Faktaartikkel

Til hesteeiere om salmonellautbruddet

Publisert 19.06.2018     Sist endret 31.10.2018

Salmonella er en bakterie som forårsaker sykdommen salmonellose hos dyr og mennesker. Salmonella Typhimurium er en av de over 2500 variantene som finnes.

Salmonella er sjeldent hos norske husdyr og i norsk mat, men den finnes i naturen i Norge, hovedsakelig hos fugler og pinnsvin. Etter som vi har svært liten forekomst av Salmonella hos norske husdyr og hos mennesker i Norge, er det svært viktig å begrense smitteutbredelsen. Vi er spesielt bekymret for at bakterien skal spre seg til matproduserende dyr.

Symptomene hos dyr er vanligvis tarminfeksjon med diaré, men dyr trenger ikke få symptomer.

Antibiotika skal vanligvis ikke benyttes hos dyr eller mennesker med ukompliserte salmonellainfeksjoner.

Salmonella hos dyr er en B-sykdom i Norge. Mistanke om eller funn av Salmonella skal derfor varsles til Mattilsynet.

Salmonella hos hest

Salmonella hos hest smitter vanligvis ved at hesten får i seg bakterien gjennom munnen. Tid fra hesten får i seg smitte til bakterien kan påvises i avføring vil variere med blant annet mengden bakterier.

Mange hester viser ikke symptomer, mens andre får diaré, og noen får komplikasjoner med blodforgiftninger og senere immunologisk betingede leddbetennelser. I noen tilfeller oppstår symptomer etter en stressituasjon som transport eller annen sykdom eller skade.

Testing for Salmonella

For å finne ut om et dyr har Salmonella må det tas en prøve som blir analysert i et laboratorium. Det er Mattilsynet som tar ut prøver av dyrehold som mistenkes å være smittet og Veterinærinstituttet som analyserer prøvene. Dyreeier får svar av Mattilsynet på om prøver inneholdt salmonellabakterier eller ikke.

Hvordan foregår testingen?

Staller med hester som har hatt direkte eller indirekte kontakt med salmonellasmittede hester, vil få status som «kontaktbesetninger». Disse stallene kan tenkes å ha salmonellasmittede hester og må undersøkes for å avkrefte eller bekrefte om de er smittet.

Eiere vil bli kontaktet av Mattilsynet for å avtale prøvetakning og vil få informasjon om eventuelle restriksjoner på flytting av hester og andre dyr inn eller ut av dyreholdet, persontrafikk samt råd om smittebeskyttelse. 

I de fleste tilfeller vil Mattilsynet ta avføringsprøver av alle hestene i kontaktbesetninger. I tillegg tas det ut miljøprøver fra stallen. Prøvene sendes til Veterinærinstituttet hvor de undersøkes i henhold til en referansemetode anbefalt av International Organization for Standardization (ISO). Veterinærinstituttet er akkreditert for denne metoden, noe som innebærer at laboratoriet er spesielt godkjent for metoden som kjøres med høye krav til kvalitet og nøyaktighet.

Det kreves flere analysetrinn for å påvise Salmonella. Dersom prøvene er negative, vil undersøkelsen normalt kunne avsluttes og besvares 4 virkedager etter at laboratoriet har mottatt prøven.

Dersom det i løpet av de første analysetrinnene er mistanke om at det er Salmonella i prøven, vil det normalt ta ytterligere 2-3 dager for at dette skal endelig bekreftes. Den salmonellavarianten som er funnet i dette utbruddet, er en såkalt monofasisk Salmonella Typhimurium, og den krever et ekstra trinn for å verifisere diagnosen. Man må altså normalt beregne opp til 7-8 virkedager før man får et endelig svar

Hva skjer med salmonellapositive hestehold?

Mattilsynet vil pålegge salmonellapositive hestehold restriksjoner med hensyn til persontrafikk i stallen og flytting av hester inn og ut av stallen.

Vil smittede hester bli syke?

De fleste hester som smittes vil ikke bli syke, men de vil kunne smitte andre dyr og mennesker. Noen hester vil kunne utvikle diaré, og enkelte føll vil kunne bli alvorlig syke.

Smitter denne bakterien til mennesker, og kan mennesker smitte dyra?

Salmonella kan smitte fra dyr til mennesker, og fra mennesker til dyr. Smitten kan altså gå begge veier. Salmonella skilles ut i avføring fra smittede individer (mennesker og dyr). Vær oppmerksom på at syke individer med diaré skiller ut betydelig mer bakterier enn friske bærere, og er derfor mer smittsomme. Smitte skjer ved at man får bakteriene i munnen. God hygiene er svært viktig for å unngå smitte, spesielt er det viktig med god håndhygiene i forbindelse med håndtering av smittede hester.

