Forsøksdyr: Analyse av giftsekret fra en gruppe norske hoggormer og identifisering av giftkomponenter i prøvemateriale fra hunder bitt av hoggorm


Godkjenningsdato 06.07.2020

Godkjenningsperiode 01.08.2020-01.08.2022

Formålet med denne studien er å analysere sammensetningen av giftsekret fra norske hoggormer og å identifisere komponenter fra giftsekretet i prøvemateriale samlet fra norske hunder diagnostisert med hoggormbitt.

Kjennskap til sammensetningen av giften hos norske hoggormer vil bidra til bedre forståelse av sykdomsforløpet etter denne typen bitt hos våre husdyr og potensielt også hos mennesker. Dersom vi lykkes i å identifisere komponenter fra giftsekret i prøvematerialet fra hundene som er bitt vil dette på sikt kunne åpne for at man i tvilstilfeller kan teste hvorvidt et individ er bitt av hoggorm eller ikke. Dette er i dag ikke tilgjengelig og vil være av verdi i klinisk praksis, da behandling av hoggormbitt er kostbart og bruk av motgift er forbundet med bivirkninger.

Vi søker tillatelse til å samle gift fra 20 ville hoggormer i Norge. Innsamling av giftsekret vurderes som en moderat belastende prosedyre.

Hoggorm er nødvendig for å bestemme sammensetningen av denne artens unike giftsekret. Antallet begrenses til 20 individer og hele prosedyren vil utføres av en erfaren herpetolog for å minimere belastningen på dyrene.