Regelverksprosess

Forslag til ny dyrehelseforskrift

Publisert 20.12.2019     Sist endret 29.03.2021

Forslag til ny dyrehelseforskrift er en gjennomføring av dyrehelselovforordningen (EU) 2016/429, også kjent som Animal Health Law (AHL), til norsk rett. AHL er en overordnet rettsakt som er fastsatt av Parlamentet og Rådet i EU.

Dyrehelseforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL 

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ringen angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for en større versjon av bildet.

Dyrehelseforskriften inneholder bestemmelser om forebygging og bekjempelse av dyresykdommer som kan overføres til dyr eller mennesker. Forskriften omfatter alle dyr på land og i vann.

AHL ble fastsatt 9 mars 2016 i EU og skal tre i kraft 21. april 2021. Norske myndigheter jobber for at dyrehelseforskriften skal tre i kraft på samme tid som i EU.

Dyrehelseforskriften omfatter: 

  • Prioritering og kategorisering av sykdommer
  • Forebygging gjennom tidlig oppdagelse av sykdom, overvåkning og bekjempelse
  • Beredskap
  • Registrering m.m. og sporbarhet
  • Samhandel og innførsel til EU/EØS
  • Eksport fra EU, men disse reglene gjelder ikke for Norge, fordi eksport ikke omfattes av EØS-avtalen
  • Ikke-kommersiell forflytning av kjæledyr
  • Nødtiltak (beskyttelsestiltak)

Listeføring av sykdommer, med tilhørende tilknytning til relevante arter og kategorisering av sykdommene, er sentralt i AHL. Det settes kriterier for listeføring, prioritering og kategorisering av sykdommer, herunder hva som regnes som nye sykdommer. Det er i tillegg fastsatt to forordninger med listeføring og kategorisering av sykdommer.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen:

Tidslinje for dette arbeidet:

Høring

Mattilsynet sendte utkast til forskrift som gjennomfører ny dyrehelselovforordning på høring mars 2020. Høringen omfattet gjennomføring av AHL, listeføringsforordningen og kategoriseringsforordningen i norsk rett. Mattilsynet foreslår at disse rettsaktene gjennomføres i én henvisningsforskrift. Gjennomføring av utfyllende regelverk som fastsettes med hjemmel i AHL høres senere.

Sammenstilling og vurdering av høringsinnspillene er lagt ut sammen med høringsdokumentene

 

 

 

Høringsfrist: 20.03.2020
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 23.03.2020
Animalia AS 15.04.2020
Utenriksdepartementet 19.03.2020
Sysselmannen på Svalbard 18.03.2020
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Sjømat Norge 20.03.2020
Norsk Hestesenter 20.03.2020
Privat innsender 19.03.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 19.03.2020
Vestfold Fuglehundklubb 19.03.2020
Norges Pelsdyralslag 19.03.2020
Havforskningsinstituttet 18.03.2020
Fylkesmannen i Oslo og Viken 17.03.2020
Norges Ryttereforbund 11.03.2020
Regelrådet 19.02.2020

Endringene trer i kraft

Endringene gjennomføres og trer i kraft i Norge.

 
Se innspillene (16)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (16)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

Norges Hundekjørerforbund 23.03.2020
Animalia AS 15.04.2020
Utenriksdepartementet 19.03.2020
Sysselmannen på Svalbard 18.03.2020
JUSTIS- OG BEREDSKAPSDEPARTEMENTET 11.03.2020
Fiskeridirektoratet 09.03.2020
Sjømat Norge 20.03.2020
Norsk Hestesenter 20.03.2020
Privat innsender 19.03.2020
Dyrebeskyttelsen Norge 19.03.2020
Vestfold Fuglehundklubb 19.03.2020
Norges Pelsdyralslag 19.03.2020
Havforskningsinstituttet 18.03.2020
Fylkesmannen i Oslo og Viken 17.03.2020
Norges Ryttereforbund 11.03.2020
Regelrådet 19.02.2020

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Turi Hordern-Larsen, seniorrådgiver/jurist, Seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22779079
Vigdis Anette Finstad, jurist/seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og velferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 91 02