Faktaartikkel

Kartlegging av mulig smitte i Mædi-sonen høst 2019

Publisert 02.10.2019     Sist endret 14.10.2019

Mattilsynet starter med hjelp av privatpraktiserende veterinærer et stort kartleggingsarbeid i Mædisonen.

Kartleggingen innebærer at alle sauehold som søkte om produksjonstilskudd i mars 2019 i alle de 28 kommunene som er omfattet av soneforskriften («gamle Nord-Trøndelag og Fosen), skal prøvetas. For å få en vellykket bekjempelse av mædi ønsker vi å avdekke mulig smitte i besetninger som ikke har kjent kontakt med de besetningene vi så langt har funnet smitte i. Det kan være aktuelt å gjenta kartleggingen om et par år.

Varigheten av analyseresultatene settes til 6 måneder.

Parallelt med denne kartleggingen foregår bekjempelsen i de saueholdene som har fått påvist mædi-smitte, eller som er båndlagt grunnet en smittemessig kontakt og kobling til sauehold med påvist smitte. Dette er et svært tidkrevende arbeid og vil strekke seg over flere år.

Fordeling av prøvene

Det er mange prøver som skal tas i mange besetninger. Mædi-utbruddet har medført at analysekapasiteten ved Veterinærinstituttet er svært presset og vil være det i lang tid framover. Det er derfor viktig at prøvetakingen fordeles utover hele prøveperioden. Det vil si fra november og ut februar.

Besetninger som har tenkt å selge dyr prioriteres i oktober og først i november, deretter tas bruksbesetningene

Blodprøver skal tas av de eldste sauene i hver besetning. I tillegg skal alle innkjøpte sauer/sauer som er overført fra andre sauehold prøvetas – begrenset oppad til de 20 eldste.    

Dersom dyreholder ønsker å prøveta dyr for å kunne selge/flytte disse:/Prøvetaking av dyr i forbindelse med salg/flytting

For å kunne flytte dyr i sonene må det i tillegg til besetningsprøvene tas prøver av enkeltdyr som skal flyttes (om disse ikke inngår i de eldste og/eller innkjøpte/overførte dyr).

Om det er flere enn 2 dyr må dyreholder selv dekke disse kostnadene. Det må da brukes standard rekvisisjonsskjema. Stykkpris for prøvetaking faktureres dyreholder av veterinæren. Disse prøvene kan sendes samlet til Veterinærinstituttet

Forberedelser saueholder skal gjøre før og i forbindelse med prøveuttaket

Det er viktig for saueholder, prøvetakende veterinær og for dyra at prøvetakingen går effektivt og greit. Det er derfor avgjørende at saueholdere gjør noen forberedelser før prøvetaking i besetningen.

Dyreholder er pliktig til å legge forholdene til rette for at det kan tas prøver av dyra. Dette fremgår av dyrehelseforskriften § 16. Det gis ikke kompensasjon til dyreholder for arbeidet med slik tilrettelegging.

Nødvendig utstyr for å fange inn og fiksere dyra skal være tilgjengelig, og nødvendig bistand skal ytes.

Huskeliste før prøvetaking:

  • Sauene må være samlet på ett sted/stå i fjøset ved prøvetaking
  • Saueholder må på forhånd ha laget ei liste med individnummer over de sauene som skal prøvetas. Innkjøpte dyr merkes særskilt på lista.
  • Saueholder må stille med nok folk til å få fram og holde sauene som skal prøvetas
  • Saueholder må ha klippet sauene i halsområdet på forhånd slik at halsåren er synlig/kan føles
  • Saueholder leser av øremerket manuelt eller med avleser. Si fra om første siffer i individnummeret ikke er fødselsår
  • Si også fra dersom sauen ikke er født i besetningen (innkjøpt).
  • Saueholder må ha et system for sortering eller merking slik at de som allerede er prøvetatt kan skilles fra de andre
  • Det bør være et sted der veterinæren kan sette prøvetakingsutstyr/papirer underveis i prøvetakinga

Veterinærene vil ta kontakt med dyreholder og avtale prøvetaking.

Når kommer resultatene/Analysesvar på prøvene?

Det er veldig mange prøver som skal analyseres. Det vil ta tid for Veterinærinstituttet å analysere alle disse prøvene. 

Saueholdere mottar analysesvar fra Mattilsynet. Privatpraktiserende veterinærer mottar ikke analysesvar.

 

Se brev til den enkelte saueholder med flere opplysninger.

Lenke til informasjon om mædi og soneforskrift mædi på Mattilsynets nettsider.

 

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf: 22 40 00 00

Elisabeth Schei-Berg. Beredskapskoordinator, Mattilsynet region midt. Tlf: 22 77 91 79 / 92 09 27 40


Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf: 22 40 00 00

Elisabeth Schei-Berg. Beredskapskoordinator, Mattilsynet region midt. Tlf: 22 77 91 79 / 92 09 27 40