Regelverksprosess

Forslag til ny dyrehelseforskrift

Publisert 20.12.2019     Sist endret 04.07.2022

Forslag til ny dyrehelseforskrift er en gjennomføring av dyrehelseforordningen (EU) 2016/429, også kjent som Animal Health Law (AHL), til norsk rett. Dyrehelseforordningen er en overordnet rettsakt som er fastsatt av Parlamentet og Rådet i EU.

Dyrehelseforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL 

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ringen angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for en større versjon av bildet.

Dyrehelseforskriften inneholder bestemmelser om forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. Forskriften omfatter alle dyr på land og i vann. Dyrehelseforordningen trådte i kraft i EU 21. april 2021. Norske myndigheter jobber for at dyrehelseforskriften skal tre i kraft i Norge våren 2022.

Dyrehelseforskriften omfatter: 

 • Prioritering og kategorisering av sykdommer
 • Forebygging gjennom tidlig oppdagelse av sykdom, overvåkning og bekjempelse
 • Beredskap
 • Registrering m.m. og sporbarhet
 • Samhandel og innførsel til EU/EØS
 • Eksport fra EU, men disse reglene gjelder ikke for Norge, fordi eksport ikke omfattes av EØS-avtalen
 • Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
 • Nødtiltak (beskyttelsestiltak)

Listeføring av sykdommer, med tilhørende tilknytning til relevante arter og kategorisering av sykdommene, er sentralt i dyrehelseforordningen. Det settes kriterier for listeføring, prioritering og kategorisering av sykdommer, herunder hva som regnes som nye sykdommer. Dyrehelseforskriften gjennomfører også en forordning om kategorisering av sykdommer.

De nasjonale bestemmelsene skal utfylle EØS-bestemmelsene der det er nasjonalt handlingsrom for dette i forordningen og regulere områder som ikke dekkes av EØS-bestemmelsene. I tillegg skal det oppheves gjeldende bestemmelser som erstattes av det nye regelverket. Her er mer informasjon om høringen av de utfyllende nasjonale bestemmelsene:

 • Bestemmelsene listefører visse sykdommer hos akvatiske dyr nasjonalt

  Dette er et tillegg til EUs listeføring og kategorisering av sykdommer. Forslag til ny kategori F vil være en direkte videreføring av dagens liste 3, mens forslag til ny kategori G vil representere en ny listeføringskategori. Med de to kategoriene for nasjonalt listede sykdommer skilles det mellom sykdommer som vi normalt iverksetter tiltak for å kontrollere eller bekjempe, og sykdommer vi normalt kun overvåker, slik det også gjøres i kategoriseringen av sykdommer fra EU.
   
 • Bestemmelsene listefører sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr nasjonalt.

  Dette er et tillegg til EUs listeføring og kategorisering av sykdommer. Mattilsynet foreslår å beholde en inndeling av den nasjonale listen i tre grupper når det gjelder forvaltning, med samme utgangspunktet som i dag. For å unngå forvirring rundt bokstavkoder foreslås det å kalle de tre gruppene for nasjonal liste 1, liste 2 og liste 3. Listen reflekterer hvordan forvaltningen av sykdommene i Norge vil være og medføre krav til melding om sykdommen.
   
 • Bestemmelsene presiserer meldeplikt for sykdommer hos akvatiske dyr og hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr
   
 • Bestemmelser gir hjemmel for tiltak for nasjonalt listede sykdommer hos akvatiske dyr og om ytterligere tiltak for sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr
   
 • Bestemmelsene viderefører krav om generelle forebyggende tiltak i anlegg der landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr holdes, f.eks. biosikkerhetskrav og krav om kurs
   
 • Bestemmelsene viderefører dagens krav om veterinærers og laboratoriers plikter i forbindelse med melding om sykdommer hos landdyr, reptiler, amfibier og sjøpattedyr

Høringen fra 2022 forklarer også om endring av en rekke av dagens forskrifter om dyrehelse og endring av omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr pga. ny dyrehelseforskrift.

De nye reglene gjelder for:

 • alle (noen bestemmelser f.eks. meldeplikt)
 • driftsansvarlige som holder eller flytter dyr, avlsmaterialer eller animalske produkter
 • fagpersoner innen dyrefag
 • kjæledyreiere
 • veterinærer og laboratorier (spesielt nytt kapittel)
 • Mattilsynet.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring 1

Mattilsynet sendte utkast til forskrift som gjennomfører ny dyrehelselovforordning på høring mars 2020. Høringen omfattet gjennomføring av AHL, listeføringsforordningen og kategoriseringsforordningen i norsk rett. Mattilsynet foreslår at disse rettsaktene gjennomføres i én henvisningsforskrift. Gjennomføring av utfyllende regelverk som fastsettes med hjemmel i AHL høres senere.

Sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene er lagt ut sammen med høringsdokumentene

 

 

 

Høringsfrist: 20.03.2020
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 01.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 22.02.2022
Veterinærinstituttet 02.03.2022
Animalia, Nortura, KLF, Geno, Norsvin, Tine, NSG, Tyr, NBL, BSL 02.03.2022
Sjømat Norge 02.03.2022
Norges Birøkterlag 01.03.2022
NRR - Norske Rasekattklubbers Riksforbund 01.03.2022
Regelrådet 21.02.2022
Tolldirektoratet 07.02.2022

Høring 2 - Forslag til endring av forskrift om dyrehelse

På vegne av Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet gjennomfører Mattilsynet høring av revidert forskrift om dyrehelse. Samtidig høres forskrift om endring i forskrifter om dyrehelse ved fastsetting av dyrehelseforskriften og utkast til endret omsetnings- og sykdomsforskrift for akvatiske dyr.

 

NB Ny høringsfrist 02.03.2022
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 01.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 22.02.2022
Veterinærinstituttet 02.03.2022
Animalia, Nortura, KLF, Geno, Norsvin, Tine, NSG, Tyr, NBL, BSL 02.03.2022
Sjømat Norge 02.03.2022
Norges Birøkterlag 01.03.2022
NRR - Norske Rasekattklubbers Riksforbund 01.03.2022
Regelrådet 21.02.2022
Tolldirektoratet 07.02.2022

Mattilsynet sender ny dyrehelseforskrift m.m. til departementene for fastsettelse

 

 10.03.2022
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 01.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 22.02.2022
Veterinærinstituttet 02.03.2022
Animalia, Nortura, KLF, Geno, Norsvin, Tine, NSG, Tyr, NBL, BSL 02.03.2022
Sjømat Norge 02.03.2022
Norges Birøkterlag 01.03.2022
NRR - Norske Rasekattklubbers Riksforbund 01.03.2022
Regelrådet 21.02.2022
Tolldirektoratet 07.02.2022

Ny dyrehelseforskrift trer i kraft
 28.04.2022
Se innspillene (9)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (9)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Havforskningsinstituttet 01.03.2022
Justis- og beredskapsdepartementet 22.02.2022
Veterinærinstituttet 02.03.2022
Animalia, Nortura, KLF, Geno, Norsvin, Tine, NSG, Tyr, NBL, BSL 02.03.2022
Sjømat Norge 02.03.2022
Norges Birøkterlag 01.03.2022
NRR - Norske Rasekattklubbers Riksforbund 01.03.2022
Regelrådet 21.02.2022
Tolldirektoratet 07.02.2022

Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver/jurist, Seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79
Helga Vik, jurist/fagdirektør, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 82 70