Forsøksdyr: Akustisk avlusing av laks - ACULICE


Godkjenningsdato 18.09.2020

Godkjenningsperiode 18.09.2020-30.09.2021

Prosjektet har som mål å ta i bruk et sammensatt akustisk lydbilde for å redusere påslag av lakselus og dens evne til å utvikle seg på laksefisk under oppdrett uten bruk av kjemiske og mekaniske metoder. Prosjektet har gjennomført innledende forsøk i laboratorium (søknad id 6672) så vel som i fullskala oppdrett med positive resultater. Det søkes derfor om å få gjennomføre forsøk som kan gi oss større kunnskap om sammenhengene mellom de sammensatte lydbildene og lusas reaksjon for å kunne øke effektiviteten og redusere virkningstiden. Man forventer at metoden gir økt dødelighet på kjønnsmodne og bevegelige lus og at man kan oppnå en dødelighet på ca 20% pr uke. En slik kontinuerlig reduksjon vil føre til redusert reproduksjon og gi en nedadgående lusepopulasjon så lenge smittepresset av lus utenfra ikke blir for høyt.
Etter vårt kjennskap er det i dag ingen alternative måter å studere påslag av lakselus på laks enn å benytte levende laks og lus. Det vil utføres så korte forsøk som mulig for å minske tiden en fisk må tilbringe i forsøkskammer. Med et økt antall lus på forsøksfisken regner vi med at effekten av metoden vil kunne registreres gjennom ett forsøk. Repetisjoner er kun nødvendig om det er usikkerhet i resultatet eller at tekniske årsaker har hindret planlagt gjennomføring. På grunn av slike tekniske problemer underveis og variable resultater, trengs en utvidelse av forsøkstiden og antall fisk. Vi må gjennomføre to nye forsøk med kontroll, dvs 16 fisk ((2 x 4 fisk) x 2) for validering. Vider skal signaloptimaliseringen kjøres som planlagt med fire fisk per forsøk og inntil 3 forsøk med kontroll (12 fisk).
Prosjektperioden forlenges til 30. september

Vi trenger derfor tillatelse til å gjennomføre forsøk med totalt 70 dyr og vi forventer å fullføre alle forsøkene innen 31 juni.

Atferdsendringer underveis som tyder på svikt i velferden medfører avbrudd i forsøket.

 

Begrunnelse for etterevalueringen

Vår vurdering er at det ikke er tilstrekkelig dokumentasjon verken på hvordan lyden påvirker dyrenes velferd, eller om dette sammensatte lydbildet faktisk har en drapseffekt på lakselus i kommersielle anlegg. Derfor har vi satt som vilkår for tillatelsen at søker skal sende inn dokumentasjon som gjør det mulig for oss å evaluere 1) om forsøkets formål ble nådd, 2) hvilke skadevirkninger dyrene ble utsatt for og 3) faktorer som kan medvirke til at framtidige forsøk blir bedre mht. 3R. Slik informasjon må sendes via FOTS.

Etterevaluering

Akvaplan NIVA var ansvarlig for forsøket som ble gjennomført i oppdragsgivers fasiliteter designet for akustiske forsøk i tilknytning til teknologibedriftens lokalitet. Isolasjon fra omkringliggende støy var en forutsetning for gjennomføring og validering av forsøkene. Slik støy-isolasjon er vanskelig å oppnå i vanlige forsøks-fasiliteter. Mattilsynet godkjente forsøkene som “feltforsøk”, det vil si et forsøk som blir gjennomført utenfor en godkjent forsøksdyrvirksomhet. Mattilsynet har mottatt en sluttrapport der gjennomføring og resultater fra forsøket ble presentert. Oppdragsgiver ønsker at resultatene blir unntatt offentlighet av forretningsmessige årsaker.

Uforutsette hendelser: Rapporten konkluderer med at fem av syv delforsøk gav tilfredsstillende resultater. To av forsøkene ga ikke pålitelige resultater på grunn av uforutsette hendelser som sviktende vanntilførsel og brå svingning i vanntemperatur. Seks av 42 laks døde som en følge av uforutsette hendelser.

Effekt på lus: Det ble rapportert at resultatene fra forsøkene ga tilfredsstillende svar på de spørsmål som var formulert og at det derfor ikke var behov for å gjennomføre flere forsøk i disse støyisolerte lokalene.

Effekt på fiskeatferd og -velferd: Rapporten opplyser at videoutstyr med sanntidsovervåkning ga god oversikt over laksens atferd i forsøkene. Det var også et mål å kunne følge parasittenes bevegelse på fisken. Det viste seg imidlertid at oppløsningen var for lav til å identifisere lus. Det ble i tillegg til video og kamera gjort løpende kontroll av dyrevelferd igjennom glassplater på toppen av karene. Det ble ikke rapportert om unormal atferd hos laks eksponert for lyd.

I mars 2021 ble det søkt om å øke antall dyr fra 42 til 70. Begrunnelsen for dette var at resultatene på det tidspunkt var statistisk usikre. Derfor godkjente Mattilsynet søknaden om å gjennomføre nye tester. Etter å ha slått sammen resultater fra flere delforsøk konkluderte de forsøksansvarlige med at det likevel det ikke var nødvendig å gjennomføre flere forsøk for å få mer sikre resultater. Dette resulterte i at forsøket ble avsluttet uten å bruke flere dyr.

I rapporten går det fram at oppdragsgiver ønsket å få svar på følgende to hovedspørsmål i dette forsøket: 1) Hvordan påvirker metoden lusas anatomi og evne til ernæring? og 2) Er det mulig å optimalisere det sammensatte lydbildet for å redusere virkningstiden av lydeksponeringen? Oppdragsgiver vurderer at resultatene fra forsøket ga svar på spørsmål 1. Når det gjelder spørsmål 2 vurderte oppdragsgiver at resultater fra andre forsøk med ACULICE gjorde det lite hensiktsmessig å gå videre med å optimalisere lydbildet i nye forsøk i de støyisolerte fasilitetene. Årsaken til dette er knyttet til metodiske detaljer som er unntatt offentligheten. Rapporten konkluderer med at det er samlet nok informasjon til å gå videre storskala feltforsøk.

Mattilsynets vurdering: Mattilsynet har gått grundig igjennom sluttrapporten og vurderer at måloppnåelsen i forsøket ikke var tilfredsstillende. Dette er blant annet forårsaket av at uforutsette hendelser og tekniske utfordringer medførte utfall av kontrollfisk i mange av del-forsøkene. Dette gjenspeiler at det ikke har vært god nok kontroll med gjennomføringen av forsøket, noe som svekker resultatene. Mattilsynet mener dette viser at forsøksfasilitetene ikke var godt nok kvalitetssikret når det gjelder vannkvalitet og hold av laks. ¬ Vår vurdering er at den eventuelle reduserende effekten ACULICE har på lakselus bør dokumenteres i nye kontrollerte laboratorieforsøk der man har bedre kontroll med forsøksbetingelsene enn man har hatt i dette forsøket.