Faktaartikkel

Retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest smittet med antibiotikaresistente bakterier

Publisert 11.05.2021     Sist endret 11.05.2021

Antibiotikaresistens er et økende problem over hele verden, også i Norge. Innen både human- og veterinærmedisin har vi et mål om å bruke antibiotika riktig. Dette gjør vi for å hindre utvikling av resistens, og for å opprettholde effekten av antibiotika.

Informasjonen om dyre- og fiskehelse er under revisjon

Denne siden viser til forskrifter om dyre- og fiskehelse som er opphevet eller endret og erstattet av nye forskrifter. De nye forskriftene trådte i kraft 28. april 2022. Se oversikt over erstatninger.

Mattilsynet jobber fortløpende med oppdatering av nettsidene, og med å utarbeide veiledning om det nye regelverket. Områder med størst behov for veiledning og informasjon vil bli prioritert først.

Fakta om MRSA

  • MRSA er gule stafylokokker som har utviklet motstand mot flere typer antibiotika.
  • Bakterien kan smitte fra mennesker til dyr og fra dyr til mennesker. Den gir sjelden alvorlige infeksjoner hos friske personer. Det er imidlertid viktig å hindre at MRSA spres til helseinstitusjoner, da MRSA kan få konsekvenser for mennesker som allerede er syke eller har svekket helse. Disse kan da bli utsatt for bakterier som ikke kan bekjempes med antibiotika.
  • Kjøtt fra dyr med MRSA er ikke farlig å spise.

De senere år har infeksjoner med multiresistente bakterier blitt vanligere å finne også i Norge, særlig hos kjæledyr og hest. Antibiotikaresistente bakterier hos kjæledyr og hest kan overføres til mennesker. Mennesker kan også overføre antibiotikaresistente bakterier til dyr. Veterinærer har et særskilt ansvar for å forskrive antibiotika på en måte som i minst mulig grad bidrar til utviklingen av antibiotikaresistens.

Etter initiativ fra Den norske veterinærforening ble det igangsatt et prosjekt for å få utarbeidet retningslinjer for håndtering av kjæledyr og hest som er smittet med meldepliktige resistente bakterier. I dette prosjektet deltok representanter fra Smådyrpraktiserende veterinærers forening (SVF), Hestepraktiserende veterinærer forening (HVF), Veterinærinstituttet og Mattilsynet. I tillegg ble Folkehelseinstituttet konsultert i arbeidet med retningslinjene.

Retningslinjer som hjelp til å forebygge videre resistensutvikling

Retningslinjene er tenkt som en hjelp til praktiserende veterinærer når de må håndtere situasjoner hvor det påvises meldepliktige resistente bakterier hos kjæledyr og hest. I retningslinjene gis det råd og veiledning om håndtering og behandling av dyrene og anbefalinger om tiltak i virksomhetene hvor det blir påvist resistente bakterier, samt råd og veiledning til dyreeierne.

Noen antibiotikaresistente bakterier er meldepliktige

Som et av tiltakene i regjeringens handlingsplan mot antibiotikaresistens ble meldeplikten for veterinærer og laboratorier i 2019 utvidet til også å gjelde påvisning av visse antibiotikaresistente bakterier hos dyr som kan overføres til mennesker.

Hensikten er å kartlegge forekomsten av disse bakteriene hos alle dyrearter, inklusive kjæledyr og hest, for på den måten å få et bedre kunnskapsgrunnlag for å kunne begrense utviklingen av antibiotikaresistens.

Fant du det du lette etter?

Regelverk og veiledning

Les merRegelverk og veiledning

Les mer