Regelverksprosess

Forslag til forskrift om dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestater

Publisert 14.05.2020     Sist endret 29.04.2022

Forslag til forskrift som gjennomfører underliggende forordninger til del V av dyrehelseforordningen (AHL) om import. Bestemmelsene regulerer dyrehelsemessige krav ved import av landdyr, formeringsmateriale fra landdyr, alle livsstadier av akvatiske dyr, og animalske produkter fra både landdyr og akvatiske dyr. Regelverket omhandler også bestemmelser om transport, håndtering etter import til EØS, transitt og tilbakeførsel fra tredjestater.

Importforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Forskriftsutkastet inneholder EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser som har til hensikt å ivareta dyrehelse ved import fra tredjestater. EØS-regelverket er gitt i form tre ulike forordninger som gjennomføres i forskriften.

En delegert forordning omfatter dyrehelsemessige krav ved import fra tredjestater av landdyr, formeringsmateriale fra landdyr, alle livsstadier av akvatiske dyr, og animalske produkter fra både landdyr og akvatiske dyr. Disse bestemmelsene i innebærer ingen vesentlige materielle endringer i forhold til dagens bestemmelser. Et bærende prinsipp er fortsatt at de dyrehelsemessige bestemmelsene for import fra tredjestater skal være like strenge som bestemmelsene for forflytning internt i EØS, eller gi likeverdige garantier.

To gjennomføringsforordninger inneholder modeller for helsesertifikater som skal brukes ved import fra tredjestater, lister over tredjestater det tillates å importere fra og detaljerte krav til behandlingsmetoder for animalske produkter.

De nasjonale bestemmelsene vil utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg vil forskriften oppheve gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til forskrift og høringsbrev oversendt til LMD og NFD for klarering

Mattilsynet vil høre forskriftsutkastet i to omganger:
Høring 1: Omfatter gjennomføring av den delegerte forordningen. Bestemmelsene må gjennomføres «som sådan» og det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden. Høringen gjennomføres derfor til informasjon.

Høring 2: Omfatter hel eller delvis opphevelse av gjeldene bestemmelser som erstattes av nytt regelverk. I tillegg høres nasjonale bestemmelser. Her vil det være mulig å gi innspill og påvirke ordlyden av bestemmelsene. Denne høringen kommer på et senere tidspunkt.

 07.05.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Geno 18.08.2020
Havforskningsinstituttet 17.08.2020
TINE SA 17.08.2020
Norges Rytterforbund 17.08.2020
Justis og beredskapsdepartementet 12.08.2020
Sjømatbedriftene 10.07.2020

Første høring av utkast til forskrift

Sammenstilling av høringsinnspillene fra den første høringen finnes i rullgardin-menyen under

 

Høringsfrist 18.08.2020
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Geno 18.08.2020
Havforskningsinstituttet 17.08.2020
TINE SA 17.08.2020
Norges Rytterforbund 17.08.2020
Justis og beredskapsdepartementet 12.08.2020
Sjømatbedriftene 10.07.2020

Behandling

 

2021 
Se innspillene (6)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (6)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Geno 18.08.2020
Havforskningsinstituttet 17.08.2020
TINE SA 17.08.2020
Norges Rytterforbund 17.08.2020
Justis og beredskapsdepartementet 12.08.2020
Sjømatbedriftene 10.07.2020

Fant du det du lette etter?