Forsøksdyr: Behandling av Atlantisk laks med Produkt X mot lakselus


Godkjenningsdato 24.03.2020

Godkjenningsperiode 06.04.2020-10.04.2020

FORSØKETS FORMÅL: Forsøket har som formål å undersøke hvorvidt ulike metoder for administrasjon av Produkt X påvirker opptaket av Substans Y etter behandling av Atlantisk laks mot lakselus.

FORVENTEDE SKADEVIRKNINGER PÅ DYRENE. Forsøket er kategorisert som lett belastende i.h.t. Forsøksdyrforskriften Vedlegg B Del III punkt 1f. Fisken vil bli behandlet i et småskalaforsøk som skal simulere en kommersiell behandling med Produkt X.

FORVENTET VITENSKAPELIG ELLER SAMFUNNSMESSIG NYTTEVERDI: Forsøket anses som viktig for å optimalisere den kommersielle bruken av Produkt X. Forsøket vill kunne bidra til å øke effekt av den aktuelle behandlingen mot lakselus. Økt effekt vil således bedre fiskevelferden ved å redusere lusebelastningen gjennom produksjonssyklusen og derfor være av stor kommersiell verdi for oppdrettsnæringen. Videre er det et økende fokus fra myndighetenes side på å redusere bruken av medikamentelle behandlinger mot lakselus i aquakulturnæringen. Ved å effektivisere bruken av produkt X vil den totale bruken av medikamentelle behandlinger kunne reduseres og således minimalisere miljøbelastningen i det aktuelle markedet.

HVOR MANGE OG HVA SLAGS DYR SOM SKAL BRUKES: 60 Atlantisk laks skal brukes i forsøket


HVORDAN KRAVENE OM ERSTATNING, REDUKSJON OG FORBEDRING SKAL ETTERLEVES
ERSTATNING: For å undersøke opptaket av Substans Y etter behandling med Produkt X må den aktuelle arten som legemiddelet er tiltenkt benyttes.
REDUKSJON: Power-analyse benyttes for å bestemme antall fisk per forsøksgruppe, og antall grupper bestemmes ut i fra grundig vurdering av forsøksdesign.
FORBEDRING: Det fokuseres på skånsom håndtering. Bruk av humane endepunkter (avlivning av terminal fisk) reduserer lidelsen for det enkelte individ i.f.m. uforutsett skade eller sykdom.