Vanligvis vil god hygiene rundt smittede dyr være tilstrekkelig for å unngå å spre smitte. Det er også viktig å være nøye i forbindelse med vask av bokser og innredning (unngå å få sprut i munnen), og ved håndtering av mulig smittet avføring. Personer med diaré bør oppsøke lege for undersøkelse, og mens de er syke bør de unngå å stelle hestene.

Gir bakterien sykdom hos mennesker?

Salmonellabakterier kan også gi sykdom hos mennesker. Vanligvis vil dette være en forbigående diaré. Svekkede individer og små barn er spesielt utsatt for å utvikle mer alvorlig sykdom. Dersom du har vært i kontakt med smittede hester og har vedvarende diaré og/eller redusert almenntilstand, bør du kontakte fastlegen din.

Hvordan skal jeg unngå at en smittet hest i stallen smitter de andre hestene?

  1. Smittede hester bør isoleres fra ikke-smittede hester så godt det lar seg gjøre, helst i en egen stallavdeling. Husk at også hester får i seg smitte gjennom munnen.
  2. Vær ekstra nøye med å fjerne avføring fra smittede hester ute og inne, og unngå at andre hester kommer i kontakt med avføringen.
  3. Legg gjerne avføring fra den smittede hesten for seg, og dekk den til slik at verken hester eller andre dyr (fugler, hunder, fluer) kommer til.
  4. Det er også svært viktig å være nøye med hygiene rundt fôringsrutiner. Unngå å bruke samme bøtte og annet utstyr til flere hester. Vask bøtter og drikkekar daglig.
  5. Vask stallinnredning, men vær forsiktig med spyling, da dette kan spre bakteriene.
  6. Høytrykksspyling skal ikke benyttes!
  7. Ikke la hesten hilse på andre hester eller la den snuse på andre hesters møkk
  8. Vask hendene når du går fra en hest til en annen, og stell smittede hester til slutt.
  9. Det er svært viktig å redusere persontrafikk mellom staller.
  10. Du er ansvarlig for å merke stallen med informasjon om smitten og informere besøkende om restriksjonene du har blitt pålagt

Hesten min er smittet, hva gjør jeg nå?

Salmonellainfeksjoner skal normalt ikke behandles med antibiotika. Vanligvis vil hesten kvitte seg med salmonellasmitten i løpet av noen uker, i verste fall måneder. Her finnes det store individuelle forskjeller.

Man kan legge til rette for at det skal gå raskest mulig ved bryte smittesirkelen som oppstår ved at hesten stadig har direkte eller indirekte kontakt med smittet avføring.

Å redusere muligheten for slik kontakt er et viktig tiltak for å unngå at hesten hele tiden får i seg ny smitte. Hyppig rengjøring av bokser med fjerning av avføring, vask av fôrkrybber og vannkar er eksempler på tiltak.

Det kan brukes desinfeksjonsmidler som VirkonS eller Virocid etter vask, og la vaska/desinfiserte flater og utstyr tørke opp før det tas i bruk igjen. 

Hvordan vet jeg at hesten min har kvittet seg med salmonellabakterier?

For å si at en hest er fri for Salmonella, etter først å ha vært positiv, må man ha tre salmonellanegative prøver fra hesten. Prøvetakningsintervallet mellom de tre prøvene kan variere noe, men det anbefales at det går minst en uke mellom prøvetakningene. I beste fall kan hesten erklæres fri etter cirka tre uker, dersom tre etterfølgende prøver er negative.

Min stall er en «kontaktbesetning», men salmonella ble ikke påvist i prøvene, hva betyr det?

Når alle prøvene tatt fra hestene og eventuelt andre dyr og miljøet i en stall er negative for Salmonella, regnes stallen vanligvis for å være fri. Mattilsynet vil da normalt oppheve restriksjonene som er pålagt. I noen tilfeller, dersom faglige grunner tilsier det, anbefales det å ta flere prøver før man kan si at stallen er fri for Salmonella.

Jeg har en salmonellasmittet hest, men har også andre dyrearter på gården, hva gjør jeg?

Salmonella kan smitte til andre dyrearter, og det er viktig å beskytte disse dyrene mot smitte. Unngå at hunder og katter oppholder seg i stallen hvor det finnes salmonellasmitte. Opprett gode smittebarrierer mot andre produksjonsdyr. Det betyr at du skifter tøy, vasker hender og skifter støvler når du går fra hest til andre dyrearter på gården. Unngå direkte eller indirekte kontakt mellom dyrene på gården.

Min stall er ikke en kontaktbesetning, bør jeg likevel ta spesielle hensyn?

