Regelverksprosess

Forslag til ny felles dyrehelseovervåkningsforskrift om overvåkning av dyrehelse, utryddelse av dyresykdommer og vilkår for sykdomsfri status for dyresykdommer hos landdyr og akvatiske dyr.

Publisert 22.12.2020     Sist endret 29.03.2021

Forslaget til dyrehelseovervåkningsforskrift gjennomfører tre EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte dyrehelseforskriften som gjennomfører dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å overvåke dyrehelsen, utrydde visse dyresykdommer og angi vilkår for sykdomsfri status for sykdommer hos landdyr og akvatiske dyr.

Dyrehelseovervåkningsforskriften - Illustrasjon av forskriftsstruktur og AHL 

Illustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Bestemmelsene i forslaget til forskrift retter seg i hovedsak mot myndighetene. Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må ansvarlige myndigheter for dyrehelsen i Norge forholde seg til reglene i dyrehelseovervåkningsforskriften, i tillegg til dyrehelseforskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt dyrehelseregelverk 2021.

I dette forslaget til dyrehelseovervåkningsforskrift gis utfyllende bestemmelser om hvordan myndighetene skal overvåke for forekomst av listeførte dyresykdommer hos landdyr og akvatiske dyr. Enkelte av disse bestemmelsene medfører at myndighetene kan stille krav til dyreholdere om årvåkenhet når det gjelder dyrehelse. Videre gis det bestemmelser om hvordan forekomst av dyresykdom skal meldes og rapporteres gjennom elektroniske plattformer til EFTA’s overvåkningsorgan (ESA) og EU Kommisjonen.

Forslaget til forskrift gir også utfyllende bestemmelser om Unions overvåkningsprogrammer mot fugleinfluensa, obligatoriske utryddelsesprogrammer mot kategori B-sykdommer og frivillige utryddelsesprogrammer mot kategori C-sykdommer. Slike programmer skal godkjennes av ESA/EU Kommisjonen etter at myndighetene har søkt om dette. Gjennomføring av utryddelsesprogrammer medfører visse plikter for dyreholdere.

Til slutt gir forslaget til forskrift også bestemmelser om vilkår for godkjenning av sykdomsfri status for kategori B- og C-sykdommer. Overgangsordninger sikrer at sykdomsfri status for sykdommer etter dagens regelverk videreføres når de nye reglene trer i kraft.

Reglene viderefører i stor grad dagens krav, men med tilpasninger som følge av ny kunnskap, teknologisk utvikling og nye reguleringsbehov på området. Forslaget til forskrift skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen  

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD og NFD for klarering.

 

 13.12.2020
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

VIKEN FYLKESKOMMUNE 15.01.2021
Utenriksdepartementet 05.02.2021
Norsk Hestesenter 05.02.2021
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 05.02.2021
Justis og beredskapsdepartementet 03.02.2021
Fiskeridirektoratet 27.01.2021
Havforskningsinstituttet 02.02.2021

Høring 1:

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til forskrift, som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften, om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status hos dyr (dyrehelseovervåkningsforskriften). Høringen omfatter gjennomføring av tre forordninger. Forordningene må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i dem. Høringen er mest til informasjon.

Last ned saksdokumentasjon:

 

 

 

 05.02.2021
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

VIKEN FYLKESKOMMUNE 15.01.2021
Utenriksdepartementet 05.02.2021
Norsk Hestesenter 05.02.2021
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 05.02.2021
Justis og beredskapsdepartementet 03.02.2021
Fiskeridirektoratet 27.01.2021
Havforskningsinstituttet 02.02.2021

Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendt til LMD og NFD for klarering.

Høringen gjelder endringer av både dyrehelseovervåkningsforskriften og dyrehelsebekjempelsesforskriften.

 15.07.2021
Høring 2:

 

Sommer 2021 
Se innspillene (7)
Lukk
 
Innspill til denne høringen (7)

En tabell som viser alle mottatte innspill
AvsenderMottatt dato

VIKEN FYLKESKOMMUNE 15.01.2021
Utenriksdepartementet 05.02.2021
Norsk Hestesenter 05.02.2021
Animalia AS Avd Lørenveien Oslo 05.02.2021
Justis og beredskapsdepartementet 03.02.2021
Fiskeridirektoratet 27.01.2021
Havforskningsinstituttet 02.02.2021

Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Fredrik W. Andersen, veterinær/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 81 41