Regelverksprosess

Forslag til ny felles forskrift om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften)

Publisert 25.01.2021     Sist endret 04.07.2022

Forskriften gjennomfører to EØS-forordninger og gir utfyllende bestemmelser til den foreslåtte forskriften om gjennomføring av dyrehelseforordningen. Formålet med reglene er å redusere risiko for spredning av smittsom dyresykdom.

 

 

llustrasjon av planlagt forskriftsstruktur for gjennomføring av det nye dyrehelseregelverket. Ring angir hvilke forordninger som gjennomføres i forskriften som høres. Klikk her for å se en større versjon

Når det nye regelverket blir gjeldende i Norge må håndtering av mistanke om og bekreftelse av sykdom hos dyr forholde seg til reglene i den nye dyresykdomsbekjempelsesforskrift med detaljerte krav og tiltak, i tillegg til forskriften som gjennomfører den nye dyrehelseforordningen. Se informasjon om nytt dyrehelseregelverk 2021.

  • Forskriften gir utfyllende bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer, for ville og holdte dyr. Disse gjelder både for sykdommer hos dyr som lever på land og i vann.
  • Tiltakene gjelder i hovedsak for listeførte kategori A-sykdommer. Noen av bestemmelsene gjelder for B- og C-sykdommer i områder med godkjent sykdomsfri status.
  • Det gis tydelige krav om hva den driftsansvarlige må gjøre for å begrense smitte ved mistanke om A-sykdom.
  • De fleste av bestemmelsene retter seg mot Mattilsynet, mens enkelte er rettet mot driftsansvarlige mv.

Det at bestemmelsene om håndteringen av de mest alvorlige smittsomme dyresykdommene (kategori A-sykdommer) samles for både landdyr og akvatiske dyr gjør det enklere å finne frem i regelverket, uavhengig av hvilken sykdom eller dyreart det gjelder.

Reglene i stor grad videreføres fra gjeldende regelverk og er fleksibelt gitt den aktuelle situasjon. For landdyr blir det nye regelverket ikke bare felles med akvatiske dyr, men også felles for alle A-sykdommer og dyrearter de gjelder. For akvatiske dyr er endringen i hovedsak at bestemmelsene er gitt i et felles regelverk med landdyr.

Forskriften skal på sikt inneholde både EØS-bestemmelser og nasjonale bestemmelser.

Gangen i arbeidet er beskrevet i tidslinjen under, og den svarte boksen viser hvor vi er i prosessen.

Tidslinje for dette arbeidet:

Utkast til høringsdokumenter for høring 1 er sendt til LMD for klarering.

 

 18.12.2020
 
Høring 1:

Mattilsynet gjennomfører høring av utkast til ny forskrift som utfyller bestemmelser i dyrehelseforskriften om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften). Høringen gjennomfører en forordning. Forordningen må gjennomføres «som sådan». Det er derfor ingen muligheter til å påvirke ordlyden i den. Høringen er mest til informasjon.

Sammenstilling av høringsinnspill til høring I av dyresykdomsbekjempelsesforskriften

 08.03.2021
 
Utkast til høringsdokumenter for høring 2 sendes til LMD for klarering.

Mattilsynet har sendt utkast til høringsdokumenter for høring 2 til LMD og NFD for klarering for høring. Denne høringen dreier seg om nasjonale bestemmelser i forskriften. Høringen er slått sammen med høring 2 av dyrehelseovervåkningsforskriften.

 

 

 15.07.2021
 
Høring 2:

Gjennomføring av forordning (EU) 2020/687 er hørt tidligere. Denne høringen omfatter gjennomføring av en endringsforordning, forordning (EU) 2021/1140. I tillegg høres videreføring av nasjonale bestemmelser om vaksinasjon av landdyr.

Høringen er slått sammen med høring 2 av dyrehelseovervåkningsforskriften. For å lese høringsbrev, forskriftsutkast og forordningen som gjennomføres, samt å sende innspill, se regelverksprosessen for dyrehelseovervåkningsforskriften.

Høringsfrist: 09.03.2022
 
Mattilsynet sender ny dyresykdomsbekjempelsesforskrift til fastsettelse

 

 17.03.2022
 
Endringsforskrift med korrigeringer

Endringsforskrift med korrigeringer til dyrehelseforskriften, landdyrforflytningsforskriften, akvabiosikkerhetsforskriften, landdyrsporbarhetsforskriften, avlsmaterialeforskriften og dyresykdomsbekjempelsesforskriften er fastsatt og sendt til kunngjøring.

 

 01.07.2022
Fant du det du lette etter?

Kontaktinformasjon

Julie Enebo Grimstad, veterinær/ seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 84 33

Stefania Halldorsdottir, veterinær/ seniorrådgiver, seksjon fiskehelse og fiskevelferd, hovedkontoret, tlf. 22 77 89 49

Turi Hordern-Larsen, jurist/seniorrådgiver, seksjon dyrehelse, hovedkontoret, tlf. 22 77 90 79