Akkurat nå er smittesituasjonen uavklart, og utbredelsen av salmonellautbruddet er ikke fullstendig kartlagt. Smittekilden er heller ikke funnet. Inntil videre anbefales det å unngå unødvendig kontakt mellom hester fra forskjellige staller. Vurder om aktiviteter som innebærer kontakt mellom hester er absolutt nødvendig, eller om det kan utsettes til smittesituasjonen er avklart og vi har fått full oversikt over utbruddet. Det samme gjelder unødvendig persontrafikk mellom staller.

Hva skal jeg gjøre, som besøker flere staller?

Trenere, ryttere, hovslagere, veterinærer og andre som beveger seg mellom staller, må vaske godt utstyr som benyttes på flere staller, passe på god håndhygiene samt skifte klær og fottøy mellom staller.

Kan jeg delta på stevner?

Stevner, utstillinger, fellesbeiter og andre arrangementer der det deltar hester fra mange staller, innebærer en mulighet for at en av hestene som deltar, er smittet. Denne hesten kan i så fall smitte andre. Du må derfor vurdere hvor viktig det er for deg å delta og tenke gjennom hvordan smitterisikoen kan reduseres.

Bør stevner og andre arrangementer nå avlyses?

Det er opp til arrangøren. Mattilsynet mener på generelt grunnlag at kontakt mellom hester bør begrenses, og støtter eventuelle beslutninger som blir tatt om avlysning.

Hvorfor begrenses muligheten for trening på fellesområde når et hestehold er båndlagt?

For å hindre spredning av Salmonella må hester fra båndlagte hestehold holdes adskilt fra andre hester. Dette kan skje på forskjellige måter alt etter hvordan staller og treningsareal er utformet. Det vil alltid gjøres individuelle vurderinger basert på smittevernet og smitterisikoen på stallen som kan føre til at noen får strengere restriksjoner enn andre.

Hestehold båndlegges på grunnlag av at Salmonella er påvist, eller på grunnlag av at det er en viss sannsynlighet for at hestene i stallen kan være smittet. Dette er en vurdering som gjøres av veterinærene i Mattilsynet. Hestehold som er båndlagt må undersøkes for Salmonellasmitte og båndlegging kan ikke oppheves før slike prøver er negative.

Salmonella skilles ut i avføring fra smittede hester, og hester smittes ved at de får bakterier inn i munnen. Ved trening på fellesområder kan derfor smitte spres ved at en hest lukter på en smittet hest sin avføring. Smitte kan også overføres via mennesker som har håndtert smittede hester.

At hesten som har kommet tilbake fra NMBU har testet negativt for Salmonella, er ikke nok til å utelukke at det finnes Salmonellasmitte i hesteholdet. Kontakthesten kan ha vært smittet, siden friske smittebærere ikke skiller ut bakterier hele tiden, eller har kvittet seg med smitten innen tidspunktet for prøvetaking. I slike tilfeller kan det finnes smitte i miljøet og hos andre hester i hesteholdet, selv om kontakthesten er negativ på prøvetakingen.

Hestehold som har sendt en hest til NMBU og som ikke har fått en hest tilbake regnes også som kontaktbesetninger fordi det ikke kan utelukkes at den aktuelle hesten brakte smitten inn til NMBU. I tillegg er det mulig at personer som har vært inne på NMBU kan ha fått med seg smitte hjem med klær, støvler og utstyr.

På bakgrunn av dette er Mattilsynet svært restriktive med å tillate trening på fellesområder. Så lenge et hestehold er båndlagt så må det ikke være kontakt med andre ut fra dette hesteholdet. I spesielle tilfeller gis tillatelse til at deler av uteområdet stenges fra og kun brukes av hester fra båndlagt stall.  Dette området blir i så fall båndlagt og må følges opp med spesielle hygienetiltak og uttak av miljøprøver.

Målet med dette strenge regimet er å hindre at Salmonella blir en etablert bakterie i hestepopulasjonen i Norge, og dette bør være av stor interesse også for hesteeiere og hestenæringen.

Hvorfor ble det ikke tatt prøve av mer enn kontakthesten ved første besøk fra Mattilsynet?

Dette handler om kapasitet og prioritering. Slike utbrudd er uoversiktlige på grunn av omfattende flytting av dyr i hestenæringen, det var kritisk viktig å få rask oversikt over størrelsen på utbruddet. Det var 55 kontakthester som hadde vært på NMBU i aktuelt tidsrom for dette utbruddet. Alle disse stallene ble båndlagt. Vurderingen var at det var kritisk viktig å få rask oversikt over størrelsen på utbruddet. Prøvetakning av hver enkelt kontakthest ble prioritert før full prøvetaking av kontaktstaller (andre hester og miljø) for raskest mulig å få en viss oversikt over smitteutbredelsen, og for å kunne prioritere oppfølging av kontakter med påvist smitte. Hensikten var å stoppe videre smittespredning raskest mulig.

Fant du det du lette etter?