Forslag til forskrift om avlsmateriale (sæd, eggceller og embryo) fra visse holdte landdyr

Publisert 18.05.2020     Sist endret 04.07.2022

Forskriften skal gjennomføre underliggende forordninger til del IV av dyrehelseforordningen (AHL).

Avlsmaterialeforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

  • Bestemmelsene gjelder registrering og godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet og dyrehelsemessige betingelser for forflytning av avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor EØS.
  • Bestemmelsene omfatter sæd, eggceller og embryo fra storfe, svin, sauer, geiter, hestedyr, hunder, katter, dyr av kamelfamilien, hjortedyr og dyr som holdes i lukkede anlegg (f.eks. EØS-godkjente dyreparker).
  • Bestemmelsene omfatter ikke rugeegg eller avlsmateriale fra ville dyr.
  • Forskriften skal inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

EØS-bestemmelsene er gitt i form av to forordninger. Den ene er en delegert forordning om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og krav til sporbarhet og dyrehelse for forflytning av avlsmateriale fra visse holdte landdyr innenfor Unionen. Den andre er en gjennomføringsforordning om godkjenning av anlegg for avlsmateriale og sporbarhet av avlsmateriale fra storfe, svin, sauer, geiter og hestedyr. Begge forordningene viderefører i stor grad dagens bestemmelser, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området.

De nasjonale bestemmelsene skal utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg skal gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket oppheves.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering

 

 27.03.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Høring 1

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift om avlsmateriale fra visse holdte landdyr. Høringen omfatter gjennomføring av de to forordningene. Begge forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

 

Høringsfrist: 15.09.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering

 

 23.06.2021
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Høring 2:

Omfatter endringer i den ene av forordningene og nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

 

 

Høringsfrist: 01.09.2021
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Mattilsynet sender ny avlsmaterialeforskrift til fastsettelse

 

 01.03.2022
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Justis- og beredskapsdepartementet 24.08.2021
Utenriksdepartementet 30.08.2021
NORGES BONDELAG 21.09.2020
Norsvin SA 15.09.2020
Norsk Hestesenter 15.09.2020
Veterinærinstituttet 20.08.2020

Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Marianne Kristiansen, seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 86 30