Viruset smitter ikke til mennesker eller andre arter.

Symptomer på sykdommen er høy feber, sterkt nedsatt allmenntilstand, opphørt matlyst, blødninger i hud og indre organer, ustø gange og høy dødelighet hos griser i alle aldere. Kronisk syke griser kan skille ut virus periodevis i flere måneder. Foster som smittes i livmoren, kan være vedvarende smitteutskillere gjennom hele livet.

Smitte spres hovedsakelig ved direkte kontakt mellom griser, og ved at griser spiser slakteavfall eller mangelfullt varmebehandlet matavfall fra infiserte griser. Viruset kan også spres med personer, klær, transportmidler, innredninger og utstyr som har vært i kontakt med infiserte griser. I mange land er villsvin et reservoar for viruset og kan smitte tamme svin. Avfall som inneholder infisert kjøtt som blir kastet i naturen eller gitt til dyr kan overføre smitte. I Norge er det forbudt å fôre svin med kjøtt.

Skandinavia, USA, Canada, Australia og New Zealand har vært frie for klassisk svinepest i mange år. I Norge ble svinepest diagnostisert siste gang i 1963. Svinepest er vanlig forekommende i mange land i Asia, Afrika og Sør- og Mellom-Amerika. I EØS-området forekommer klassisk svinepest kun i Romania og Bulgaria.

Klassisk svinepest er en A-sykdom, og mistanke om sykdommen skal rapporteres til Mattilsynet.

Særskilte bekjempelsestiltak

Generelle bestemmelser om bekjempelse av klassisk svinepest er gitt i forordning (EU) 2020/687 som er gjennomført i dyresykdomsbekjempelsesforskriften. I tillegg finnes det særskilte bekjempelsestiltak mot klassisk svinepest. Disse bestemmelsene er gitt i forordning (EU) 2021/934 som gjennomføres i dyresykdomsnødtiltaksforskriften.

Forordning (EU) 2021/934 endres i takt med den epidemiologiske situasjonen for klassisk svinepest. For å finne den sist oppdaterte forordningen vises det derfor til EU-kommisjonens nettsider, Eur-lex forordning (EU) 2021/934, klikk på «latest consolidated version» og velg ønsket språk for å få sist oppdaterte versjon

Kontakt oss

Mattilsynets sentralbord
telefon 22 40 00 00

 

Brosjyrer, video og informasjonsmateriell

En tabell over relaterte publikasjoner
Tittel Type

Klassisk svinepest - diagnostisk manual - EU PDF

Relaterte kunngjøringerNyhetsbrev

Motta nyhetsbrev om temaet:
Dyrehelse Regelverksendringer og andre kunngjøringer tilknyttet dette temaet

Relaterte kunngjøringer