Forsøksdyr: Bakterielle luftveispatogener hos storfe


Godkjenningsdato 25.10.2018

Hovedmålet med pilotforsøket er å etablere metoder for å undersøke bakterier som primær og sekundær årsak til luftveisinfeksjoner hos storfe og å skaffe bedre kunnskap om forekomsten slik at man står bedre rustet til å forebygge luftveisinfeksjoner i framtiden. For å undersøke forekomsten av luftveisbakterier og for å sammenlikne bakteriefunn ved ulike typer prøveuttak vil det bli tatt ut dype nesesvabre og vanlige nesesvabre fra øvre del av nesehulen på totalt 60 dyr, samt bronkeoalveolære skylleprøver (BAL) fra 12 av disse dyrene. Det vil også bli tatt blodprøver av alle de inkluderte dyr for å undersøke infeksjonsparametre . Uttaket av prøvene vil bli utført i felt av veterinær i tre norske framfôringsbesetninger. Prøvetakingen vil bli utført en gang per besetning på et tidspunkt når flere dyr viser symptomer på luftveissykdom. Halvparten av prøvene tas fra dyr med kliniske symptomer på luftveissykdom og den resterende halvparten fra dyr uten tegn til sykdom. Resultatene fra pilotundersøkelsen vil danne grunnlag for videre studier på forekomst og betydning av bakterier ved luftveisinfeksjon. I tillegg vil undersøkelser for Mycoplasma bovis gjennomføres for å få bedre indikasjon på forekomst eller fravær av bakterien i Norge. Prøvetakingen vil kun være lett belastende. Ved uttak av BAL vil dyrene bli sedert. Det er ikke sannsynlig at dette vil påføre dyrene smerte, men noe ubehag/irritasjon kan oppleves ved uttak av nesesvaber og ved innføring av sonde og fysiologisk saltvann til lungene. Etter uttak av prøvene vil dyrene fungere som normalt uten skadevirkninger. Slike undersøkelser av egnet metode og forekomsten av bakterier hos storfe i Norge er vanskelig å erstatte ved bruk av andre dyr eller andre typer studier enn feltundersøkelser.