Forsøksdyr: Avl av GADL1 transgene mus (Continue)


Godkjenningsdato 08.01.2018

Godkjenningsperiode 08.01.2018-07.01.2022

Hensikten med forsøkene er å etablere stammer av mus hvor enzymet GADL1 er knocket ut og sammenlignbare kontrolldyr. Det ønskes på sikt å gjøre funksjonelle studier av de ulike stammene for å undersøke den fysiologiske rollen til GADL1, men dette vil det søkes om spesielt.

Enzymet GADL1 er nylig beskrevet som en cysteinsyre- og aspartat dekarboksylase, med ukjent fysiologisk rolle i taurin og beta-alanin syntese. Begge metabolitter er kjent å ha nevromodulatoriske egenskaper, samt kardiovaskulære og muskulære effekter. Vi har genetiske funn som knytter GADL1 opp mot nevropsykiatriske lidelser, i tillegg er det rapportert en sterk assosiasjon med varianter i GADL1 genet og litiumrespons i bipolar lidelse.

Det er ikke funnet at avl på dyrene med heterozygot eller homozygot delesjon av genet GADL1 fører til endring i livskvalitet.

Da vi søkte om forsøk med dyrene første gang, var stammen ny og vi trengte å teste mus ved
forskjellige aldrer. Det ser ut til at dyrene utrykker proteinet best ved lav
alder, og vi må derfor avle opp og avlive flere unge dyr for å teste vevene med
forskjellige metoder. Vi søker derfor om å få bruke flere dyr enn i den
opprinnelige søknaden.
Vi vil bruke alle tre genotypene i våre forsøk, heterozygot knockout, homozygot knockout og WT. Vi søker dermed om å utvide
forsøkene våre til nye 500 mus for å ha nok til å analysere vevene med forskjellige
metoder (Western blot, RNA, metabolomics og immunohostokjemi). Da det er spesielt enkelte vev det
er lite av, som f.eks olfactory bulb (OB), er det nødvendig med flere dyr per
metode, siden det kun er nok for en test av OB/dyr.