Forsøksdyr: Avklaring av infektivitet av smittemateriale fra laks med laksepox


Godkjenningsdato 06.07.2018

Godkjenningsperiode 09.07.2018-23.07.2018

FORSØKETS FORMÅL:
avklare infektivitet av smittemateriale fra laks med laksepox og om hvilke betyding prosessering har
•FORVENTEDE SKADEVIRKNINGER PÅ DYRENE:
Poxvirus skader gjelleepitel og gir respirasjonsbesvær. Vi har selv sett,
og det rapporteres fra felt om, redusert appetitt, nedsatt aktivitet og tydelige respirasjonsbevegelser som vanlige symptomer i tidlig sykdomsfase. Vi mener at belastningen kan begrenses til lett ved å terminere forsøket dersom noen eller flere av disse blir observert
•FORVENTET VITENSKAPELIG ELLER SAMFUNSMESSIGE NYTTEVERDI
Sykdom pga SGPV er en emerging disease i oppdrett av Atlantisk laks og en alvorlig trussel mot dyrevelferd og bærekraften til næringen. Inntil nylig har vi manglet diagnostiske verktøy og dette har gjort det mulig for denne sykdommen å spre seg de siste 20 år. Nå har vi muligheten for å påvise virus vha PCR og in situ metoder.
Kunnskapen forsøket genererer vil på lang sikt gjøre at vi kan sørge for bedre dyrevelferd og redusere tapene næringen har pga denne alvorlige sykdommen.
•HVOR MANGE OG HVA SLAGS DYR SKAL BRUKES
Vi skal bruke 100 atlantisk laks
•HVORDAN KRAVENE OM ERSTATING, REDUKSJON OG FORBEDRING SKAL ETTERLEVES.
Med den kunnskapen vi har hittil, kan vi ikke se at det er mulig å raffinere forsøksoppsettet ytteligere enn det som er beskrevet her.