Forsøksdyr: AquaTraz- Dokumentasjon av fiskevelferd og -helse i ny type produksjonsmerd for matfisk laks


Godkjenningsdato 15.05.2020

Godkjenningsperiode 20.05.2020-12.08.2021

1. Forsøkets formål:
MNH Produksjon har fått utviklingstillatelser til sitt Aquatraz-konsept og er nå i en utviklingsfase for å
Formålet er å skaffe ny, detaljert kunnskap om fiskens adferd i Aquatraz 4 (AQT4) ved bruk av akustisk telemetri, der fire underpunkt skal belyses:
1: Adferd i merd, fordeling av fisken i vanlig drift
2: Adferd ved strømsetting
3: Adferd og stress ved trenging
4: Teste ut sanntidsoverføring av informasjon fra akustisk merket fisk


Merkeforsøk utføres i en AquaTraz-enhet (Generasjon III) og i en 160 m merd ved lokaliteten Årsetfjorden (35797). I hver enhet merkes 15 laks ( snittvekt 900g) med sensorer for dybde, akselerasjon og bevegelse (AD-MP-13 mm). Alle senderne programmeres til å sende kode og dybder/akselerasjon med dybdeområde 0 – 51 m. Utsending hvert halvminutt (20-40 s, levetid 14 måneder).

2. Skadevirkninger
Moderat belastende (Hawkins et al 2011) implantering av telemetriske sendere i fisken buk. Til implantering av fiskemerkene benyttes en veldokumentert protokoll for anestesi og sedasjon. Personell som foretar merkingen vil ha godkjent forsøksdyrkurs fra Forsøksdyrutvalget (FDU) og tidligere bred erfaring med merketeknikken.

3. Forventet nytteverdi
Dokumentere og videreutvikle Generasjon 3 av Aquatraz konseptet. Adferd til laks under varierende miljø- og driftsforhold (strømsetting, foring, trenging, pumping) er en kunnskapsmessig kritisk komponent for dokumentasjon av dette nye produksjonssystemet. Det er også viktig å kjenne til hvordan ulike miljøvariabler som strømforhold, lys (kunstig og naturlig), temperatur og ikke minst tiltak for å øke gjennomstrømningen i merden (i dette tilfellet MN-ringen og ulike strømsettere) påvirker adferden til laksen.

4. Antall dyr og art
48 Atlantisk laks av Aquagen stamme

5. Hvordan etterleve 3 R
Studien gjelder adferd hos laks i storskala oppdrettssystem med ny type design. Det finnes per i dag ikke noen forsøksdyrsfrie alternativer for å studere dette. Det er planlagt med å studere individadferd til 18 laks i hver merd; totalt 36 laks. Vi får mye data ut av hver fisk ved de planlagte merkemetodene.