Forsøksdyr: Akustisk avlusing av laks - ACULICE


Godkjenningsdato 18.09.2020

Godkjenningsperiode 18.09.2020-30.09.2021

Prosjektet har som mål å ta i bruk et sammensatt akustisk lydbilde for å redusere påslag av lakselus og dens evne til å utvikle seg på laksefisk under oppdrett uten bruk av kjemiske og mekaniske metoder. Prosjektet har gjennomført innledende forsøk i laboratorium (søknad id 6672) så vel som i fullskala oppdrett med positive resultater. Det søkes derfor om å få gjennomføre forsøk som kan gi oss større kunnskap om sammenhengene mellom de sammensatte lydbildene og lusas reaksjon for å kunne øke effektiviteten og redusere virkningstiden. Man forventer at metoden gir økt dødelighet på kjønnsmodne og bevegelige lus og at man kan oppnå en dødelighet på ca 20% pr uke. En slik kontinuerlig reduksjon vil føre til redusert reproduksjon og gi en nedadgående lusepopulasjon så lenge smittepresset av lus utenfra ikke blir for høyt.
Etter vårt kjennskap er det i dag ingen alternative måter å studere påslag av lakselus på laks enn å benytte levende laks og lus. Det vil utføres så korte forsøk som mulig for å minske tiden en fisk må tilbringe i forsøkskammer. Med et økt antall lus på forsøksfisken regner vi med at effekten av metoden vil kunne registreres gjennom ett forsøk. Repetisjoner er kun nødvendig om det er usikkerhet i resultatet eller at tekniske årsaker har hindret planlagt gjennomføring. På grunn av slike tekniske problemer underveis og variable resultater, trengs en utvidelse av forsøkstiden og antall fisk. Vi må gjennomføre to nye forsøk med kontroll, dvs 16 fisk ((2 x 4 fisk) x 2) for validering. Vider skal signaloptimaliseringen kjøres som planlagt med fire fisk per forsøk og inntil 3 forsøk med kontroll (12 fisk).
Prosjektperioden forlenges til 30. september

Vi trenger derfor tillatelse til å gjennomføre forsøk med totalt 70 dyr og vi forventer å fullføre alle forsøkene innen 31 juni.

Atferdsendringer underveis som tyder på svikt i velferden medfører avbrudd i forsøket.