Forsøksdyr: Atferdsforsøk med torsk ved oppdrettsanlegg 2019-2020


Godkjenningsdato 12.11.2018

Godkjenningsperiode 01.02.2019-31.01.2021

Oppdrett øker i omfang og nye lokaliteter tas i bruk I fjorder og lang kysten. I samme område kan viktige kommersielle arter ha sitt gyte- og beite eller oppvekstområde. Torsk er en av artene som kan påvirkes av oppdrett, men det mangler data før og etter etableringen av oppdrettsanlegg som gjør om en kan identifisere eventuelle sammenhenger mellom oppdrett og villfisk.
I dette forsøket ønsker vi å se om etableringen av oppdrettsanlegg påvirker rekrutteringen til torsk. Basert på at torsk har en atferd hvor den gyter på den samme gytegrunnen år etter år, er en av undersøkelsene som ønskes utført et adferdsstudie for å se om torsk velger bort den influerte gytegrunnen enten til fordel for andre nærliggende, eller om gytegrunnen forlates.
I forsøket planlegges benyttet 200 torsk hvert av årene, fordelt med 50 fra hovedgyteområdet samt 50 fra hver av 3 referanseområder. Denne søknaden omhandler en fortsettelse av prosjektet som startet med merking i 2017, med bruk av akustiske merker for å avdekke endringer i atferd hos gytende torsk, samt ta genetiske prøver av all fisk fanget både 2019 og 2020 (finneklipp) for å kunne kartlegge om fisken er kysttorsk eller skrei, samt undersøke om det er genetiske forskjeller mellom de ulike gytegrunnene. Innsettelsen av det akustiske merket samt den genetiske prøven antar vi vil medføre moderat, men kortvarig ubehag.
Om oppdrettsanlegg påvirker reproduksjonen til torsk anses som svært viktig kunnskap for forvaltningen. Det finnes ikke relevante alternative metoder for å undersøke atferden til torsk. Det anses som vesentlig å kunne skille typen torsk, og oss bekjent finnes dett ikke alternative metoder enn genetiske.