Regelverksprosess

Forslag til ny felles forskrift om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften)

Publisert 25.01.2021     Sist endret 29.03.2021

Forskriften gjennomfører to EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsom dyresykdom.

 

 

llustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon.

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må håndtering av mistanke om og bekreftelse av sykdom hos dyr forholde seg til reglene i den nye dyresykdomsbekjempelsesforskrift med detaljerte krav og tiltak, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt dyrehelseregelverk 2021.

  • Forskriften gir utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer, for ville og holdte dyr. Disse gjelder både for sykdommer hos dyr som lever på land og i vann.
  • Tiltakene gjelder i hovedsak for listeførte kategori A-sykdommer. Noen av bestemmelsene gjelder for B- og C-sykdommer i områder med godkjent sykdomsfri status.
  • Det gis tydelige krav om hva den driftsansvarlige må gjøre for å begrense smitte ved mistanke om A-sykdom.
  • De fleste av bestemmelsene retter seg mot Mattilsynet, mens enkelte er rettet mot driftsansvarlige mv.

Det at bestemmelsene om håndteringen av de mest alvorlige smittsomme dyresykdommene (kategori A-sykdommer) samles for både landdyr og akvatiske dyr gjør det enklere å finne frem i regelverket, uavhengig av hvilken sykdom eller dyreart det gjelder.

Reglene i stor grad videreføres fra gjeldende regelverk og er fleksibelt gitt den aktuelle situasjon. For landdyr blir det nye regelverket ikke bare felles med akvatiske dyr, men også felles for alle A-sykdommer og dyrearter de gjelder. For akvatiske dyr er endringen i hovedsak at bestemmelsene er gitt i et felles regelverk med landdyr.

Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering.

 

 18.12.2020
 
Høring 1:

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften). Høringen gjennomfører en forordning. Forordningen må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i den. Høringen er mest til informasjon.

Sammenstilling av høringsinnspill til høring I av dyresykdomsbekjempelsesforskriften

 08.03.2021
 
Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering.

Mattilsynet har sendt utkast til høringsdokumenter for høring 2 til LMD og NFD for klarering for høring. Denne høringen dreier seg om nasjonale bestemmelser i forskriften. Høringen er slått sammen med høring 2 av dyrehelseovervåkningsforskriften.

 

 

 15.07.2021
 
Høring 2:

Omfatter nasjonale bestemmelser på områder der forordningene gir rom for dette eller på områder som ikke dekkes av forordningene. I tillegg høres oppheving av bestemmelser som erstattes av det nye regelverket.

Vinter/vår 2021 
 
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/ seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33

Stefania Halldorsdottir, veterinær/ seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 49

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79