Skrantesjuke (CWD) – endringer i CWD-soneforskrift

Publisert 30.11.2018     Sist endret 14.02.2019

Landbruks- og matdepartementet har fastsatt endringer av CWD-soneforskriften

Bakgrunnen for endringene i CWD-soneforskrift er at det er behov for å endre reglene i takt med kjent kunnskap, sykdomsbildet og forekomsten av sykdommen, for å best mulig bekjempe og forhindre spredning av skrantesjuke.

Endringene er som følger:

  • Endring av sonegrensen for Nordfjella-sonen i Ulvik kommune. Oksenhalvøya unntas fordi sonegrensen bør defineres ut ifra naturlige geografiske avgrensninger. Resten av Ulvik kommune vil fortsatt være omfattet av soneforskriften og er derfor ikke berørt av endringene.
  • Innføring av et forbud i Nordfjella-sonen mot å innhente ville hjortedyr fra sonen til anlegg for hjortedyr i fangenskap i sonen. Dette er fordi vi ønsker å hindre smittespredning i og fra sonene, og det er derfor allerede et forbud mot at levende og døde hjortedyr tas ut av sonene. Det er imidlertid per dags dato tillatt å flytte levende og døde hjortedyr innad i sonene til forskriften. Når oppdrettsanlegg for hjort og dyreparker henter inn ville hjortedyr til anlegget sitt, kan dette også være en smitterisiko.
  • Presisering av påbud om å oppgi beliggenhet eller GPS-koordinater for slikkesteinplasser til Mattilsynet for de som har eller i løpet av de fem siste årene har hatt slikkestein stående ute i Nordfjella-sonen. Dette fordi slikkesteinplassene i Nordfjella utgjør en smitterisiko. Det er nødvendig å klassifisere hvor smittefarlige de ulike slikkesteinplassene er for å få et grunnlag for en riktig forvaltning av disse. Av den grunn er det helt vesentlig og nødvendig at Mattilsynet har kunnskap om beliggenhet for slikkesteinplassene, både aktive og tidligere benyttede slikkesteinplasser.
  • Innføring av regel om at Mattilsynet uten grunneiers samtykke kan gjøre nødvendige tiltak for å redusere smitterisiko fra områder i Nordfjella-sonen. Dette kan omfatte smittesanering og inngjerding av slikkesteinsplasser for å gjøre dem utilgjengelige for beitedyr og hjortedyr. Det gjelder både områder der det står eller har stått slikkestein i løpet av de siste fem årene.

Forskriftsendringene ble sendt på høring, og høringsfristen gikk ut 13.09.2018.

Lenke til regelverksprossessen:

Forskriftsendringene trådte i kraft 28.11.2018.

Fant du det du lette etter?