Faktaartikkel

Prøvetaking i mædisonen høsten 2021

Publisert 02.10.2019     Sist endret 21.09.2021

Mattilsynet fortsetter å undersøke om det finnes flere sauer som er smittet av sauesykdommen mædi i mædisonen. Vi har et mål om å fjerne all smitte i sonen. Prøvetakingen er gratis.

Høsten 2021 skal vi ta prøver i disse dyreholdene:

  • Alle besetninger som skal selge sau/flytte vær
  • Besetninger med sau på helårs utegang

På sikt planlegger vi å teste alle besetningene i sonen. Det kan være aktuelt å gjenta kartleggingen om et par år for å sikre på at vi har fått utryddet smitten i sonen.

Samtidig med kartleggingen i sonen, fortsetter Mattilsynet å følge opp de besetningene som fortsatt er båndlagt. De fleste besetningene har fått opphevet restriksjonene sine, men noen vil fortsatt være båndlagt og overvåket en tid fremover, slik at vi er helt sikre på at det ikke er mer smitte igjen i besetningene.

Når skal prøvene tas?

Prøvetakingen starter i uke 37 og holder på utover høsten. Prøvetakingen er nøye planlagt for å sikre at vi får tatt prøver i alle dyreholdene. Vi har derfor laget en egen prøvetakingsplan.

Vi er avhengige av flere faktorer for at prøvetakingen skal gå som planlagt; blant annet må sauene være sanket hjem fra beite, privatpraktiserende veterinær må ha mulighet for å ta prøver og Veterinærinstituttet må ha kapasitet til å ta imot og analysere alle prøvene som skal tas denne høsten. Takk til alle som bidrar slik at vi får gjennomført prøvetakingen etter planen.

Negativ mæditest er en forutsetning for å flytte sau i sonen

Jo raskere besetningen din blir prøvetatt, jo raskere får du avklart kom du er kvalifisert for å flytte sau i sonen. For å flytte sau, også vær, innen mædisonen, må alle avsenderbesetninger ha en gyldig, negativ mæditest. Alle besetninger som får negativ mæditest ved prøvetakingen i høst vil kunne flytte vær (selge, låne ut, bytte) innen sonen. Prøvetakingsresultatet er gyldig i 18 måneder.

Husk at det er et generelt forbud mot å flytte hunndyr av sau mellom besetninger, og at du må søke Mattilsynet om dette.

Antall prøver per besetning

Mattilsynet vil i denne prøvetakingsrunden øke sannsynligheten for å påvise smitte i besetninger med lavt smittenivå (besetninger der kun få dyr er smittet). Vi kommer derfor til å ta flere prøver i hver besetning enn vi gjorde i forrige prøvetakingsrunde.

Vi har økt antallet dyr som skal testes til maksimalt 100 dyr. Dette betyr at i besetninger med mindre enn 100 vinterfôra dyr skal vi ta prøve av alle dyr over et år. I besetninger med over 100 vinterfôra dyr, skal vi ta prøve av 100 sauer.

Det er de eldste sauene i besetningen som skal testes. I tillegg skal alle innkjøpte/overførte sauer prøvetas – begrenset oppad til de 15 eldste.

Det er viktig at så å si hele flokken er sanket hjem før prøvetaking, slik at utvalget  av dyr blir best mulig.

Det er privatpraktiserende veterinærer som gjennomfører prøveuttaket på vegne av Mattilsynet.

Forberedelser saueholder skal gjøre før og i forbindelse med prøveuttaket

Det er viktig for saueholder, prøvetakende veterinær og for dyra at prøvetakingen går effektivt og greit. Det er derfor avgjørende at saueholdere gjør noen forberedelser før prøvetaking i besetningen.

Dyreholder er pliktig til å legge forholdene til rette for at det kan tas prøver av dyra. Dette fremgår av dyrehelseforskriften § 16. Det gis ikke kompensasjon til dyreholder for arbeidet med slik tilrettelegging.

Nødvendig utstyr for å fange inn og fiksere dyra skal være tilgjengelig, og nødvendig bistand skal ytes.

Huskeliste:

  • Sauene må være samlet på ett sted/stå i fjøset ved prøvetaking
  • Saueholder må på forhånd ha laget ei liste med individnummer over de sauene som skal prøvetas. Innkjøpte dyr merkes særskilt på lista.
  • Saueholder må stille med nok folk til å få fram og holde sauene som skal prøvetas
  • Saueholder må ha klippet sauene i halsområdet på forhånd slik at halsåren er synlig/kan føles
  • Saueholder leser av øremerket manuelt eller med avleser. Si fra om første siffer i individnummeret ikke er fødselsår
  • Si også fra dersom sauen ikke er født i besetningen (innkjøpt).
  • Saueholder må ha et system for sortering eller merking slik at de som allerede er prøvetatt kan skilles fra de andre
  • Det bør være et sted der veterinæren kan sette prøvetakingsutstyr/papirer underveis i prøvetakinga

Privatpraktiserende veterinær vil ta kontakt med dyreholder og avtale prøvetaking og samtidig skissere forventninger til forberedelsene som må gjøres for at prøveuttaket skal gå effektivt.

Når får jeg svar på prøvene?

Det er mange prøver som skal analyseres. Veterinærinstituttet vil analysere prøver fortløpende etter hvert som de kommer inn. Det vil kunne ta noe tid for Veterinærinstituttet å analysere alle prøvene, men vanligvis vil prøvesvaret foreligge 1-2 uker etter prøveuttak.

Saueholdere mottar prøvesvar fra Mattilsynet, privatpraktiserende veterinærer mottar ikke dette. Husk å sende med kopi av svaret til alle som mottar sau fra deg.

Hva skjer hvis det påvises smitte i besetningen min?

Dersom det påvises smitte på en eller flere sauer i besetningen din, vil besetningen bli båndlagt. Det betyr at det ikke kan flyttes dyr inn eller ut av dyreholdet. Videre vil besetningen bli fulgt opp i tråd med retningslinja for lentivirus.

Les mer om mædi og soneforskrift mædi på Pågående utbrudd av mædi.

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf: 22 40 00 00

Elisabeth Schei-Berg. Beredskapskoordinator, Mattilsynet region midt. Tlf: 22 77 91 79 / 92 09 27 40Kontaktinformasjon

Ditt nærmeste avdelingskontor, tlf: 22 40 00 00

Elisabeth Schei-Berg. Beredskapskoordinator, Mattilsynet region midt. Tlf: 22 77 91 79 / 92 09 27 40