Pågående utbrudd av mædi

Publisert 16.09.2019     Sist endret 20.09.2021

Bekjempelsen går rette veien

Sommeren 2019 ble sauesykdommen mædi påvist i en rutineprøve tatt på slakteri. Mædi er en alvorlig, smittsom sykdom hos sau. Dyr som er smittet vil aldri bli friske og det finnes ingen vaksine eller behandling mot sykdommen. Det er besluttet at Norge skal være fri for mædi, og det ble derfor iverksatt bekjempelse av sykdommen i Trøndelag. 

Siden 2019 er det påvist mædi i ni sauehold i Trøndelag. Smitta dyrehold og sauehold som har hatt smittekontakt med sauehold med påvist mædi får restriksjoner fra Mattilsynet. Den viktigste konsekvensen av restriksjonene er at dyreholder ikke kan flytte sau ut av eller inn i besetningen.

Vi har nå kjempet mot sykdommen i over to år og vi har god kontroll over smittesituasjonen. Mattilsynet tar prøver i alle sauehold med restriksjoner for å kartlegge om dyr er smittet med mædi. Dyr med påvist smitte slaktes. Restriksjonene oppheves først etter sanering eller etter gjentatte prøvetakinger uten funn av smitte. Mange besetninger har fått opphevet restriksjonene, men ikke alle.

Mattilsynet tar prøver av sau i mædisonen

Det viser seg at det har vært mædismitten i Trøndelag siden forrige utbrudd i 2005. Dette betyr at vi ikke lyktes med å fjerne smitten sist. Mædi er en snikende sykdom med diffuse symptomer og det kan være vanskelig å se at sauen er syk. Det kan derfor fremdeles være besetninger med mædi som vi ikke har funnet. Videre prøvetaking (kartlegging) i sonen er derfor fortsatt viktig.

Samtlige sauehold i sonen ble prøvetatt i 2020. Det ble da funnet mædismitte i 4 besetninger som ikke hadde kjent tilknytning til utbruddet. Høsten 2021 starter en ny prøvetakingsrunde. Vi tar først prøver av besetninger som skal selge dyr høsten 2021 og besetninger med helårs utegang. Etter hvert ønsker Mattilsynet å teste alle besetninger i sonen.

Det er privatpraktiserende veterinærer som tar ut prøver på oppdrag fra Mattilsynet. Denne prøvetakingen hadde ikke vært mulig å gjennomføre uten de privatpraktiserende veterinærenes hjelp.

Les mer om årets kartlegging, eller ta kontakt med Mattilsynet region midt om du trenger informasjon om dette.

Hva skal du som saueeier gjøre?

Flytting av sau er den viktigste årsaken til smittespredning mellom besetninger. Mattilsynet oppfordrer derfor alle saueprodusenter til å begrense kjøp og salg av sau til et minimum. Vær kritisk til hvem du kjøper dyr fra og følg reglene som gjelder for flytting av småfe. 

Du kan lese mer om de generelle reglene for flytting av småfe her. I tillegg er det opprettet en mædi-sone i deler av Trøndelag som ledd i bekjempelsen av mædi. Her er det forbud mot forflytninger av sau, både inn i, ut av og innen sonen. Flytting tillates allikevel på nærmere bestemte vilkår. Du finner med informasjon om flytting av sau i mædisonen i flytskjemaet.

Innhold på denne siden

Innhold på denne siden

Lukk

Innhold på denne siden