Rapportering til VetReg og koder til resepter

Publisert 31.08.2012     Sist endret 19.10.2017

Alle utleverere og rekvirenter av legemidler til dyr har en rapporteringsplikt etter Forskrift om melding av opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr.

Det sentrale Mattilsynet har i medhold av forskriftens § 3 bestemt at rapporteringen må foretas innen 7 dager etter at meldeplikten oppsto.

Forskriften skal sikre at utleverere og rekvirenter melder opplysninger om utleverte og brukte legemidler til dyr og at opplysningene registreres og bearbeides til bruk i arbeidet for å sikre helsemessig trygge næringsmidler, fremme folkehelse, dyrehelse, dyrevelferd og forbrukerhensyn samt ivareta miljøvennlig produksjon.

Rapportering av legemiddelbruk er et ansvar du har som dyrehelsepersonell. Din autorisasjon som dyrehelsepersonell og dermed retten til å forskrive legemidler er gitt deg som privatperson. Du må derfor velge å rapportere for deg selv som privatperson i Altinn hvis du benytter Mattilsynets skjematjeneste som har innlogging via Altinn. Mattilsynets skjematjeneste finner du her: Skjema i Altinn

Det er utarbeidet en brukerveiledning til Mattilsynets legemiddelrapporteringsskjema som du finner under publikasjoner på denne siden.

Innføringen av VetReg medførte endring i alle veterinærers rutiner når det gjelder utstedelse av resepter .Veterinærer som behandler kjæledyr skal ikke rapportere legemiddelbruk til VetReg, men de må allikevel tilpasse sine forskrivningsrutiner på samme måte som til produksjonsdyr og hest.

Opplysninger som må føres på resepten:

 • Reseptene må inneholde tilstrekkelig opplysninger slik at utleverer av medisinene ( apotek, grossist, fôrforhandler ) kan oppfylle sin meldeforpliktelse til VetReg.
 • Reseptene må inneholde dyrehelsepersonellets 8-sifrede HPR-nummer. Dersom du ikke kjenner ditt HPR-nummer kan du finne dette på nettsidene til Helsedirektoratet: Helsepersonellregisteret
 • Dyrekategori må alltid komme tydelig fram på resepten. Se lenke til Dyrekategori i VetReg som du finner under publikasjoner på denne siden for oversikt over hvilke dyrekategorier som kan velges.
 • På resepter må eier kunne identifiseres. Produsentnummer og navn skal skrives på resepter til matproduserende dyr. På resepter til eiere som ikke har produsentnummer, kan navn og adresse registrert i folkeregisteret benyttes .
 • På resepter for enkeltdyr av matproduserende arter skal dyrets individnummer oppgis. Hest kan identifiseres med passnummer, microchipnummer eller navn. For flokkbehandling av en gruppe dyr med samme diagnose er det ikke nødvendig å identifisere individene men antall individer må oppgis.
 • På resepter til matproduserende dyr, skal tilbakeholdelsesfrister for kjøtt, melk, egg og honning oppgis, for hest skal også antall dager startforbud oppgis.

Utleverer av medisiner til dyreeier skal melde bruksområde og diagnose for all legemiddelbruk til VetReg. Alle resepter til landdyr, også til kjæledyr, må derfor påføres en kode som gjør det mulig for den som ekspederer resepten å rapportere uten å ha veterinærfaglig innsikt. For resepter til fisk brukes diagnoser fra diagnoselisten for fisk (uten koding) i tillegg til kode for bruksområde.

Reseptene skal inneholde en kode for bruksområde som består av en bokstav og en kode for diagnose som består av tre siffer eller bokstaver. Det vil være hoveddiagnosen som avgjør disse valgene ved en sammensatt anamnese eller medisinering.

For eksempel vil en resept på intramammarier mot jurbetennelse kunne ha koden JUR-S.

En forskrivning på forebyggende ormekur vil ha koden BFD-F, mens behandling av en infeksjon med innvollsorm vil ha koden FRD-S. Behandling for listeriose vil ha koden 211-S.

For Bruksområde er det tre valg:

 • A: Andre (inkl. bedøvelse, sedering, kastrering, avhorning osv)
 • F: Forebyggende behandling inkl. vaksiner
 • S: Sykdom

For Diagnose er det følgende valg :

D-sykdommene er en kort liste med sekkebetegnelser som skal gjøre det enkelt å rapportere de vanlige sykdommene. Det er laget en 3-bokstavskode for disse som skal benyttes ved utstedelse av resepter:

 • AND – Andre sykdommer av vesentlig omfang/betydning.
 • BEV – Skjelett, ledd, bånd, sener og muskulatur
 • BFD – Behandling av friske dyr. Brukes bl.a. ved sedasjon, vaksinering, bedøvelse, avhorning, kastrering, forebyggende behandling osv.
 • BRY – Brysthuleorganer og bloddannende organer
 • FRD – Fordøyelsesorganer med lever, bukspyttkjertel
 • HUD – Hud og hudorganer, inkl. klauv, klo, hov, nebb
 • IOT – Ikke organrelaterte tilstander
 • JUR – Jur og spener
 • KOB – Kjønnsorganer - obstetrikk
 • KRU – Kjønnsorganer – Reproduksjon – Urinveier
 • NER – Nervesystem og sanseorganer inkl. øye og øre

Listen for B og C-sykdommer består av tre siffer og er den samme som er definert i Forskrift om varsel og melding om sjukdom hos dyr

Oversikt over sykdommer er lagt ved under publikasjoner på denne siden.

Fant du det du lette etter?

PublikasjonerPublikasjoner